AA
Kwikuitstoot door elektriciteitscentrales - parlementaire vraag E-008243/2012

In augustus 2012 verscheen een rapport van de National Resources Defense Council (NRDC) ("Toxic Power. How Power Plants Contaminate Our Air and States") , waarin op basis van cijfers van EPA (Environmental Protection Agency) voor de VS per staat de kwikuitstoot door elektriciteitscentrales is gepubliceerd voor het jaar 2010. Aangezien het voor het welzijn van de burgers van groot belang is dat de kwikuitstoot zo laag mogelijk wordt gehouden, is het van belang na te gaan wat de toestand terzake is in de EU.
1. Kan de Commissie mij de meest recente cijfers bezorgen over de kwikuitstoot in de lucht door elektriciteitscentrales in de Europese Unie (per land en globaal)?"
2. Zal de Commissie desnoods bijkomende maatregelen ondernemen ter beheersing van het probleem?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK (op 7 11 2012)

Krachtens Verordening (EG) nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) (1) zijn de lidstaten ertoe gehouden de jaarlijkse atmosferische kwikemissies te rapporteren van alle stookinstallaties die binnen de werkingssfeer van de verordening vallen. De overgelegde gegevens zijn openbaar (2).

Voor 2010 hebben de lidstaten de kwikuitstoot van 188 energiecentrales en industriële stookinstallaties gerapporteerd; de totale kwikhoeveelheid bedroeg 16,4 ton. Door de afzonderlijke lidstaten zijn de volgende emissiehoeveelheden (in ton) gerapporteerd: Denemarken: 0,13; Duitsland: 5,2; Estland: 0,59; Finland: 0,09; Frankrijk: 0,34; Griekenland: 1,8; Ierland: 0,01; Italië: 0,28; Nederland: 0,12; Polen: 2,8; Portugal: 0,15; Roemenië: 0,95; Slowakije: 0,02; Spanje: 0,52; Tsjechië: 2,1; Verenigd Koninkrijk: 1,3; Zweden: 0,01. De overige lidstaten hebben geen kwikemissies van energiecentrales gerapporteerd.

Het EU-beleid ter bestrijding van de emissies van energiecentrales, dat wordt geïmplementeerd door Richtlijn 2001/80/EG inzake grote stookinstallaties (3) en Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (4), is hoofdzakelijk toegespitst op stofdeeltjes, zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx). Naleving van de EU-grenswaarden voor deze verontreinigende stoffen vereist de toepassing van rookgasreinigingstechnieken, waardoor in zekere mate ook de kwikuitstoot wordt teruggedrongen. Een verdere uitstootvermindering valt te verwachten door een intensievere toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) in het kader van de richtlijn industriële emissies. Het BBT-referentiedocument voor energiecentrales wordt momenteel aangepast; de uitstoot van kwik zal daarin uitdrukkelijk aan de orde komen. De conclusies ter zake moeten door de Commissie in 2014 worden aangenomen en zullen dan het ijkpunt vormen voor de vaststelling van EU-brede vergunningsvoorwaarden en grenswaarden.

______________
(1) PB L 33 van 4.2.2006.
(2) http://prtr.ec.europa.eu/
(3) PB L 309 van 27.11.2001.
(4) PB L 334 van 17.12.2010.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?