AA
Olieboringen ter hoogte van de Canarische Eilanden - parlementaire vraag E-10860/2011

Het Australische bedrijf Tangiers Petroleum is op zoek naar partners voor het opstarten van offshore olieboringen in Marokkaanse wateren. Het potentieel van dit offshore Tarfaya Block zou volgens sommigen zeker 1 miljard vaten bedragen. Het Spaanse Repsol YPF (Tangier-Larache blocks) en Kosmos Energy sloten recentelijk twee akkoorden voor offshore oliewinning uit het Cap Boujdour Blok. De Spaanse overheid zou plannen hebben om olieboringen in de Spaans nationale wateren op te starten.

Deze situeren zich in de nabijheid van de Canarische eilanden. Zoals iedereen weet is dit actief vulkanisch gebied met een groot risico voor aardbevingen. Lekkende oliebronnen zouden catastrofaal zijn, niet alleen voor het (landschappelijk waardevol) mariene milieu, maar evenzeer voor de toeristische kustgebieden aan Marokkaanse en Canarische zijde.

Na de olieramp met de installaties van BP in de Golf van Mexico publiceerde de Europese Commissie, onder druk van het EP, in oktober 2010 een mededeling waarin een stand van zaken werd opgemaakt van de sterktes en zwaktes van de bestaande nationale en Europese regelgeving.

Mag ik van de Commissie vernemen: of ze op de hoogte is van de hierboven bestaande plannen; wat haar oordeel is over het verrichten van olieboringen in gebieden waar de kans op zeer ernstige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen reëel is; of zij beschikt over "onafhankelijk" onderzoek betreffende de mogelijke milieu-impact en de gevolgen van aardolieboringen in vulkanisch gebied; welke middelen haar ter beschikking staan om bij de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten tussenbeide te komen om de bestaande plannen te laten voldoen aan de hoogst denkbare veiligheidsnormen; of ze in voorkomend geval bereid is terzake een dialoog met beide autoriteiten op te starten en mede te delen welke maatregelen genomen kunnen worden om de kustbevolking en de kustgebieden die in de bedreigde zones liggen te kunnen beschermen in materieel en financieel opzicht tegen de mogelijkheid van een ernstig olielek?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS OETTINGER (op 9 januari 2012)

Overeenkomstig Richtlijn 92/91/EG moeten de exploitanten de risico's grondig evalueren en moeten zij maatregelen nemen die zijn afgestemd op de risico's van de activiteit om de veiligheid van de werknemers en de bescherming van het mariene milieu te waarborgen. De Commissie stelt aanvullende eisen voor, onder meer wat milieubescherming en vergunningverlening betreft. Hiertoe dient haar voorstel voor een Verordening betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -productieactiviteiten, dat op 27 oktober 2011 (COM 2011 688 def.) is aangenomen.

Dit wetgevingsinstrument is bedoeld om de middelen voor betere offshoreveiligheidsnormen te versterken. Zo zullen de lidstaten verplicht worden om de Commissie in kennis te stellen van projecten waarbij offshore-ongevallen grensoverschrijdende effecten kunnen hebben, en zullen zij verplicht zijn in hun rampenplannen rekening te houden met dergelijke risico's, en moeten zij nagaan in hoeverre zij op noodsituaties zijn voorbereid om grensoverschrijdende vervuiling tegen te gaan.

Het voorstel voor een verordening voorziet in een dialoog binnen de EU en met derde landen voor een gecoördineerde benadering met het oog op veiligheid in aangrenzende regio's.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?