AA
Selectiecriteria voor het benoemen van deskundigen als leden van deskundigengroepen (schriftelijke vraag E-7641-2010)

Op de website van de Commissie staan de selectiecriteria vermeld voor het benoemen van deskundigen als leden van deskundigengroepen:

De selectie is afhankelijk van het type en het toepassingsgebied van de benodigde expertise, maar leden worden uitgenodigd op basis van hun specialistische kennis en vaardigheden in de betreffende velden. Er zijn twee mogelijkheden als het gaat om het voordragen van leden: 1. Leden worden voorgedragen als vertegenwoordigers van een overheidsinstantie (nationaal, regionaal of lokaal), als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld of als belanghebbende partijen. Ze worden benoemd door de Commissie of door een van de afdelingen van de Commissie. De Commissie kan het voordragen van deskundigen ook overlaten aan de betreffende instanties of organisaties, met name als het waarschijnlijk is dat de samenstelling van de groep zal variëren.

2. Leden worden voorgedragen op persoonlijke titel. Ze worden dan benoemd door de Commissie of door een van de afdelingen van de Commissie en zullen volledig onafhankelijk optreden.


Dit is een nogal vage omschrijving. Kan de Commissie bij het omschrijven van de selectiecriteria specifieker zijn en uitleggen hoe en op basis waarvan bepaalde personen als deskundigen worden gekozen, en bijgevolg lid worden van een deskundigengroep?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROSO (op 19 oktober 2010)

De selectie van leden van deskundigengroepen hangt van een aantal verschillende factoren af, die geval per geval worden bekeken, bijvoorbeeld de betrokken sector, de opdracht van de groep, de specifieke deskundigheid waarom wordt gevraagd, alsook de mogelijke selectieprocedures die de wetgever voor het samenstellen van deskundigengroepen heeft vastgesteld.

De Commissie tracht er altijd voor te zorgen dat de selectieprocedure tot een hoog niveau van deskundigheid leidt, er zo mogelijk een geografisch en ook een genderevenwicht wordt bereikt en belangenconflicten worden vermeden. Voor zover mogelijk geschiedt de selectie via oproepen tot het indienen van sollicitaties.

Ongeveer twee derde van de bestaande deskundigengroepen wordt uitsluitend door de autoriteiten van de lidstaten samengesteld. In dergelijke gevallen is het aan de nationale autoriteiten om hun vertegenwoordigers in de bijeenkomsten van de deskundigengroepen te benoemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?