AA
Barbaarse slachting van dolfijnen in Denemarken - parlementaire vragen E-002578 en E-002577/2011

Verwijzend naar schriftelijke vraag E-1531/2009 met betrekking tot het jaarlijkse ritueel waarbij een groot aantal dolfijnen van de soort "calderones" op de Faeröereilanden (Denemarken) op barbaarse manier wordt afgeslacht, stelde de Commissie dat zij binnen haar mogelijkheden stappen zou ondernemen om deze gruwelijke praktijk aan te klagen. Zij zou zich hierbij zowel richten tot de Deense autoriteiten als haar stem verheffen in het debat over de toekomst van de International Whaling Commission opdat ook dolfijnen onder de bescherming zouden komen te vallen.

Kan de Commissie mij aanvullende informatie geven over welke stappen zij ondertussen ondernomen heeft om deze wrede en schokkende praktijken een halt toe te roepen en welke resultaten zij hiermee bereikt heeft?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK op 19 april 2011 ***

De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar het antwoord op schriftelijke vraag E 1531/2009 waarin wordt uitgelegd dat het voor de Commissie, rekening houdend met haar bevoegdheden, een moeilijke zaak is om zich uit te spreken over de jachtpraktijken van niet-EU landen. De jacht wordt door de autoriteiten van de Faeröer geregeld. Bovendien voeren de autoriteiten aan dat de jacht op de walvissen/Calderondolfijnen integraal deel uitmaakt van de sociale cultuur op de Faeröer en er wordt beoefend sinds de eerste Scandinavische kolonisten zich op de eilanden hebben gevestigd.

De Commissie herhaalt dat zij nog steeds voornemens is om het probleem van de kleine cetaceeën in het kader van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) aan te kaarten en ook de mogelijke hervorming van deze commissie te berde te brengen. De Commissie is van oordeel dat dergelijke zaken het best in een internationale organisatie worden besproken. De Commissie betreurt het derhalve dat de IWC in 2010 heeft besloten het overlegproces over de toekomst van de organisatie op te schorten. Zij kijkt evenwel uit naar de volgende jaarvergadering van de IWC in juli 2011 om het debat in het kader van de IWC weer aan te zwengelen.

*** ANTWOORD VAN DE RAAD (op 25 mei 2011) ***

De Raad zet zich krachtdadig in voor de bescherming van alle walvisachtigen, overeenkomstig de internationale verplichtingen van de EU en de wetgeving van de Europese Unie .

Zoals het geachte Parlementslid echter wel bekend is, is Denemarken een lidstaat van de Europese Unie en als zodanig gebonden aan de Verdragen en het toepasselijk afgeleid recht inzake natuurbescherming, maar sluit artikel 355, lid 5, onder a), van het VWEU de toepassing op de Faeröer niettemin uit, en daarom zijn de bepalingen inzake natuurbescherming krachtens het VWEU evenmin van toepassing.

De Raad bevestigt zijn gehechtheid aan een doeltreffend internationaal regelgevingskader waardoor een significante verbetering in de staat van instandhouding van walvissen op lange termijn wordt gewaarborgd. Dit is in overeenstemming met zijn besluit van 2 maart 2009 tot vaststelling van het tijdens de volgende drie jaarvergaderingen en de bijbehorende intersessionele vergaderingen van de Internationale Walvisvaartcommissie namens de Europese Gemeenschap in te nemen standpunt ten aanzien van de voorstellen voor wijzigingen in het Internationale Verdrag tot Regeling van de Walvisvangst en het "reglement" daarbij .

Naast het bovenstaande wordt het geachte Parlementslid eraan herinnerd dat het de verantwoordelijkheid van de Commissie is om, samen met het Hof van Justitie, te zorgen voor de naleving van de EU-wetgeving, en toezicht te houden en controle uit te oefenen op de uitvoering daarvan in alle lidstaten. Derhalve wordt het geachte Parlementslid aangeraden zich voor zijn specifieke vraag tot de Commissie te wenden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?