Persberichten

AA
Minister Ducarme dreigt negatief besluit te nemen over gezondheid bijen


Minister van Landbouw Denis Ducarme dreigt namens België binnenkort een nefast besluit te nemen op Europees niveau dat de impact op bijen en bestuivers negatief zal beïnvloeden. Op 20/21 mei stemmen de experten van alle lidstaten – tijdens een besloten vergadering van het ‘Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed’(SCoPAFF) - immers over het lot van het ‘Bee Guidance Document’ (BGD). Dat is een Europese leidraad voor hoe pesticiden geanalyseerd moeten worden op hun schadelijkheid voor bestuivers. Het BGD werd in 2013 door  het Europese agentschap  EFSA gepubliceerd en vormde bijvoorbeeld de basis voor een nieuw Europees verbod, in mei 2018, op 3 bekende en uiterst schadelijke neonicotinoïden, een veel gebruikt zenuwgif waar nuttige bestuivers als bijen aan ten onder gaan.

Bart Staes, Europees parlementslid Groen stuurde de laatste maanden al twee brieven naar de Europese Commissie om aan te kaarten dat de BGD nu in afgezwakte vorm dreigt te worden goedgekeurd door de lidstaten : “Absoluut onaanvaardbaar gezien de aan de gang zijnde ‘insectageddon’ waar zoveel wetenschappers en ngo’s al jaren op wijzen én het specifieke belang van bestuivers voor de landbouw en voedselproductie.” 

Staes stuurde gisteren samen met Europees lijsttrekker Petra De Sutter, een brandbrief naar Ducarme om openheid te vragen over de stemming: “Hoewel de BGD dus al 6 jaar bestaat en met succes werd toegepast, is het document nog steeds niet officieel bekrachtigd, met name omdat het geblokkeerd zit in de Raad van Ministers, waar dus Ducarme deel van uitmaakt. Dit ondanks het feit dat een ruime meerderheid van het Europees Parlement, vele wetenschappers, maatschappelijke organisaties en burgers de EU al meermaals hebben gevraagd om deze belangrijke leidraad goed te keuren en overal in de EU toe te passen. “

Staes: “Sterker nog, in juli 2018 legde de Europese Commissie de BGD opnieuw voor aan de lidstaten en stootte daar opnieuw op verzet. Nu dreigen de lidstaten op de SCoPAFF Committee-vergadering van eind mei een afgezwakte versie van de BGD goed te keuren. In dat voorstel worden bijvoorbeeld de vereisten met betrekking tot de beoordeling van de chronische toxiciteit en van de toxiciteit voor bijenlarven afgeschaft. De termijnen waarbinnen de EU de pesticiden zou moeten beoordelen op de risico's voor wilde bijen worden ook geschrapt. De bevoegde Eurocommissaris Andriukaitis bevestigde dit met zoveel woorden eind maart in zijn antwoord op onze brief van eind februari.”

 

De Sutter: “In onze brief vragen we Ducarme 3 zaken. We willen dat hij vooraf bekend maakt hoe België zal stemmen over de afgezwakte versie van de BGD, tijdens de stemming in mei. Ten tweede vragen we of hij bereid is politieke energie te steken in het overtuigen van zijn collega-ministers van andere lidstaten dat de versie van het Bee Guidance Document van juli 2018 de juiste versie is. Ten derde vragen we of hij het eens is met het Belgische diensthoofd Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen, de heer Maarten Trybou, die vorig jaar in de PEST onderzoekscommissie van het Europees Parlement dat besluitvorming over dit soort kwesties met wat meer transparantie zou moeten verlopen, en niet via geheime stemmingen in experten-groepen als SCoPAFF.”
 

De Sutter: “We rekenen alleszins op een moedige houding van België tijdens de stemming van 20 mei over de Europese risicobeoordeling van pesticiden. Maar we zijn er niet gerust op. Ducarme zei eerder in het Belgische parlement met bijna dezelfde woorden als de heer Andriukaitis dat “een weinig ambitieus  plan  te verkiezen valt boven de volledige patstelling waarin we ons thans bevinden”. Volgens ons verschuilt de Europese Commissie zich achter het gebrek aan eensgezindheid van de lidstaten en stellen enkele lidstaten dan weer dat zij “met spijt” dan maar het nieuwe, afgezwakte voorstel van de Commissie zullen steunen. Het risico bestaat dat pesticiden die nog schadelijker zijn dan de 3 verboden neonicotinoïden wél door de beoordeling zullen komen.”
 

Staes en De Sutter zijn samen met miljoenen burgers zeer bezorgd, want het gaat niet goed met de bijen en insecten, die nochtans belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cruciaal om de landbouw en ons als mensen in leven te houden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?