AA
De zaak Dalli en de lobby van de tabaksindustrie (parlementaire vraag P-0039/2013)

Er is nog steeds onvoldoende openheid over de achtergrond van het gedwongen aftreden van de heer Dalli als lid van de Europese Commissie en de nieuwe tabaksrichtlijn die uiteindelijk op 19 december 2012 is ingediend. De Commissie begrotingscontrole heeft een lijst met vragen gestuurd aan de Europese Commissie om hierover opheldering te krijgen.

Op bladzijde 36 van de antwoorden van de Europese Commissie op de 154 vragen van de leden van de Commissie begrotingscontrole staat in antwoord op vraag nr. 15 dat "twee korte gesprekken hebben plaatsgevonden tussen ambtenaren van de Juridische Dienst en de heer Michel Petite (directeur-generaal van de Juridische Dienst tot 2007 en thans advocaat in Parijs)" en "de heer Petite verklaarde dat zijn advocatenkantoor juridisch advies verleende aan een tabaksfabrikant (Philip Morris International) en heeft zijn standpunten uiteengezet over enkele juridische kwesties in verband met de tabakswetgeving. Na op de hoogte te zijn gesteld over deze gesprekken heeft directeur-generaal Luis Romero verzocht om door de heer Petite persoonlijk te worden geïnformeerd over zijn juridische adviesverlening op dit gebied. Deze bijeenkomst vond plaats op 14 november 2012." Erkent de Commissie dat de heer Petite rechtstreeks betrokken was bij de op 9 juli 2004 met Philip Morris gesloten overeenkomst? Erkent de Commissie dat deze overeenkomst een beëindigingsclausule bevat? Nieuwe wetgeving van de EU kan gevolgen hebben voor deze overeenkomst met Philip Morris. Heeft het uitstel door mevrouw Catherine Day in juli 2012 van het overleg tussen de diensten over de nieuwe tabaksrichtlijn iets van doen met deze beëindigingsclausule? Welke redenen zijn aan te wijzen voor de contacten tussen de heer Petite en directeur-generaal Luis Romero in de herfst van 2012? Zijn er nog lopende onderhandelingen tussen de Commissie en R.J. Reynolds? Heeft de nieuwe tabaksrichtlijn een rol gespeeld tijdens deze onderhandelingen?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROSO (op 15 mei 2013) In zijn hoedanigheid van directeur-generaal van de Juridische Dienst was Michel Petite betrokken bij de onderhandelingen over de met Philip Morris gesloten overeenkomst. De voorwaarden voor de beëindiging van de overeenkomst zijn vastgelegd in hoofdstuk 11.01 van de samenwerkingsovereenkomst. Neen. De contacten tussen de heer Petite en de Juridische Dienst van de Commissie in het najaar van 2012 zijn reeds toegelicht op 30 november 2012 in de antwoorden op de vragen 14 en 15 van de 154 vragen in de brief van 21 november 2012 van de voorzitter van de Commissie begrotingscontrole. Er lopen geen onderhandelingen tussen de Commissie en R.J. Reynolds.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?