AA
Stand van zaken onderzoek in aansluiting schriftelijke vraag E-6279/09 – bouw illegaal hotel op Lanzarote - parlementaire vragen E - 002149 en E - 2291/2011

In antwoord op schriftelijke vraag E-6279 van 20 november 2008 van collega David Hammerstein over de bouw en financiering van een illegaal hotel op Lanzarote met communautaire middelen liet de Commissie het volgende weten: „La Direction générale des fonds communautaires a fait savoir aux services de la Commission que la procédure contradictoire visant à la récupération des fonds publics attribués au projet est en cours de lancement. Les formalités liées à cette procédure comprendront la tenue d'une audience visant à permettre à l'entreprise bénéficiaire de présenter ses arguments en défense.”

Mag ik van de Commissie vernemen wat de stand van zaken is in dit dossier, wat de conclusies waren van het onderzoek en of er in voorkomend geval middelen werden terug gevorderd, hoeveel en wie deze middelen overmaakte aan de Unie?

In antwoord op schriftelijke vraag 2781/08 bezorgde de Commissie vraagsteller een overzicht van de EFRO- en Cohesiefondsmiddelen over de periode 2000-2006 die aan Lanzarote werden ter beschikking gesteld. In deel 2 van het antwoord verklaarde de Commissie niet op de hoogte te zijn van de aanklacht dat de bouw van hotels op Lanzarote met behulp van geld uit de Structuurfondsen in strijd zou zijn met de lokale wetgeving, namelijk de Kustwet, de plaatselijke voorschriften inzake ruimtelijke ordening en de afspraken rond de „Biosfera de Reserva”. De Commissie beloofde de beschuldigingen die in de schriftelijke vraag aan de orde worden gesteld, te onderzoeken en over de uitkomsten hiervan te rapporteren. In deel 3 van het antwoord wijst de Commissie op de verantwoordelijkheid van de lidstaten om onrechtmatigheden te voorkomen, te onderzoeken en te corrigeren, door op te treden wanneer dergelijke onrechtmatigheden worden geconstateerd en de nodige financiële correcties door te voeren. Verder past de Commissie financiële correcties toe als de financiële middelen van de Gemeenschap door tekortkomingen in de beheers- en controlesystemen van de lidstaten aan risico's blootstaan. In het vierde deel van het antwoord antwoordt de Commissie dat zij een procedure voor financiële correctie kan inleiden onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de verordening die op de desbetreffende projecten van toepassing zijn. In deel 5 van het antwoord kondigt de Commissie aan naar aanleiding van mijn vraag E-2781/08 de nodige maatregelen te zullen nemen om te garanderen dat bij projecten op Lanzarote die door de Structuurfondsen worden medegefinancierd, de milieuwetgeving wordt nageleefd.

1. Mag ik van de Commissie een overzicht ontvangen van de communautaire middelen die aan Lanzarote werden ter beschikking gesteld sinds 2006 tot op heden?

2. Mag ik aanvullende antwoorden ontvangen op de stand van zaken en de opvolging die gebeurde sinds 2008 in het kader van de antwoorden 2 t/m 5 van voornoemde vraag?

3. Kan de Commissie heel expliciet meedelen of er inderdaad op Lanzarote illegale activiteiten werden gefinancierd met EU-middelen, en zo ja, welke stappen de Spaanse staat nam tot terugvordering en welke sommen geld, telkens uitgesplitst per gefinancierd project werden teruggevorderd en gerestitueerd naar de Europese begroting?

4. Kan de Commissie tevens een overzicht bezorgen van eventuele OLAF-onderzoeken m.b.t. Lanzarote, welke de resultaten hiervan waren en welk (justitieel) gevolg hieraan werd gegeven?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS HAHN (op 18 april 2011) ***

In de programmeringsperiode 2000-2006 waren aanvankelijk acht hotels op Lanzarote opgenomen in het programma voor concurrentievermogen. Na onderzoek betreffende oneigenlijk gebruik van middelen heeft het Hooggerechtshof van de Canarische eilanden bij definitieve uitspraak geoordeeld dat de bouwvergunningen voor zes van deze hotels illegaal zijn. De definitieve uitspraak over de andere twee hotels wordt nog verwacht.

De Spaanse autoriteiten hadden bij de Commissie al betalingsaanvragen ingediend, waaronder de totale kosten voor die acht hotels. Teneinde de hotelprojecten uit het programma te schrappen, hebben de Spaanse autoriteiten bij wijze van voorzorgsmaatregel de kosten voor de acht hotels in mindering gebracht op volgende aanvragen voor de Canarische eilanden bij de Commissie op grond van het programma voor concurrentievermogen voor de programmeringsperiode 2000-2006, ook al heeft het Hooggerechtshof nog geen definitieve uitspraak gedaan voor twee van die hotels.

De Spaanse autoriteiten hebben bevestigd dat zij de noodzakelijke aanpassingen van de betalingsaanvragen hebben uitgevoerd en dat geen van de genoemde hotels EU-middelen heeft ontvangen.

Het totale bedrag dat door de Spaanse autoriteiten uit de betalingsaanvragen is teruggetrokken, is 23 371 072,16 euro.

— Het Hooggerechtshof van de Canarische eilanden heeft een definitieve uitspraak gedaan inzake zes hotels. Het gehele bedrag is teruggetrokken uit de aanvragen (19 600 035,05 euro).

— Van twee hotels zouden de bouwvergunningen illegaal kunnen zijn, maar hierover heeft het hooggerechtshof nog geen definitieve uitspraak gedaan. Voor de kosten van deze hotels waren betalingsaanvragen bij de Commissie gedaan. Bij wijze van voorzorgsmaatregel hebben de autoriteiten de kosten (3 771 037,11 euro) al van de definitieve aanvraag gehaald, nog vóór de definitieve uitspraak van het hooggerechtshof.


Door de hierboven vermelde bedragen te decertificeren (d.w.z. door deze bedragen te verwijderen uit de bij de Commissie ingediende betalingsaanvragen), hebben de Spaanse autoriteiten deze projecten uit het desbetreffende programma geschrapt. Hiermee zijn de EU-middelen automatisch uit de desbetreffende projecten verwijderd. Ten gevolge daarvan heeft geen van de betrokken hotels op Lanzarote EU-middelen ontvangen.

Tot besluit heeft er geen onderzoek door OLAF met betrekking tot Lanzarote plaatsgevonden. Dit was niet nodig, aangezien het Hooggerechtshof van de Canarische eilanden de bouwvergunningen voor die hotels illegaal heeft verklaard en alle EU-middelen zijn geschrapt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?