AA
Baggerwerken voor oliewinning in het noordpoolgebied - parlementaire vraag P-004043/2013

Een Vlaams baggerbedrijf vroeg twee weken geleden een exportkredietverzekering aan bij de Nationale Delcrederedienst, teneinde een staatswaarborg te bekomen voor baggerwerken die het bedrijf zal uitvoeren in het kader van de uitbouw van de Sabetta-haven op het Jamal-schiereiland, gelegen in het Russische noordpoolgebied. Het bedrijf doet dit in opdracht van de Russische autoriteiten. Deze Sabetta-haven moet een cruciale rol gaan spelen in de Russische ambities om de olie] en gasvoorraden die zich onder het poolijs bevinden te gaan ontginnen.

Eind vorig jaar keurden dit Parlement en de Europese Raad de Verordening (EU) nr. 1233/2011 goed inzake de OESO-richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten.

In een Resolutie van 14 maart 2013 over het Stappenplan Energie 2050 (paragraaf 112), neemt het Europees Parlement het op voor de Noordpoolwateren en wijst het op de gevaren van energiewinning voor het milieu.

Is de Commissie – als hoedster van de verdragen en toezichthouder op de uitvoering van Europese wetgeving – bereid dit dossier te onderzoeken en na te gaan of de toekenning van de staatswaarborg al dan niet in strijd zou kunnen zijn met Verordening (EU) nr. 1233/2011 en/of andere Europese regelgeving omtrent milieueffectenrapportage?

Greenpeace analyseerde het milieueffectenrapport dat het bedrijf bezorgde aan de Nationale Delcrederedienst en stelt vast dat het op verschillende vlakken niet voldoet aan de belangrijkste aspecten die zijn opgenomen in de OESO-Aanbeveling inzake de „Gemeenschappelijke Benaderingen betreffende door de overheid gesteunde exportkredieten en milieu] en sociale due dilligence” van 28 juni 2012.

Welke stappen zal de Commissie zetten ten aanzien van de Belgische Staat en de Nationale Delcrederedienst om te verhinderen dat de OESO-Aanbeveling nog verder wordt genegeerd, en het noordpoolgebied nog verder wordt bedreigd?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS DE GUCHT (op 8 mei 2013) ***

De Commissie deelt de mening dat bij de toekenning van exportkredieten terdege rekening moet worden gehouden met milieuvraagstukken. De Commissie deelt ook het standpunt dat de aanbeveling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake een gemeenschappelijke aanpak van door de overheid gesteunde exportkredieten en de in acht te nemen zorgvuldigheid op milieu- en sociaal gebied (de "gemeenschappelijke aanpak"), in de meest recente versie (28 juni 2012), in de internationale exportkredietgemeenschap brede steun geniet als referentie-instrument.

In het jaarlijkse activiteitenverslag over 2011 dat de Belgische autoriteiten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1233/2011 hebben ingediend, wordt bevestigd dat de nationale exportkredietinstelling (nationale Delcrederedienst) de gemeenschappelijke aanpak van de OESO toepast om al haar transacties te toetsen op mogelijke negatieve effecten op het milieu of de samenleving.

Wat het in de vraag van het geachte Parlementslid genoemde individuele geval betreft, beveelt de Commissie aan in eerste instantie een verzoek tot de nationale Delcrederedienst of de met het toezicht op de exportkredietinstelling belaste Belgische autoriteiten te richten en te vragen naar hun standpunt over deze kwestie.

De Commissie is vanzelfsprekend altijd bereid haar rol als hoedster van het Verdrag uit te oefenen indien er redenen zijn om te vrezen dat de Europese wetgeving niet wordt toegepast. Er zij echter evenwel op gewezen dat de "gemeenschappelijke aanpak" geen onderdeel van de EU-wetgeving vormt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?