AA
Internationaal onderzoek naar Hezbollah-Israëloorlog

Op 7 september keurde het Europees Parlement vrijwel unaniem een resolutie goed over de situatie in het Midden-Oosten. De directe aanleiding daartoe was het conflict tussen Israël en de Hezbollah-milities in Libanon. Het gaat hier om een compromistekst tussen zowat alle EP-fracties. Eerder al hadden de fracties ieder afzonderlijk een tekst ingediend, waarover dan onderling wordt gedebatteerd. Voor resoluties is deze formule eerder regel dan uitzondering. Ze zorgt ervoor dat het Parlement met een breed gedragen tekst naar buiten komt.

De Europese Groene fractie zegt in haar oorspronkelijk ontwerp onder meer niet te geloven in een militaire oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten. Samen veroordelen we het bewuste, willekeurige geweld dat gebruikt wordt door zowel Israël als Hezbollah. Een nieuwe wapenwedloop moet in het gebied tegen elke prijs worden vermeden. Niet alleen landen in de regio moeten zeer omzichtig te werk gaan met wapenleveringen, ook de EU-lidstaten dienen zich minutieus te houden aan de gedragscode inzake wapenexporten.

BIJDRAGE ISRAËL AAN WEDEROPBOUW

De Europese Groenen steunen het mandaat van de UNIFIL-vredesmacht en steunen ook het uitzenden van troepen door de EU-lidstaten. We vragen ook nadrukkelijk dat Arabische en islamitische landen troepen zouden leveren. Het is ook belangrijk dat UNIFIL duidelijke instructies krijgt over hoe zijn mandaat, zijn structuur en zijn bevoegdheden er uitzien. Daarbij vragen we dat deze internationale stabilisatiemacht zou moeten worden uitgebreid tot het noordelijke deel van Israël en de bezette gebieden.

Tevreden zijn we met de middelen die ondertussen zijn ingezameld voor de fysieke en politieke wederopbouw van Libanon. De geschatte kosten bedragen ongeveer 3,5 milard dollar. Ongeveer een derde daarvan is inmiddels samengebracht door de EU en tijdens een donorconferentie. Israël, zo vinden we, moet ook een substantiële financiële bijdrage leveren aan deze wederopbouw. De hulpmiddelen dienen efficiënt en snel te worden aangewend. Alleen zo kan worden voorkomen dat radicale organisaties garen spinnen bij de lamentabele toestand ter plekke.

DEELNAME SYRIË & IRAN AAN VREDESONDERHANDELINGEN

Hezbollah moet erkennen dat de Libanese staat het alleenrecht heeft om wapens te bezitten en geweld te gebruiken. De organisatie moet de wapens neerleggen en zich omvormen tot een politieke organisatie. Meer nog dan de falende VS moet de EU in deze regio het voortouw nemen om te werken aan een duurzame vrede. Het is noodzakelijk dat alle betrokken partijen - ook Syrië en Iran - deelnemen aan de vredesonderhandelingen.

Als Groenen dringen we er voorts op aan dat de Israël de leden van de Palestijnse Autoriteit en de Wetgevende Raad vrijlaat. Tegelijkertijd vragen we de vrijlating van de Israëlische soldaten in handen van Hezbollah-milities.

Tot slot vragen we een allesomvattend internationaal onderzoek op hoog niveau in Libanon en Israël. Deze delegatie moet een mandaat hebben om ernstige schendingen van de mensenrechten te onderzoeken, alsmede het lot van de slachtoffers, de schending van humanitaire wetgeving, de dood van vier UNIFIL-leden, het Qana-bloedbad en het gebruik van chemische wapens, clusterbommen en bommen met verarmd uranium. De resultaten zullen een basis vormen voor eventuele maatregelen inzake schadevergoeding en aansprakelijkheid.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?