AA
Europese Commissie haalt Vlaams klimaatbeleid onderuit

Vanaf 1 januari 2008 gaat de tweede fase van het Europese systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten tussen bedrijven van start. Hiervoor moet elke Europese lidstaat een toewijzingsplan opstellen. Dat toewijzingsplan bepaalt de totale hoeveelheid emissierechten die tijdens de handelsperiode 2008-2012 verdeeld zullen worden en de wijze waarop dat zal gebeuren.

Op 19 oktober 2006 werd het Belgische plan bij de Europese Commissie (EC) ingediend. Daarop stelde de Commissie aanvullende vragen. Die betreffen niet minder dan 34 harde en negatieve opmerkingen gespreid over maar liefst 9 bladzijden. De Commissie haalt het klimaatbeleid van minister Peeters volledig onderuit. De minister faalt op alle drie de pijlers van zijn klimaatbeleid.

Zo spreekt de Commissie een hard negatief oordeel uit over het feit dat België ingaat tegen het 'supplementariteitsbeginsel'. Dat zegt dat - om de kloof met de Kyoto-doelstelling te dichten - minstens de helft van de inspanningen door effectieve verminderingen in eigen land moet gebeuren, en niet door toepassing van flexibele mechanismen en aankoop van vervuilingsrechten in het buitenland. De Commissie gaat ervan uit dat België dus voor meer dan de helft beroep doet op de aankoop van vervuilingsrechten.

Uit de opmerkingen van de Europese Commissie blijkt verder dat het toewijzingsplan 2008-2012 technisch slecht onderbouwd is, dat er tal van fouten in zitten en dat heel wat maatregelen weinig concreet zijn en niet kunnen worden hardgemaakt.

210 MILJOEN EURO NUTTELOOS VLAAMS GELD NAAR BUITENLAND

Ten eerste blijkt dat de Vlaamse Minister van Leefmilieu van plan is om de industrie te veel CO2 emissierechten toe te kennen. De Commissie wil integendeel dat er verder gereduceerd wordt in de industriële emissies.

Ten tweede gelooft de Commissie Vlaanderen niet als het gaat over de interne reductiemaatregelen op vlak van transport en gebouwen. Meer bepaald zegt de Europese Commissie dat voor de vermindering van 3 miljoen ton CO2 er veel te vage of onvoldoende uitgewerkte maatregelen zijn.

Ten derde willen de federale en de Vlaamse overheden 'vervuilingsrechten' aankopen in het buitenland. Vooreerst lost de aankoop van vervuilingsrechten in het buitenland de klimaatproblematiek niet op. Als Vlaanderen gaat voor de aankoop van 21 miljoen ton C02, betekent dit dat de belastingbetaler 210 miljoen euro moet ophoesten. Dit bedrag investeren in eigen land zou een veel betere impact hebben op het milieu, maar ook positieve effecten hebben op de economie en de tewerkstelling.

De Commissie stelt duidelijk dat België en Vlaanderen over de schreef gaan. De kloof tussen eigen interne reducties en de aankoop van vervuilingsrechten is te groot. Om de Kyotodoelstelling te halen moet minstens 50% van de reducties in eigen land gebeuren, niet door de aankoop van lucht in het buitenland.

Minister Peeters heeft er werkelijk niets van gebakken. Het Vlaamse klimaatbeleid wordt door de Commissie volledig met de grond gelijkgemaakt. Vlaanderen haalt de Kyotodoelstelling niet. Alleen een ecologisch beleid is een antwoord op de vragen van de Europese Commissie. Groen! wil dan ook een grondige discussie in het Vlaams Parlement over het Vlaams klimaatbeleid met de oprichting van een klimaatcommissie.

Bart Staes, Europarlementslid

Eloi Glorieux, Vlaams parlementslid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?