Persberichten

AA
Nood aan meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van kunstgras

Bij de aanleg van kunstgrasvelden worden granulaatkorrels  gebruikt die mogelijks kankerverwekkend en milieuvervuilend zijn. Naar aanleiding van de onthulling hierover van het Nederlandse actualiteitsprogramma Zembla legde Europees parlementslid Bart Staes (Groen) samen met collega-Europarlementariërs hierover gerichte vragen voor aan de Europese Commissie. De vragen zijn gebaseerd op  van een recent onderzoek en een bijhorende aangifte van milieudelicten door het Recycling Netwerk Benelux (RNB). Zij stellen dat het systeem waarbij Styreen Butadieen Rubber (lees: versnipperde autobanden) als basis voor kunstgrasvelden wordt gebruikt erg vervuilend is en voor mensen kankerverwekkend kan zijn, met name door de aanwezigheid van *PAK’s.

 

Concreet gaat het over een uitstoot van zeker 60 kilogram zink die doorsijpelt naar het grondwater, de bodem en oppervlaktewater, per sportveld dat aangelegd wordt.

 

“Wij willen vooral weten of de Europese Commissie op de hoogte was van deze verontreiniging en hoe dit in het kader past van het eerder engagement om de waterkwaliteit te verbeteren en de lozing van gevaarlijke stoffen in heel Europa tegen te gaan”, aldus Staes.

 

Met die betrachting werden de volgende vragen opgesteld:

 

1) Hoe verhouden de genoemde emissies van zink, 4-t-octylphenol, koper en PAKs, gerelateerd aan kunstgras, zich tot de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water om:
- Verontreiniging van grondwater en verdere verontreiniging progressief te verminderen;
en lozingen, emissies of verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen stop te zetten of geleidelijk te beëindigen?

 

2) In hoeverre ondermijnt de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden met SRB deze doelstellingen en worden deze doelstellingen sneller behaald door de aanleg van kunstgrasvelden te stoppen?

 

3) Is de Commissie op de hoogte van de genoemde milieurisico’s die de emissies met zich meebrengen en kan er door deze emissies, naast milieurisico’s ook sprake zijn van risico’s voor de volksgezondheid?

 

*PAK’s : Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen, bv. benzeen. PAK’s zijn kankerverwekkend bij mensen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?