AA
Antibioticagebruik bij mens en dier met resistentie tot gevolg - vraag E-2789/2015

Op 30 januari 2015 hebben het Europees Centrum  voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een onderzoek gepubliceerd naar de relatie tussen de consumptie van antibiotica en het voorkomen van antibioticaresistentie bij mensen en voedselproducerende dieren. Dit gebeurde in opdracht van de Europese Commissie.

Uit dit onderzoek bleek dat het aantal milligram antibioticum toegediend per kilo biomassa per jaar hoger ligt bij dieren dan bij mensen (gemiddelde van 116,4 mg per kilo menselijke massa tegenover 144 mg per kilo dierlijke massa). De onderzoekers bevestigen ook het verband tussen het gebruik van antibiotica en de resistentie bij bacteriën. Het hoge gebruik van antibiotica bij mens en dier zal op termijn leiden tot resistenties bij beiden.

De drie organisaties duiden op de behoefte aan meer gedetailleerde en samenhangende gegevens: ze opperen een georganiseerde gegevensverzameling binnen alle lidstaten m.b.t. antibioticaconsumptie en resistenties (mens en dier), antibioticaconsumptie in ziekenhuizen, types en invloed van bacteriën en -resistenties én weerstandspatronen. Daarnaast is er behoefte aan de bevordering van een verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier.

  1. Hoe is de Commissie voornemens te zorgen voor opvolging van dit onderzoek en binnen welke termijn hoopt ze resultaten te boeken
  2. Welke stappen zullen er gezet worden om een georganiseerde gegevensverzameling te verwezenlijken?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie verwijst naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-2432/2015.

Het op 30 januari 2015 gepubliceerde verslag is het eerste Joint Interagency Antimicrobial Consumption and Resistance Analysis report van de drie agentschappen en, bij wijze van follow-up, zullen in de toekomst geregeld verslagen worden gepubliceerd.

Op veterinair gebied heeft de Commissie reeds actie ondernomen om het verzamelen van gegevens ter verbeteren. Uitvoeringsbesluit 2013/652/EU (1) van de Commissie zorgt voor een geharmoniseerde monitoring van resistentie in de voedselketen en het project Europees Toezicht op veterinaire antimicrobiële consumptie verzamelt gegevens over de verkoop van antimicrobiële stoffen. Op basis van goede praktijken, die bijdragen tot het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in diergeneesmiddelen, wil de Commissie richtsnoeren over dit onderwerp publiceren om het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in diergeneesmiddelen verder te bevorderen. 

Ten aanzien van monitoring van de gegevens over geneesmiddelen voor menselijk gebruik zal het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, binnen het bestaande Europees Netwerk voor surveillance van de consumptie van antimicrobiële stoffen (ESAC-net) dat Europese referentiegegevens over antimicrobiële consumptie verstrekt, trachten gegevens te verzamelen over het gebruik van antimicrobiële stoffen in ziekenhuizen in een groot aantal Europese landen.

 

(1)        PB L 303 van 14.11.2013, blz. 26.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?