AA
Niet-naleving van het Protocol van Cartagena betreffende de uitvoer van producten die met zogenoemde "nieuwe veredelingstechnieken" zijn verkregen

Ondanks jarenlange besprekingen en deskundigenwerk is er nog steeds geen besluit genomen over het in de Europese Unie toe te passen rechtskader voor de zogeheten "nieuwe veredelingstechnieken". Er worden geen specifieke beoordelings-, bioveiligheids-, traceerbaarheids- of etiketteringsmaatregelen toegepast op producten die met deze technieken zijn verkregen. Cibus bracht in 2015 voor het eerst zijn via oligonucleotidegestuurde mutagenese (ODM) verkregen gewas SU Canola™ op de markt in de Verenigde Staten en Canada. Er is geen reden om aan te nemen dat dit koolzaad niet wordt uitgevoerd naar de gebruikelijke handelspartners van deze twee landen, waaronder de Europese Unie. Na de EU te zijn binnengekomen zou dat koolzaad vervolgens naar andere handelspartners kunnen worden uitgevoerd. Het Protocol van Cartagena inzake biologische diversiteit schrijft voor dat "elk levend gemodificeerd organisme", waaronder wordt verstaan elk levend organisme dat een nieuwe combinatie van via het gebruik van moderne biotechnologie verkregen genetisch materiaal bezit, als zodanig wordt aangegeven bij grensoverschrijdende handel. Via ODM verkregen koolzaad valt zeker in deze categorie.

1.    Weet de Commissie of er partijen zaden van SU Canola uit de Europese Unie worden uitgevoerd naar andere handelspartners?

2.    Zo ja, kunnen we er dan van uitgaan dat de door het Protocol van Cartagena opgelegde verplichtingen worden nagekomen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. De Commissie is niet op de hoogte van enige uitvoer van SU canola™ uit de EU naar derde landen. SU canola™ is niet opgenomen in de gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen die in de EU mogen worden verkocht en mag daarom niet voor commerciële doeleinden in de EU worden geproduceerd.

 

2. De vraag of organismen die via oligonucleotidegestuurde mutagenese (ODM) worden verkregen, zoals SU canola™ van Cibus, tot het toepassingsgebied van het Protocol van Cartagena en de EU-wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) behoren, blijft voorlopig onbeantwoord. De Franse Raad van State (Conseil ďÉtat) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing verzocht over de vraag of organismen die via gerichte mutagenese worden verkregen, tot het toepassingsgebied van de EU-wetgeving inzake ggo’s behoren. Dit verzoek heeft ook betrekking op organismen die via ODM worden verkregen. De uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie zal de wettelijke status van deze organismen in het kader van de EU-wetgeving inzake ggo's verduidelijken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?