AA
Onderzoek naar alternatieven voor dwangvoeding bij de productie van foie gras

In zijn antwoord E-004421/2016 van 28 juli verduidelijkte Commissaris Andriukaitis dat „de verklaring van maart 2015 had moeten luiden: „er is onderzoek verricht door de belangrijkste producerende landen”. Zoals reeds vermeld, zijn de lidstaten echter niet verplicht om regelmatig verslag uit te brengen aan de Commissie met specifieke informatie over onderzoek dat is uitgevoerd. Om die reden heeft de Commissie geen systematisch en alomvattend overzicht van onderzoek naar alternatieve methoden voor de dwangvoeding van eenden voor de productie van foie gras, dat is uitgevoerd door de betrokken lidstaten.”

Het ontbreken van een systematisch en alomvattend overzicht betekent volgens ons echter niet dat de Commissie geen specifieke informatie zou hebben over studies verricht door de producerende landen. Zonder deze informatie zou de Commissie immers niet gegrond hebben kunnen verklaren „er is onderzoek verricht door de belangrijkste producerende landen”.

1. Kan de Commissie details geven van alle relevante studies waarover zij beschikt (auteurs, titels, publicatiedata, …)?

2. Zo nee, op welke grond heeft de Commissie dan verklaard dat er onderzoek verricht is door de belangrijkste producerende landen?

 

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Zoals toegelicht in de antwoorden op de schriftelijke vragen E-015054/2015 en E-004421/2016 zijn de lidstaten niet verplicht om aan de Commissie verslag uit te brengen over onderzoek naar alternatieven voor dwangvoedering, noch heeft de Commissie krachtens de toepasselijke wetgeving de taak om regelmatig en systematisch dergelijke gegevens te verzamelen. Niettemin heeft de Commissie informatie ontvangen van een lidstaat over lopend onderzoek. Om de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen en de vertrouwensvolle samenwerking op werkniveau tussen de lidstaten en de Commissie in stand te houden, is de Commissie van mening dat de lidstaten in kwestie in een betere positie zijn om deze informatie te verstrekken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?