AA
"Dalligate" en de rol van het secretariaat-generaal van de Commissie met betrekking tot de richtlijn Tabaksproducten - Parlementaire vraag P-008335/2013

De e-mailcorrespondentie van september 2012 tussen Catherine Day, secretaris-generaal van de Commissie, en Paola Testori, directeur-generaal van DG SANCO, betreffende het voorstel voor een nieuwe richtlijn Tabaksproducten doet de volgende vragen rijzen:

1. Waren de instructies om de richtlijn te wijzigen afkomstig van het kabinet van voorzitter Barroso, na "vruchtbare discussies", of was het een initiatief van mevrouw Day? Waren er andere personen bij betrokken? Zijn de instructies schriftelijk of mondeling meegedeeld? Indien zij schriftelijk zijn gegeven, kan het Parlement inzage krijgen in het document? Hoe komt het dat het kabinet van de toenmalige bevoegde commissaris Dalli niet op de hoogte is gesteld?

2. Indien de instructies mondeling zijn gegeven, van wie waren ze afkomstig? Kan iemand het Parlement meedelen wat de instructies precies inhielden en waarom ze werden gegeven?

3. De secretaris-generaal en/of de juridische dienst van de Commissie waren tegen het voorstel van DG SANCO om smaken te verbieden en tegen neutrale of standaardverpakkingen. Waarom vonden de diensten in kwestie deze twee punten onaanvaardbaar?

4. Hoe vaak hebben mevrouw Day en Michel Petite de afgelopen 24 maanden elkaar ontmoet? Kan het Parlement een overzicht krijgen van alle telefoongesprekken tussen mevrouw Day en de heer Petite? In mei 2012 heeft de heer Petite met mevrouw Day contact opgenomen om haar in kennis te stellen van informatie van Swedish Match over een vermoedelijk geval van omkoperij. Waarom adviseerde mevrouw Day de heer Petite zijn cliënt voor te stellen de informatie aan de secretaris-generaal door te spelen? Waarom adviseerde zij de heer Petite niet het dossier direct aan OLAF te doen toekomen?

5. Heeft het kabinet van de heer Barroso de secretaris-generaal opgedragen contact op te nemen met de directeur-generaal van OLAF om op de hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen in het onderzoek van OLAF? Zo ja, hoe dikwijls en wanneer? Heeft het secretariaat-generaal contact opgenomen met de heer Petite na de start van het onderzoek van OLAF om de resultaten van de contacten tussen Swedish Match en OLAF te weten te komen?


*** ANTWOORD VAN COMMISSIEVOORZITTER BARROSO 15 oktober 2013 ***

1. Het kabinet van de voorzitter heeft geen instructies gegeven, omdat de gebruikelijke procedure werd gevolgd. De artikelen 20 en 23 van het reglement van orde van de Commissie bevatten de regels voor de samenwerking en coördinatie tussen de diensten. De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de diensten tijdens de voorbereidende werkzaamheden, voor de inhoudelijke kwaliteit en voor de formele naleving van de regels voordat documenten aan de Commissie worden voorgelegd. De verantwoordelijke dienst raadpleegt "tijdig de diensten die bij het voorstel voor een besluit een rechtmatig belang hebben". De juridische dienst moet worden geraadpleegd over alle besluiten en documenten die juridische implicaties kunnen hebben en het secretariaat-generaal over alle initiatieven die van politiek belang zijn, of voorkomen in het jaarlijks werkprogramma van de Commissie, of institutionele aspecten betreffen, of aan een effectbeoordeling of een openbare raadpleging zijn onderworpen.1

Dit overleg tussen de diensten van de Commissie vond ook plaats bij de voorbereiding van de richtlijn inzake tabaksproducten. Zowel de juridische dienst als het secretariaat-generaal hebben met DG SANCO samengewerkt om ervoor te zorgen dat het ontwerp-voorstel aan de regels en normen van de Commissie voor ontwerp-wetgeving voldoet. DG SANCO heeft het kabinet van de heer Dalli in kennis gesteld van het overleg tussen de diensten van de Commissie.

2. Zie antwoord op vraag 1.

3. De juridische dienst en het secretariaat-generaal waren nooit gekant tegen het voorstel van DG SANCO om smaken te verbieden. Met betrekking tot de neutrale of standaardverpakkingen hebben de juridische dienst en het secretariaat-generaal tijdens het overleg hun twijfels kenbaar gemaakt ten aanzien van de rechtsgrondslag en de aandacht gevestigd op het feit dat de in een derde land geldende voorschriften inzake neutrale of standaardverpakkingen toen in het kader van het geschillenbeslechtingssysteem van de WTO werden aangevochten en op de in die context gerezen juridische kwesties, waarbij zij erop wezen dat voor dergelijke maatregelen harde bewijzen nodig zijn.

4. De secretaris-generaal heeft, samen met de overige leden van de ethische commissie ad hoc, op 17 april 2012 de heer Petite eenmaal ontmoet. Zoals reeds is aangegeven in het antwoord op de tweede en de derde vragenlijst van de Commissie Begrotingscontrole (CONT) in juni en september 2013, heeft de heer Petite begin mei 2012 in een telefoongesprek met de secretaris-generaal gevraagd hoe Swedish Match informatie onder de aandacht van de Commissie kon brengen. Hij werd ervan in kennis gesteld dat de onderneming zich moest wenden tot de secretaris-generaal, het officiële adres voor de correspondentie met de instelling.

5. Als onderdeel van de gebruikelijke voorbereiding van het zomerreces van 2012 heeft de secretaris-generaal het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) gevraagd of een beslissing betreffende de zaak tijdens het zomerreces werd verwacht. Er zijn tijdens het onderzoek van OLAF geen contacten tussen het SG en de heer Petite geweest.

1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:055:0060:0067:NL:PDF

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?