AA
Het kappen van de rest van het Hambachwoud

Betreft: Het kappen van de rest van het Hambachwoud

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-005047/2018
aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Bart Staes (Verts/ALE), Stefan Eck (GUE/NGL), Martin Häusling (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE) en Sven Giegold (Verts/ALE)

De geplande kap van het laatste nog overblijvende deel van het Hambachwoud in Duitsland leidt tot grote bezorgdheid onder burgers en natuurbeschermers. Het energiebedrijf RWE staat immers op het punt het nog overblijvende woud te kappen om bruinkool, een zeer vervuilende energiebron, te ontginnen.
Een aantal diersoorten dat in het Hambachwoud leeft, is opgenomen in bijlage IV, onder a), bij de Habitatrichtlijn of in bijlage I bij de Vogelrichtlijn als soorten die strikt worden beschermd.

1.    Is de Commissie het ermee eens dat een strikt beschermingssysteem moet worden toegepast in het gehele natuurlijke verbreidingsgebied van deze soorten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden? Grote delen van het Hambachwoud zijn al vernietigd en de populaties van beschermde soorten in dit gebied zijn daardoor in hoge mate geïsoleerd. Duitsland heeft echter geen maatregelen genomen om het Hambachwoud te beschermen.

2.    Kan de Commissie zeggen of zij al een bilaterale overlegprocedure heeft ingeleid wegens het feit dat Duitsland heeft nagelaten een gebied af te bakenen waar een prioritair type natuurlijke habitat en prioritaire soorten voorkomen, en zo nee, waarom niet?

3.    Kan de Commissie garanderen dat de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in dit geval correct worden toegepast? Zo nee, kan zij er bij Duitsland op aandringen dat onomkeerbare maatregelen worden voorkomen?

NL P-005047/2018 Antwoord van Commissaris Vella namens de Europese Commissie (1.11.2018)

De lidstaten zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV, onder a), bij de habitatrichtlijn  vermelde diersoorten of de uit hoofde van de vogelrichtlijn  beschermde vogelsoorten, overeenkomstig respectievelijk artikel 12 van de habitatrichtlijn en artikel 5 van de vogelrichtlijn. Deze maatregelen worden toegepast in het natuurlijke verbreidingsgebied van soorten, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden.

De nationale autoriteiten en rechterlijke instanties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de handhaving van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. De Commissie erkent dat voor het administratieve gerechtshof (Oberverwaltungsgericht, OVG) van Münster is aangevoerd dat het Hambachwoud uit hoofde van de habitatrichtlijn mogelijk een gebied van communautair belang is. De Commissie wijst er echter op dat Duitsland het gebied niet als een gebied van communautair belang heeft voorgesteld en dat de Commissie momenteel geen informatie heeft over de noodzaak van een dergelijk voorstel. De Commissie is ervan op de hoogte dat het OVG van Münster op 5 oktober 2018 voorlopige maatregelen heeft gelast om de houtkapvergunning voor het Hambachwoud in te trekken. Op dit moment zal de Commissie derhalve niet in deze kwestie ingrijpen.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?