AA
Verbod op paardenvlees wegens dierenwelzijn en traceerbaarheid - vraag 1669/17

Uit het antwoord op vraag E-009039/2016 komt naar voren dat de Commissie niet voornemens is de invoer van paardenvlees te verbieden, tenzij de toepasselijke voorschriften van de Unie tijdens de productie worden overtreden.

Nieuw onderzoek van de ngo TSB|AWF wijst uit dat de eisen die uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad gelden in door de EU goedgekeurde slachthuizen in Argentinië en Uruguay, op ernstige en stelselmatige wijze worden overtreden. Bij deze overtredingen gaat het o.a. om het ontbreken van noodslachtvoorzieningen voor paarden met ernstige verwondingen en om het gebruik van geweld in de omgang met paarden. Verder is de traceerbaarheid niet op orde, zodat gesmokkelde en gestolen paarden niet kunnen worden geïdentificeerd en onmogelijk kan worden gegarandeerd dat er geen residuen van geneesmiddelen aanwezig zijn in het vlees van paarden die voor races of rodeo's zijn gebruikt.

De Commissie kondigt controles van tevoren aan, waardoor er een betere naleving van de regels wordt vastgesteld. De inspecties van TSB|AWF zijn onaangekondigd uitgevoerd en wijzen uit dat de toepasselijke EU-regels sinds 2010 duidelijk en consequent niet zijn nageleefd. 

Is de Commissie in het licht van deze nieuwe bewijzen bereid een invoerverbod te overwegen voor paardenvlees uit Argentinië en Uruguay dat niet voldoet aan de toepasselijke EU-regels?

De normen die in Argentinië en Uruguay gelden voor dierenwelzijn en traceerbaarheid, zijn vergelijkbaar met die in Mexico. Welke maatregelen wil de Commissie nemen bij de herziening van de lijst van landen vanwaar paardenvlees mag worden ingevoerd?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie is niet bevoegd om in derde landen een efficiënt en doeltreffend controleproces te waarborgen, maar is daarvoor aangewezen op de medewerking van de nationale autoriteiten. Het verslag van de laatste controle in Uruguay zal binnenkort worden gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat het huidige systeem ten aanzien van paardenvlees niet voldoende garanties heeft geboden, met name betreffende dierenwelzijn tijdens het slachten en de traceerbaarheid van levende paarden. Als gevolg hiervan hebben de Uruguayaanse autoriteiten onmiddellijk de certificering voor uitvoer naar de EU in het betrokken slachthuis geschorst.

In 2014 verrichtte de Commissie een controle van paardenvlees in Argentinië, waarvan het rapport over het algemeen bevredigend was. Bij een recentere controle in 2016 werden een aantal tekortkomingen gevonden met betrekking tot de fixatieapparatuur in twee slachthuizen. Hoewel een corrigerende actie nodig was, werden deze tekortkomingen niet beschouwd als ondermijnend voor de algemene betrouwbaarheid.

Mexico mag sinds december 2014 geen paardenvlees meer naar de EU uitvoeren.

De wetgeving inzake dierenwelzijn tijdens het vervoer in derde landen valt buiten de wettelijke voorschriften voor invoer in de EU. Wat betreft de naleving van Verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, wijzen de verslagen van de organisaties voor dierenwelzijn op mogelijke gevallen van niet-naleving in de stallen.

Aangezien uit de verslagen van de dierenwelzijnsorganisaties waarnaar het geachte Parlementslid verwijst geen nieuwe elementen naar voren komen, blijft de Commissie voor toekomstige acties bij het standpunt dat zij in haar antwoord op vraag E-009039/2016 heeft ingenomen.

De Commissie zal de bewustmaking op het gebied van dierenwelzijn op internationaal niveau blijven bevorderen en voorstellen voor technische samenwerking met de betrokken landen op het gebied van dierenwelzijn doen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?