Persberichten

AA
Hervorming GLB:  Oude, zure wijn in nieuwe zakken. 


"Het vandaag door landbouwcommissaris Hogan voorgestelde nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mist zowel ambitie als politieke wil om reële oplossingen te bieden aan de ware uitdagingen van de sector. Dit is oude wijn in nieuwe zakken", besluit Bart Staes, Groen Europarlementslid.

Het voorstel van de Europese Commissie lijkt het landbouwbeleid te willen hernationaliseren, verlaat de piste van vergroening en aandacht voor dierenwelzijn en trekt de kaart van het grote kapitaal.

Het biedt weinig antwoorden op de dwingende problemen inzake milieu, klimaat, de precaire sociaal-economische situatie van boeren, inwoners van meer landelijke gebieden en consumenten. De groene fractie in het Europees Parlement wil een doelgerichte aanpak die plattelandsontwikkeling en kleine boeren ten goede komt en meer investeert in een duurzame landbouw, voorzien op de uitdagingen van morgen.

Staes: “De aanpak van de Commissie stimuleert meer investeringen in de grote, industriële en op export gerichte landbouw. 
Deze nieuwe aanpak zal enkel de grote voedselgiganten en verzekeringsmaatschappijen ten goede komen. Dit is geen goede investering van publiek geld en het zal er ook niet voor zorgen dat er een eerlijkere verdeling is tussen lidstaten en regio's of tussen kleine en grotere landbouwbedrijven.”


Staes: "Het zwaartepunt van het landbouwbeleid verleggen naar de lidstaten is een recept voor nog meer oneerlijke concurrentie, niet alleen economisch, maar ook met effect op de veerkracht van de sector. Lidstaten mogen gerust hun nationale prioriteiten bepalen, maar dan moet er wel eerst een duidelijk en dwingend wettelijk en politiek kader zijn waarin doelen omtrent klimaatverandering, biodiversiteit, volksgezondheid, enz. zijn vastgelegd. En dat ontbreekt vooralsnog."

Europa heeft nood aan een aanpak die in sterk contrast staat met het huidig beleid. Staes: “We hebben nood aan een meer holistische aanpak waarbij landbouw omgeturnd wordt naar een Europees Voedsel- en Landbouwbeleid waarbij beslissingen op evenwaardige voet worden genomen door de ministers van landbouw, milieu, volksgezondheid en consumentenzaken. In het Europees Parlement moeten de parlementaire commissies landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid en consumentenzaken op evenwaardige voet samenwerken bij de komende besluitvorming. We willen investeringen omleiden, weg van industriële en grootschalige landbouw naar kleinere en duurzame boerderijen. Boeren die ervoor zorgen dat ze de hoge normen inzake milieu, arbeid ren het welzijn van dieren halen én hun pesticidegebruik doen dalen, moeten daarvoor ook beloond worden. In het voorstel zijn amper criteria vastgelegd, laat staan aanbevelingen of sancties bij niet-naleving. En in het budget voor vergroening (de zogenaamde eco-schema's) zitten ook de middelen voor de omschakeling naar biologische landbouw. De 30% die daarvoor is gereserveerd lijkt veel, maar is dat niet."

De Europese Commissie blijft overproductie, agressief exportbeleid en de verspilling van grondstoffen stimuleren. “Dat is geen visie voor de toekomst. Een duurzaam Europees voedsel- en landbouwbeleid moet zich focussen op het beschermen van ons klimaat. De helft van het Europese budget moet eigenlijk gespendeerd worden aan de beperking van de impact van klimaatverandering. In dit voorstel worden boeren gestimuleerd om risico's te nemen, eerder dan voorzorgsmaatregelen. Publiek geld komt zo in handen van private verzekeringsmaatschappijen.  De grootste dupe is het klimaat, het milieu en onze volksgezondheid”, zegt Staes.

Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan wil de hervorming van het GLB erdoor jagen nog voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. “Gezien de impact die deze veranderingen hebben op zowel boeren als consumenten moeten we integendeel de tijd nemen om in dialoog te treden. De bulldozertactiek die nu wordt toegepast zal enkel leiden tot een versteviging van het status quo”, aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?