AA
Glyfosaat - vraag 1670-17

Op 29 juni 2016 heeft de Commissie besloten de vergunning voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met nog eens 18 maanden te verlengen, totdat het in Helsinki gevestigde Europees Agentschap voor chemische stoffen met een eigen wetenschappelijke beoordeling van deze stof komt.

De Commissie heeft de goedkeuring van glyfosaat aan een aantal voorwaarden gebonden. Een daarvan was dat de lidstaten erop moeten toezien dat gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten, niet de formuleringshulpstof POE-tallowamine bevatten.

Naar de mening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is POE-tallowamine uiterst giftig en een gevaar voor de volksgezondheid.

Kan de Commissie gezien het voorgaande bevestigen dat de verkoop van bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat en POE-tallowamine in alle lidstaten is beëindigd en dat er voor de verkoop van dergelijke hoogst giftige producten geen respijtperiode is toegekend?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Op glyfosaat gebaseerde producten die polygeëthoxyleerd tallowamine (POE-tallowamine) bevatten, mogen uit hoofde van Verordening 2016/1313 niet worden toegelaten of in de handel worden gebracht op nationaal niveau.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten werkzame stoffen op Europees niveau worden goedgekeurd, terwijl geformuleerde producten op nationaal niveau moeten worden toegelaten. De lidstaten mogen volgens artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 respijtperioden verlenen wanneer vergunningen gewijzigd, ingetrokken of niet verlengd worden. Zij moeten ook de informatie over gewasbeschermingsmiddelen waarvoor toelating is verleend of de toelating is ingetrokken, elektronisch  ter beschikking stellen aan het publiek.

Tot op heden hebben 22 lidstaten de Commissie in kennis gesteld van intrekkingen, wijzigingen, voornemens tot intrekking of wijziging en niet-verlengingen met betrekking tot de toelating van op glyfosaat gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen die de formuleringshulpstof POE-tallowamine (CAS 61791-26-2) bevatten. 20 van deze 22 lidstaten hebben voor verkoop, distributie, verwijdering, opslag en/of gebruik van bestaande voorraden respijtperioden van een verschillende duur verleend.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?