Persberichten

AA
Greta Thunberg in Europees parlement: 10 punten om het klimaat te reddenDe Zweedse klimaatactiviste, Greta Thunberg, zal vandaag tussen 14u00 en 15u00 de Milieucommissie van het Europees parlement toespreken. Als antwoord op de klimaatbeweging stelt de groene fractie in het Europees parlement vandaag een lijst van 10 punten voor die van vitaal belang zijn om de klimaatverandering aan te pakken en de nodige maatregelen daartoe te financieren. Bart Staes, Europarlementslid voor Groen roept op niet alleen de CO2 emissies te verlagen met 60% tegen 2030, maar vraagt ook een totale omslag voor de economie naar volledig hernieuwbare energie tegen ten laatste 2050 én een eerlijker en milieuvriendelijker belastingbeleid.

Staes: “Klimaatactivisten zoals Thunberg vragen ons niet om te applaudisseren, maar ze eisen dat we handelen. Hun eisen zijn terecht want de oplossingen zijn voorhanden. Enkel de politieke wil ontbreekt. Was het klimaat een bank, het was al lang gered.”

“Onze groene fractie staat voor een effectief en realistisch klimaatbeleid conform de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs”, vervolgt Staes. “We willen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bereiken met minimum 55 % en liever nog 60 % tegen 2030. Onze samenleving moet klimaatneutraal zijn tegen ten laatste 2050 dankzij een duidelijke keuze voor 100% hernieuwbare energie. Transport, luchtvaart en landbouw moeten vergroenen naar een klimaatvriendelijke economie om dé belangrijke doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord, een globale maximumstijging van 1,5 graden, te garanderen.”

“De klimaatcrisis heeft ook een belangrijke sociale dimensie. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. De eerste slachtoffers zijn namelijk de armsten en zwaksten. Dit geldt niet alleen wereldwijd, maar ook in de EU. Ecologische en sociale maatregelen moeten hand in hand gaan. Het belastingbeleid en het financiële systeem moeten daarvoor fundamenteel geherstructureerd worden. Zij die het meest vervuilen, moeten ook het meeste betalen. Dat klinkt logisch, maar is vandaag helaas niet het geval. Het overgrote deel van de kost wordt nu nog altijd teveel bij de modale belastingbetaler gelegd. Dat kan zeker anders. Tijdens de volgende legislatuur wordt een eerlijke prijs voor uitstoot één van onze groene topprioriteiten. Nog voor de volgende VN-Klimaattop in september moeten de Europese lidstaten zich binden aan sterke doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De EU moet een leidende rol opnemen wat betreft groene steden en leefomgeving, financiële structuur en infrastructuur”, aldus Staes.

Bart Staes publiceerde eerder al een document met een financiële strategie om klimaatverandering aan te pakken. Dat document kunt u hier vinden.

De toespraak van Greta kunt u hier volgen.

Een klimaatplan van de Groenen/EVA in het Europees parlement

HET DOEL: De klimaatambitie van de EU vergroten, door de doelstellingen voor 2030 te verhogen tot minstens 60% reductie van broeikasgassen en door het implementeren van een Green New Deal om uiteindelijk een zero-uitstoot te bereiken en een 100% hernieuwbare economie te worden ruim voor 2050.

Hoe doen we dat?

1. Stop met klimaatverandering te subsidiëren. Elk jaar ontvangt de fossiele brandstofsector minstens €55 miljard subsidies vanuit Europa. Het geld van de belastingbetaler moet geïnvesteerd worden in een ecologische transitie van onze economie (duurzaam transport, hernieuwbare energie, energiebesparing, energie- en grondstofefficiëntie, agro-ecologie).

2. Maak onmiddellijk alle investeringen klimaat-compatibel, zodat elke euro die in de nabije toekomst wordt geïnvesteerd, terecht komt in projecten die echt duurzaam zijn. We investeren niet langer in producten en activiteiten die slecht zijn voor het milieu en het klimaat.

3. Zet een correcte prijs op koolstof. Door een hervorming van het Europese Emissie Handels Systeem (ETS), het invoeren van een koolstoftaks én het belasten aan de Europese grenzen van ‘geïmporteerde uitstoot’, kunnen we ervoor zorgen dat de grootste vervuilers (de luchtvaart, maritiem transport, energieproducenten en de zware industrie) een eerlijker deel betalen in de strijd tegen klimaatverandering. Concreet moet dit jaarlijks €28 miljard opleveren.

4. Een rechtvaardiger belastingbeleid vermindert de druk op de modale burger en werknemer en focust op de vervuiler. Het bestrijden van de wijdverspreide belastingfraude en -ontduiking van bedrijven en vermogende individuen levert meer middelen op om te investeren in publieke budgetten en reduceert de economische kost die nu bij de burgers en de meer duurzame sectoren ligt. Al die inkomsten moeten geïnvesteerd worden in het algemeen belang, waaronder klimaat en milieu.

5. Ondersteun een rechtvaardige transitie die niemand achterlaat en sociale en economische moeilijkheden bedwingt die kunnen optreden tijdens een transitie weg van de fossiele economie. Inkomsten uit een correcte prijs voor koolstof, moeten gebruikt worden om de economisch zwakste regio’s in de EU, gemeenschappen, werknemers (via opleiding) en burgers een meer centrale rol te laten spelen in dat transitieproces.

6. Duurzame mobiliteit - Minder vliegtuigen, meer treinen. Belast kerosine en introduceer BTW op vliegtuigtickets, zeker binnen Europa. Die inkomsten kunnen gebruikt worden om treinen betaalbaarder, met betere aansluitingen en efficiënter te maken. We pleiten voor hogere frequenties, nieuwe nachttreinen en betere spoorverbindingen in de hele EU. We willen een meer duurzame ruimtelijke ordening, met meer openbaar vervoer en kansen voor ‘zachte’ mobiliteit.

7. Energie - Betrek burgers en gemeenschappen bij de energierevolutie. Investeer in het ontplooien van hernieuwbare en energie-efficiënte oplossingen om het doel van 100% hernieuwbare energie te bereiken. Nucleaire energie, kolen en andere fossiele brandstoffen worden afgebouwd. Energiearmoede wordt aangepakt. Burgers en gemeenschappen krijgen de mogelijkheid lokaal en regionaal energie te produceren, te consumeren, op te slaan, te verkopen en onder elkaar te verdelen. Het opknappen en isoleren van bestaande gebouwen moet hun energieverbruik zo dicht mogelijk bij nul brengen. Energie-efficiëntie verbetert met 3% per jaar.

8. Landbouw en landgebruik - Financier boerderijen, geen vee-fabrieken en behoud de biodiversiteit. We maken een eind aan de industriële landbouw. We promoten een pesticide-vrij Europa en verminderen drastisch de omvang van de veeteelt. We stoppen met het importeren van gewassen die massaal bijdragen aan ontbossing zoals soja en palmolie. We verbouwen in de EU zelf meer plantaardige eiwitten. We steunen grote herbebossingsprogramma’s zowel in binnen- als buitenland. We herstellen de vruchtbaarheid van bodems en bewaren moerasgebieden die koolstof vasthouden. Meer groene ruimte in onze steden zorgen voor een betere levenskwaliteit.

9. Grondstof-efficiëntie en circulaire economie. We verminderen de consumptie van primaire ruwe grondstoffen en verbeteren de grondstof-efficiëntie. We moeten af van de wegwerpmaatschappij en zorgen tegen 2050 voor een circulaire economie. De geplande veroudering van consumptieartikelen moet verdwijnen. Er moeten eco-design standaarden komen om het energieverbruik te verminderen en de duurzaamheid, herbruikbaarheid en herstelbaarheid van producten te verbeteren, inclusief het recht op reparatie.

10. Maak alle Europese handelsakkoorden compatibel met het Parijs-akkoord en bevorder wereldwijd klimaatgerechtigheid. We zorgen dat toekomstige en huidige Europese handelsakkoorden compatibel zijn met het Parijs-akkoord door er verplicht voor te zorgen dat ze de klimaatdoelstellingen niet kunnen ondermijnen maar juist een positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde solidariteit en klimaatgerechtigheid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?