AA
Lambdawaarden van strobalen - wederzijdse erkenning universiteitsonderzoek - parlementaire vraag E-7445/2010

In Vlaanderen wordt voor bouwen met strobalen een fictieve lambdawaarde van 0.1 W/m.K voorgeschreven voor 'niet fabrieksmatig vervaardigde en in situ geplaatste isolatiematerialen'. Het isolatiemateriaal verkrijgt deze lambda na een grondige studie. Aangezien deze studie in België (nog) niet is uitgevoerd, gebruikt men voor stro de waarde van 'plantaardige en dierlijke vezels' (hennep, vlas, stro, pluimen, schapenwol, dons,...) namelijk 0.06. Dit cijfer is niet gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek. Aan de universiteiten van Duitsland en Oostenrijk werd wel onderzoek verricht naar de isolerende capaciteit van strobalen en kwam men uit op een lambda-waarde van 0.038.
Om voor certificatie in aanmerking te komen moet men in België een bijna dubbel zo hoge lambdawaarde hanteren (om tot de norm van K15 voor passiefwoningen te komen). Bouwen met strobalen wordt zo een randfenomeen waardoor subsidies worden gemist en een kans op een duurzame bouwsector wordt verkeken.
Een optie is om stro te importeren uit Duitsland, maar ook dat is minder ecologisch. Wat heeft Duits stro dat Vlaams stro niet heeft?
Is de Commissie van mening dat Vlaanderen in het kader van een eengemaakt Europa dergelijke onderzoeken van Europese universiteiten dient te erkennen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS TAJANI (op 4 november 2011)

De administratieve regelingen binnen de lidstaten ten aanzien van het in de handel brengen van producten - in dit geval voor de bouw bestemde producten zoals gedefinieerd in Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten - vallen onder het beginsel van wederzijdse erkenning, gebaseerd op de artikelen 34 tot en met 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De erkenning van onderzoeksprojecten of de resultaten daarvan vallen daar echter niet onder.

Indien, in de door u genoemde kwestie, een uit strobalen vervaardigd isolatieproduct in een bepaalde lidstaat legaal in de handel is gebracht, zijn de andere lidstaten niettemin gebonden aan het beginsel van wederzijdse erkenning. Indien een andere lidstaat voor een dergelijk product de toegang tot de markt zou weigeren, mede overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 764/2008 van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht , dan zou deze lidstaat de redenen voor een dergelijke weigering moeten aangeven. Deze redenen zouden moeten worden onderbouwd met argumenten die in overeenstemming zijn met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie inzake de artikelen 34 tot en met 36 VWEU.

De informatie in uw vraag is niet voldoende om de juistheid van de wetenschappelijke bevindingen te beoordelen; daarvoor zijn uitgebreidere technische gegevens nodig. Er zijn derhalve meer details nodig, met name over het onderzoek en over het voorgenomen gebruik van dergelijke bouwmaterialen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?