AA
Besparen op energie-efficiëntie - parlementaire vraag P-12574/2011

De nieuwe Belgische regering besliste de belastingsvermindering voor de energiebesparende uitgaven in een woning (art. 145/24 van het Belgische wetboek inkomstenbelasting) vanaf de belastingsaanslag 2013 voor wat dakisolatie betreft te verminderen, en voor de rest af te schaffen, zodat de met deze verminderingen gepaard gaande kosten van de fiscale uitgaven voor het (begrotings)jaar 2013 tot 40 miljoen euro zal beperkt worden. Dit moet zorgen voor een netto-opbrengst van 260 miljoen euro in 2013 en 520 miljoen euro voor 2014.

Dit is één van de vele maatregelen genomen onder dwang van de nieuwe besparingsgerichte EU-regelgeving (Europees semester, six-pack, de Commissieaanbevelingen aan individuele lidstaten, de aankondigingen van diverse Europese raden). De besparingen worden vrij unilateraal opgelegd, de dreiging van aanzienlijke boetes inbegrepen, en daarbij wordt geen rekening gehouden met andere Europese doelstellingen, zoals de 20-20-20-doelstellingen van het klimaatbeleid of vernieuwde Lissabon-strategie.

Wat zien we: een regering gaat op zoek naar besparingen, vindt die in de vorm van een verminderde steun aan energie-ëfficiente maatregelen (dakisolatie). Men realiseert een besparing maar tegelijkertijd gaan steeds minder gezinnen en bedrijven investeren in het isoleren van daken of woningen, vermindert de werkgelegenheid in deze sector en speelt men met de doelstelling van 20 % minder energieverbruik.

Mag ik van de Commissie vernemen: of zij het eens is met de analyse dat naast het verwezenlijken van een aantal besparingsdoelstellingen ook de andere Europese aanbevelingen en doelstellingen gerealiseerd moeten worden en dus van minstens even groot belang zijn als de besparingsdoelstellingen waarop de jongste jaren en maanden vrij eenzijdig gefocust wordt? is de verplichting van het realiseren van de 60 %-regel (overheidsschuld vs. BNP), en de 3 %-regel (max. jaarlijks begrotingsschuld) minstens even belangrijk als het realiseren van de 20-20-20-klimaatdoelstellingen of het realiseren van de Lissabon-doelstellingen zoals armoedebestrijding, onderwijsresultaten, tewerkstellingsgraad of investeringen inzake O&O? zo niet, waarom niet? Zo ja, welke zijn dan de instrumenten waarover de Commissie beschikt of wenst te beschikken om regeringen ertoe te dwingen ook deze doelstellingen te halen?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS REHN (op 14 februari 2012)

In maart 2010 heeft de Commissie de Europa 2020-strategie voorgesteld. Deze strategie is onderschreven door de Europese Raad en herhaaldelijk besproken door het Europees Parlement. Deze algemene strategie van de Europese Unie heeft tot doel een moderne en concurrerende sociale markteconomie uit te bouwen die bij de 21ste eeuw past en streeft naar een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU door middel van landspecifieke aanbevelingen voor de lidstaten, de doelstellingen die de EU tegen 2020 wil bereiken, en de vlaggenschipinitiatieven.

In het kader van het Europees Semester worden de meest urgente prioriteiten jaarlijks vastgesteld in een Jaarlijkse groeianalyse. Deze prioriteiten worden meegenomen in de nationale hervormingsprogramma's en de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten en in de door de Raad aangenomen landspecifieke aanbevelingen.

Omwille van de huidige ernstige vertrouwenscrisis als gevolg van een mogelijke negatieve spiraal veroorzaakt door de staatsschuldencrisis, de kwetsbare financiële sector en de verzwakking van de groeiperspectieven, moet op korte termijn voorrang worden gegeven aan maatregelen die het vertrouwen opkrikken om zo macrofinanciële stabiliteit te verwezenlijken.

De bevordering van de groei is een cruciaal onderdeel hiervan. Zoals in de Jaarlijkse groeianalyse 2012 (COM(2011) 815 definitief) is aangegeven, is een per land gedifferentieerde, groeivriendelijke begrotingsconsolidatie hoe dan ook onontbeerlijk om het vertrouwen te herstellen. Dit kan soms moeilijke keuzes met zich meebrengen. In het kader van het Europees Semester 2012 zal de Commissie overgaan tot een evaluatie van het nationaal beleid, met inbegrip van de kwaliteit en de samenstelling van de uitgaven.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?