AA
EP vraagt opvoering strijd tegen illegale en namaakproducten

Het Europees Parlement heeft op 11 oktober mijn rapport over de illegale en namaakproducten (vooral sigaretten) goedgekeurd. Het EP vraagt daarmee aan de Europese Commissie om de strijd daartegen op te voeren. Het rapport vraagt onder meer dat de tabaksindustrie akkoorden zou sluiten met de Europese lidstaten met betrekking tot het doen van gepaste controles. Die zouden de grote lijnen van het Philip Morris-akkoord moeten volgen. Ook het Verenigd Koninkrijk - tot op heden de enige lidstaat die het akkoord niet ondertekende - moet nu maar eens tot de actie overgaan.

'Illegale sigaretten' zijn meestal afkomstig uit de VS. Van daaruit worden ze taxfree ingevoerd, waarna ze voor de distributie in heel Europa in pakhuizen worden opgeslagen, zoals in Antwerpen.

460 MILJOEN BELASTINGGELD IN 2006

Het gaat er niet om om rokers te garanderen dat ze wel degelijk merkproducten kopen, wel om het correct innen van belastinggeld. Het smokkelen van sigaretten is immers in hoge mate nadelig voor de belastingbetaler. Bovendien ondersteunt het de vaak gewelddadige georganiseerde misdaad.

Meer dan 60% van de onderschepte namaakgoederen in de EU in 2006 waren sigaretten. Men schat dat deze 150 miljoen sigarettenpakjes een totaal aan potentiële verliezen aan douanerechten en belastingen van meer dan 460 miljoen euro vertegenwoordigen. Nogal wiedes dat dit geld niet in criminele zakken mag verdwijnen.

De tabaksindustrie werd ervan verdacht medeplichtig te zijn aan de smokkel. Elke sigaret die door de douane van de zwarte markt werd geplukt, kon ze immers een tweede keer produceren en verkopen ... In 2001 startte de Europese Commissie, samen met 10 lidstaten, een proces op tegen een aantal tabaksfabrikanten wegens het derven van belastinginkomsten. Dat mondde uit in een akkoord met Philip Morris.

OP NAAR ANDERE SECTOREN

Deze producent zou erop toezien dat de illegale handel in zijn producten zou worden stopgezet. Om dat te bereiken trok de tabaksgigant 1,25 miljard dollar (ongeveer 880 miljoen euro - dd. 11 oktober 2007) uit over een periode van twaalf jaar en voerde het de eigen controles op. Het geld moet worden besteed aan de bestrijding van namaak- en illegale sigaretten. Voorlopig heeft de Europese Commissie nog maar 9,7% van deze middelen ontvangen, ondanks het feit dat ze bevoegd is om de strijd aan te binden met de verspreiding van namaak- en illegale goederen. Al de rest ging naar de ministers van Financiën van de lidstaten. Deze tegenstrijdigheid moet dringend de wereld worden uitgeholpen. De toekomstige akkoorden (met bv. British American Tobacco, ...) moeten de garantie bieden dat het geld wel degelijk tot bij de EU geraakt.

Niettemin liggen er kansen in dit soort akkoorden. Niet alleen voor tabaksproducten, maar ook voor andere sectoren waar namaak en illegaliteit makkelijk in kunnen gedijen.

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Groen!

MEDEDELING PERSDIENST EP OVER DIT DOSSIER

Fraude bij het communautaire douanevervoer

Het Parlement neemt het rapport aan van Bart STAES (GROENEN/EVA, BE) over het Speciaal Verslag van de Rekenkamer over het systeem van het communautaire douanevervoer. Het Parlement verzoekt de Rekenkamer een follow-up van zijn bevindingen uit te voeren. Het EP herinnert eraan dat fraudeurs bij lichte producten die zwaar worden belast, zoals sigaretten, enorm veel winst kunnen maken met een klein aantal transporten.

Het Parlement is geschokt door de bevinding van de Rekenkamer dat de Commissie tussen 2001 en 2005 geen op douanevervoer gerichte inspecties met betrekking tot de eigen middelen heeft uitgevoerd en dit pas heeft gedaan in 2006. De EP-leden verzoeken de Europese Commissie het Parlement te informeren over de manier waarop het ontbreken van inspecties zal worden opgelost.

Het EP verzoekt de Commissiediensten die bevoegd zijn voor de informatie-uitwisselingssystemen in verband met onregelmatigheden en fraude om een aantal maatregelen te nemen, namelijk:
- de gegevensbanken in kwestie te consolideren;
- de Gemeenschap te voorzien van betrouwbare en volledige statistieken over de vraag in hoeverre haar activiteiten onregelmatigheden en fraude beperken;
- een gemeenschappelijke kijk op risicoanalyse op communautair en nationaal niveau te bepalen;
- de fysieke controles dienovereenkomstig te coördineren.

Het Parlement is van mening dat het werk van OLAF dringend verder moet worden vergemakkelijkt, om het bureau in staat te stellen de financiële belangen van de Gemeenschap doeltreffend te beschermen. Het EP verzoekt de begrotingsautoriteit daarom de financiering van het NCTS (het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer) te bevriezen tot OLAF in de praktijk volledige toegang tot de NCTS-gegevens heeft.

Het Parlement noemt voorts de conclusie van de Commissie alarmerend dat tabaksproducten, net als de vorige jaren, nog steeds behoren tot de goederen die het ergst door fraude en onregelmatigheden worden getroffen. De afgevaardigden verzoeken de Commissie erop toe te zien dat de kleinhandelsprijzen in de EU binnen een kleiner bereik worden gebracht, zodat sigarettensmokkel minder lonend wordt.

De leden herinneren eraan dat het akkoord met Philip Morris om de gedingvoering tussen de partijen te staken, waarmee Philip Morris verplicht werd over een periode van 12 jaar $ 1,25 mrd te betalen en dat bedoeld was om fraude en illegale sigarettenhandel te bestrijden, een belangrijke stap voorwaarts was. Het Parlement is teleurgesteld door de manier waarop de Commissie de verdeling van de betalingen krachtens het akkoord met Philip Morris over de tien lidstaten en de Gemeenschap heeft aangepakt, waarbij de Gemeenschap maar 9,7% heeft gekregen en de rest rechtstreeks naar de ministers van Financiën van de lidstaten is gegaan. Volgens het EP druist deze verdeling tegen de letter en de geest van het akkoord, dat is gesloten op basis van de afspraak dat de € 1,25 mrd moesten worden gebruikt voor fraudebestrijding.

Ten slotte zeggen de leden gealarmeerd te zijn over het feit dat het House of Lords bewijzen heeft verzameld over wekelijkse cargovliegtuigen die worden gecharterd om elektronische goederen uit de EU te vliegen, als onderdeel van een carrouselfraude. De parlementsleden merken op dat het House of Lords heeft geconcludeerd dat dit soort fraude kan bestaan door slecht beheer en slechte controle van het communautaire douanevervoer door de lidstaten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?