AA
Paardenvlees bannen omwille van dierenwelzijn - vraag 9039/2016

Uit parlementaire vraag E-4546/2011 bleek dat:
 

“De Commissie is in 2010 op de hoogte gebracht van gevallen van mishandeling van paarden die in sommige Latijns-Amerikaanse landen zijn geslacht voor de uitvoer van vlees naar de EU. De Commissie heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht van de terzake bevoegde autoriteiten zodat deze praktijken kunnen worden onderzocht en officiële controles kunnen worden ingesteld om na te gaan of de EU-wetgeving wordt gerespecteerd”. Aangezien er uit een onderzoek van het Food en Veterinary Office (FVO) in 2014 bleek dat dergelijke wantoestanden nog steeds plaatsvinden, durven we vast te stellen dat bovengenoemde acties weinig teweegbrengen.

  1. Weet de Commissie of bovengenoemde acties inderdaad hebben plaatsgevonden en zo ja, welke concreet?
  2. Zijn er tevens andere, hardere maatregelen genomen om het welzijn van dieren in dergelijke situaties te bevorderen?
  3. Zal de Commissie alle export uit sommige Latijns-Amerikaanse landen van vlees dat op zo'n onethische manier is geproduceerd weren uit de Europese Unie?
Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De wetgeving inzake de bescherming van dieren bij het doden werd in 2009 vastgesteld en is vanaf 2013 van toepassing. De voorschriften van deze wetgeving zijn van toepassing op slachthuizen die vlees naar de Unie uitvoeren en de controles van de Commissie wijzen uit dat de mate van naleving van de voorschriften over het algemeen hoog ligt in inrichtingen die naar de Unie te mogen uitvoeren. Het gezondheidscertificaat dat uit derde landen ingevoerd vlees vergezelt, moet worden aangevuld met een verklaring dat is voldaan aan voorschriften die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld. De EU-voorschriften voor dierenwelzijn tijdens het vervoer en in landbouwbedrijven zijn niet van toepassing op derde landen. In sommige gevallen heeft de Commissie dierenmishandeling vastgesteld in gebieden waarvoor de juridische voorschriften voor uitvoer naar de EU niet gelden. Aangezien de Commissie niet bevoegd is voor die omstandigheden in derde landen hanteert zij andere mechanismen om de situatie te verbeteren. Zo werden in Zuid-Amerika in samenwerking met de betrokken autoriteiten workshops over dierenwelzijn georganiseerd in het kader van het programma "Betere opleiding voor veiliger voedsel".

Op dit moment is de Commissie niet voornemens de invoer van paardenvlees te bannen, tenzij er sprake is van een inbreuk op de toepasselijke regels van de Unie tijdens de productie ervan.

 

Tegen deze achtergrond blijft de Commissie verder werken aan internationale activiteiten die tot doel hebben haar partnerschap met de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) te versterken en door middel van bilaterale overeenkomsten een nauwere samenwerking inzake dierenwelzijn te bevorderen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?