AA
Monitoring van genetisch gemodificeerde planten door kennisgevers na verstrijken van het octrooi - vraag 8429/2016

 

Op grond van Richtlijn 2001/18/EG en Verordening (EG) nr. 1829/2003 kan pas een vergunning voor het verspreiden en op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) verkregen worden als de kennisgevers een monitoringplan opstellen, teneinde de effecten van de introductie van het ggo of de ggo's op de menselijke gezondheid of het milieu te kunnen traceren.

Deze monitoringplannen zijn noodzakelijk om eventuele onverwachte gevolgen na de invoering van deze organismen te voorkomen.

Een octrooi voor deze ggo's is noodzakelijk en de octrooien hebben een beperkte tijdsduur (gewoonlijk 20 jaar). Wanneer een patent verstrijkt, mogen de betreffende ggo's door andere belanghebbenden gebruikt worden, wat kan leiden tot het ontstaan van verschillende generische varianten.

1.    Wordt de kennisgever verzocht om na het verstrijken van het octrooi voor een ggo door te gaan met de monitoringplannen?

2.    Wordt de kennisgever verzocht om na het verstrijken van het octrooi voor een ggo door te gaan met de monitoringplannen voor generische variëteiten van het betreffende ggo die in de EU geteeld worden?

3.    Welke maatregelen zal de Commissie treffen in gevallen waarin de monitoring niet behoorlijk uitgevoerd wordt?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De voorwaarden met betrekking tot een vergunning voor de teelt van een genetisch gemodificeerd gewas, zoals voorschriften voor monitoring, zijn van toepassing ongeacht of het octrooi voor dat genetisch gemodificeerde gewas nog geldig of al verstreken is. Na het verstrijken van een octrooi blijven deze voorwaarden van toepassing zolang de vergunning in kwestie geldig blijft.

Door het verstrijken van de octrooien voor bepaalde genetisch gemodificeerde gewassen kunnen meer exploitanten variëteiten van deze gewassen in de handel brengen, aangezien een licentieovereenkomst met de voormalige octrooihouder niet langer vereist is. De Commissie heeft hiermee rekening gehouden voor de ontwerpvergunningen voor de teelt die zij in 2016 bij de desbetreffende comités heeft ingediend. Deze ontwerpvergunningen zorgen er vooral voor dat de vereiste monitoring van het geteelde genetisch gemodificeerde mais toereikend is.

Eventuele maatregelen bij ontoereikende monitoring hangen af van de exacte omstandigheden, de aard en de ernst van de zaak. Die factoren bepalen tevens of de maatregelen op het niveau van de Unie of van de lidstaten moeten worden genomen: terwijl de Commissie krachtens de wetgeving van de Unie inzake genetisch gemodificeerde organismen een vergunning kan wijzigen, intrekken of schorsen, zijn de lidstaten in de eerste plaats verantwoordelijk voor het handhaven van de wetgeving van de Unie.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?