Persberichten

AA
Tonnen verouderde pesticiden uitbreidingslanden mogelijk verbrand in ovens huidige EU-lidstaten
"Wanneer een kandidaat-lidstaat in termen van het milieu-acquis niet beschikt over een adequate verbrandingsinstallatie, houdt dit in dat bedoelde installatie vernieuwd moet worden of dat de pesticiden naar een geschikte verbrandingsoven elders in de Unie moeten worden vervoerd." Dat antwoordt EU-Commissaris voor Milieu Margot Wallström aan Agalev-europarlementslid Bart STAES. Inzake de opruiming van de tonnen verouderde pesticiden vreest Staes dat vooral dat laatste het geval zal zijn. Naar aanleiding van het Duitse nitrofenschandaal bracht Staes het probleem van de verouderde pesticiden in de kandidaat-lidstaten midden vorig jaar op de politieke agenda. Samen met GroenLinks-collega Alexander De Roo lanceerde hij een parlementaire petitie waarbij 28 EP-leden er bij de kandidaat-lidstaten op aandrongen Europese steun te vragen voor de opruiming van hun oude pesticidenvoorraden. De meeste onkruidverdelgers in deze stocks zijn inmiddels verboden door Europa omdat ze gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Tot dusverre heeft nog geen enkele (!) kandidaat-lidstaat contact opgenomen met de Commissie om specifiek bijstand te vragen voor de vernietiging van verouderde pesticiden. De Commissie oordeelt dat het initiatief van de kandidaten zelf moet komen. Pas dan wil zij met middelen over de brug komen. In de marge van haar antwoord geeft Wallström mee dat er inmiddels zeven uitbreidingslidstaten zijn die bijstand hebben gevraagd voor de inventarisatie van vervuiling die samenhangt met persistente organische verontreinigende stoffen (de zgn. pop's). Een gedeelte van de verouderde pesticiden behoort tot deze categorie. "De kandidaat-lidstaten hebben er alle voordeel bij snel te handelen," zegt Bart Staes. "Een mededeling van de Commissie uit 2002 leert immers dat indien passende maatregelen uitblijven (sic) het kan gebeuren dat de zij niet beschikken over verbrandingsovens waarmee aan de voorschriften inzake emissiegrenswaarden kan worden voldaan. Gezien zij nog geen contact hebben opgenomen is het niet ondenkbaar, zelfs aannemelijk dat deze stoffen ook nog eens over ruime afstanden zullen moeten worden vervoerd, met alle risico's van dien. Het gaat hierbij over honderden tonnen." "Omdat een en ander kwalijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid heeft de federale minister van Volksgezondheid er in Europees verband al uitdrukkelijk op aangedrongen dat op dit terrein geen toegevingen zouden gedaan worden aan de kandidaat-lidstaten", weet Staes. "Tegelijk zouden mildere maatregelen voor de uitbreidingslanden ook een vorm van oneerlijke concurrentie betekenen voor de ondernemingen en landbouwers die zich hier de jongste jaren wél met veel inzet en middelen hebben geplooid naar de hoogst haalbare Europese normen." In een nieuw parlementair initiatief vraagt Staes de Commissie of zij het alsnog niet meer aangewezen acht om de kandidaten zélf bij te staan. "Hoewel de Commissie het probleem erkent, vindt zij het blijkbaar niet belangrijk genoeg om er zelf werk van te maken. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de kandidaten de middelen niet kunnen gebruiken. Anderzijds mag de Commissie gerust een pro-actief beleid voeren ten aanzien van de controle van de huidige verbrandingsovens in de lidstaten."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?