AA
EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen met het oog op de openbare veiligheid, de beveiliging en de gezondheid van mensen en dieren

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000607/2019

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Eleonora Evi (EFDD), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Younous Omarjee (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Thomas Waitz (Verts/ALE), Isabella Adinolfi (EFDD), John Flack (ECR), Isabella De Monte (S&D), Mark Demesmaeker (ECR), Pascal Durand (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Benedek Jávor (Verts/ALE), Dario Tamburrano (EFDD), Alex Mayer (S&D), Stefan Eck (GUE/NGL), Ivo Vajgl (ALDE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Guillaume Balas (S&D), Miriam Dalli (S&D), Marlene Mizzi (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Karin Kadenbach (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) en Florent Marcellesi (Verts/ALE)
 

Betreft: EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen met het oog op de openbare veiligheid, de beveiliging en de gezondheid van mensen en dieren
 

Het gebruik van dieren in circussen heeft gevolgen voor de openbare veiligheid, de beveiliging en de gezondheid van mensen en dieren.

De ontoereikendheid van de voorzieningen waarin de dieren worden gehouden, het feit dat de circussen zich in de nabijheid van stedelijke gebieden bevinden en tekortkomingen op het gebied van beveiligingsmaatregelen leiden vaak tot ongevallen.

Omdat circussen vaak rondtrekken moeten de dieren bovendien lange reizen en continue verhuizingen doorstaan. Als gevolg hiervan brengen ze veel tijd door in vrachtwagens en kleine kooien, waardoor het risico op de verspreiding van ziekten en op ongevallen tijdens hun vervoer toeneemt.

Deze zorgen worden nog versterkt door een gebrek aan harmonisatie. Tweeëntwintig lidstaten en verscheidene gemeenten hebben al beperkingen of een gedeeltelijk of volledig verbod ingevoerd. Toch moeten ze aanvaarden dat circussen met dieren over hun grondgebied trekken.

In deze context moet ook worden gewezen op dierenwelzijn, evenals op het gebrek aan educatieve waarde van voorstellingen met dieren. Bovendien bestaat er onder EU-burgers nauwelijks steun voor het gebruik van wilde dieren in circussen.

Kan de Commissie in het licht van het bovenstaande antwoord geven op de volgende vragen:

1. Is de Commissie van plan met een voorstel te komen inzake een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen?

2. Kan de Commissie verduidelijken of circussen die wilde dieren gebruiken steun ontvangen via door de EU gefinancierde programma's?

Antwoord van Commisaris Katainen

namens de Europese Commissie

(11.4.2019)
 

1. De Commissie overweegt geen wetgevingsvoorstel inzake een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, daar deze kwestie uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten valt.

 

2. De Commissie is niet op de hoogte van financieringsprogramma's waar circussen een beroep op kunnen doen. De meeste door de EU gefinancierde programma's worden door de lidstaten beheerd en vallen binnen bredere thema's die verband houden met het beleid van de Unie, zoals landbouw, milieu, groei, werkgelegenheid, sociale inclusie enz.

 
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?