AA
Structurele opvangcrisis België, schending richtlijn 2003/9 - schriftelijke vraag P-8169/2010

Een structurele opvangcrisis woedt sedert meer dan 2 jaar in België. Aan een belangrijke groep asielzoekers wordt geen materiële opvang geboden. Vandaag zijn zo'n 4.945 asielzoekers 'dakloos'. 1083 andere asielzoekers verblijven in hotels, nu al meer dan zes maanden. Het betreft uiterst kwetsbare personen die geen informatie krijgen, geen begeleiding, geen toegang tot werk of opleidingen.

Is de Commissie ervan op de hoogte dat België - ondanks de omzetting van de Richtlijn 2003/9/CE[1] in een nationale Opvangwet (2007) - nog steeds in gebreke blijft asielzoekers materiële opvang te bieden; de bepalingen inzake noodopvang na te leven; de asielzoekers binnen de 15 dagen te informeren; begeleiding te voorzien voor asielzoekers; minderjarigen op te vangen of hun aangepaste opvang te verlenen; opvangplaatsen aan te bieden waar de nodige informatie, medische en sociale begeleiding, inschrijving school kinderen, aangepaste voeding en hygiënische voorzieningen aanwezig zijn; en om bij de asielaanvragen specifieke aandacht te hebben voor bijzonder kwetsbare groepen?

België schendt hierbij de artikelen, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18 en 19 van de EU Richtlijn 2003/9/CE. Welke stappen zal de Commissie ondernemen of heeft zij reeds ondernomen om België in gebreke te stellen? Welke instrumenten zijn er op Europees niveau voorhanden om noodhulp te verlenen aan deze asielzoekers nu de winter voor de deur staat en er een nijpend tekort is aan opvangplaatsen?

[1] PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18.

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS MALMSTRÖM (op 3 november 2010)

De Commissie is zich ervan bewust dat België momenteel structurele problemen heeft met de nationale regeling voor de opvang van asielzoekers. Deze situatie geeft reden tot bezorgdheid over de toegang tot de voorzieningen waarin Richtlijn 2003/9/EG[1]van de Raad voorziet, zoals opvangplaatsen, medische begeleiding, scholing voor kinderen en aandacht voor kwetsbare personen.

De Commissie heeft reeds de relevante onderwerpen aangekaart bij de Belgische autoriteiten en bestudeert momenteel hun antwoorden. Zij zal de situatie nauwlettend in het oog houden en erop toezien dat de relevante nationale wetgeving en de praktijk overeenkomen met de richtlijn.

De Commissie biedt vanuit het Europees Vluchtelingenfonds (ERF) financiële steun aan lidstaten om onder andere in passende opvangvoorzieningen voor asielzoekers te voorzien. Bovendien kan het ERF assistentie bieden bij het treffen van noodmaatregelen wanneer de nationale asielzoekersopvangvoorzieningen van lidstaten onder grote druk komen te staan. De geplande steun vanuit het ERF voor België voor de periode van 2008-2013 bedraagt 21,2 miljoen euro. De beschikbare ERF-middelen voor 2010 bedragen 3,8 miljoen euro.

[1] Richtlijn 2009/3/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?