AA
Het waarborgen van de rechten van burgers van het Verenigd Koninkrijk in andere lidstaten en het bereiken van overeenstemming over de rechten van EU-burgers

Betreft: PCE/PEC - Het waarborgen van de rechten van burgers van het Verenigd Koninkrijk in andere lidstaten en het bereiken van overeenstemming over de rechten van EU-burgers die afkomstig zijn uit andere lidstaten en in het VK verblijven.

Het Britse referendum van 23 juni 2016 heeft bij velen gevoelens van onzekerheid, ongerustheid en verbijstering losgemaakt – niet alleen bij EU-burgers in het VK, maar ook bij burgers uit het VK die in andere lidstaten verblijven. Zij maken zich grote zorgen om de situatie waarmee zij en hun gezinnen worden geconfronteerd.

Verscheidene maatschappelijke organisaties, waaronder het "New Europeans"-platform, hebben de aandacht gevestigd op de bezorgdheid van deze burgers over de rechten die zij op grond van hun EU-burgerschap genieten, zoals het recht om te blijven in de lidstaat waar ze wonen en het recht op een privé- en gezinsleven, rechten die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn vastgelegd.

Het is uiterst betreurenswaardig dat individuen als wisselgeld worden gebruikt in de lopende brexitonderhandelingen.

1. Is de voorzitter voornemens om er, ongeacht de huidige of toekomstige positie van het VK en ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, binnen de Raad op aan te dringen de rechten van burgers van het VK in andere lidstaten in stand te houden?

2. Is de voorzitter daarnaast van plan om zich in te zetten voor de totstandbrenging van een afzonderlijke overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk waarin de rechten van EU-burgers die afkomstig zijn uit andere lidstaten en in het VK verblijven worden gewaarborgd, zodat de eerbiediging van deze rechten niet afhankelijk is van de uitkomst van onderhandelingen over andere kwesties?

Antwoord van de Europese Raad

De voorzitter van de Europese Raad heeft toegezegd parlementaire vragen te beantwoorden voor zover die zijn eigen politieke activiteiten betreffen. Aangezien de met het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 gevoerde onderhandelingen buiten die toezegging vallen, kan de voorzitter van de Europese Raad de vraag van de geachte parlementsleden niet beantwoorden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?