AA
Een Kyoto+-plan voor het Europees Parlement

"Verbeter de wereld, begin bij jezelf." Het Europees Parlement is het ermee eens dat het zelf ook inspanningen moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Op dinsdag 24 april werd mijn rapport goedgekeurd over de kwijting van het Europees Parlement van 2005. Met de instemming van dit rapport geeft het EP de goedkeuring over de inzet van zijn middelen voor het begrotingsjaar 2005. Het rapport is - in grove lijnen - jaaroverzicht van wat er allemaal is gebeurd. Zo'n rapport geeft evenwel ook de mogelijkheid om andere thema's te behandelen en aanbevelingen te geven. Ik heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om er ook een uitgebreid klimaathoofdstuk in te steken. Hoewel een detail in het grote geheel van de klimaatverandering, zal ik dat toch ook verdedigen als lid van de tijdelijke Klimaatcommissie van het EP .

Wie de cijfers kent, weet dat er flink wat bespaard kan worden op energiekosten in het EP. Het stoot per jaar meer dan 11.000 ton CO2 uit. Er wordt 846 ton papier gebruikt en de elektriciteitsfactuur draait rond de 6 miljoen euro. Tijdens een jaar werken verbruiken de werknemers van het Parlement 168.000 m3 water en produceren ze 2.100 ton afval.

MILIEUBEHEERSSYSTEEM

Het EP werkt inmiddels met een milieubeheerssysteem, al zijn de doelstellingen daarvan zeer bescheiden. Zo moeten de verwarming en airco pas tegen 2011 met 5% zijn verminderd. Als de Unie internationaal een vooraanstaande rol wil spelen in het tegengaan van de klimaatverandering moet ook het Parlement daar actief toe bijdragen. Wat je als Parlement vraagt van de industrie, de transportsector of de huishoudens (-30 procent uitstoot broeikasgassen tegen 2020) moet je ook zelf durven realiseren. Dat kan met doortastende en concrete maatregelen.

De plenaire vergadering van het EP verleende een zeer brede steun aan de klimaatparagrafen in mijn rapport. Ze schaart zich daarmee achter een energie-efficiëntieplan dat niet alleen het energieverbruik onderzoekt, maar ook het energieverlies. Thermografische foto's van het gebouw in Brussel tonen aan dat dit aanzienlijk is. Voorts zullen er nieuwe onderhandelingen komen over en met de stroomleveranciers: daarbij moet ervoor gezorgd worden dat het EP in zee gaat met de onderneming die het milieu het minst belast. De dienstwagens zouden tegen 2012 een maximale uitstoot moeten hebben van 130 g CO2/kg, maar het zou beter zijn om hybride wagens te gebruiken, ...

WIL OM TE VERBETEREN BESTAAT

Akkoord: dit zijn voor de hand liggende voorstellen. Maar er zijn ook eerder opmerkelijke initiatieven. Zo scharen mijn collega's zich ook achter het voorstel om rekening te houden met de afstand die levensmiddelen die in de kantines en restaurants van het EP worden verkocht, afleggen. Die moet zo kort mogelijk zijn.

Voorts wordt er gevraagd om een milieu-effectenstudie te doen naar de gevolgen van het aanhouden van de drie zetels van het EP (Brussel, Straatsburg en Luxemburg (administratie)). Mijn fractie berekende inmiddels dat het heen-en-weergereis tussen Brussel en Straatsburg een jaarlijks CO2-equivalent heeft van 13.000 vluchten tussen Londen en New York ( meer info ).

De stemming heeft mij vooral geleerd dat de wil om daadwerkelijk dingen te verbeteren bestaat in het EP. We moeten dan ook het goede voorbeeld geven.

EINDBEGUNSTIGDEN VRIJWILLIG PENSIOENFONDS

Het Parlement heeft me niet gevolgd in mijn vraag voor het openbaarmaken van de namen van de eindbegunstigden van het vrijwillig pensioenfonds voor EP-leden. Dat lijkt me nochtans de normaalste zaak van de wereld. Als we meer transparantie vragen van de landbouwsector, dan mag dat zeker ook voor het snoepgoed dat uitgedeeld wordt aan een beperkte groep parlementsleden.

Met dit fonds spijzen de EP-leden hun pensioen. Niet alle leden zijn erbij aangesloten. Ik heb mijn nek ver uitgestoken met de vraag om openheid te verschaffen over de eindbegunstigden van dit fonds. Momenteel zit er 202 miljoen euro in de kast, allemaal belegd op de beurs. Er is evenwel een actuarieel tekort van bijna 29 miljoen euro. Ik vraag niet alleen dat er voorzichtiger zou worden belegd - hoe moet het EP dit gat aan het eind van de termijn immers dichtrijden? - maar ook dat het geld gebruikt zou worden in fondsen voor ethisch beleggen.

DISPUUT OVER 15 MILJOEN EURO MET BELGISCHE REGERING

Het is de tweede keer dat ik rapporteur mocht zijn voor de kwijting van het EP. Ook in 2003 had ik die eer ( meer info ). Zoals ook in mijn vorig rapport verwijs ik ook naar de Belgische regering. Nog steeds heeft zij geen vergoeding betaald aan het EP voor de kosten van de grond waarop het Parlement gebouwd is en voor het bouwrijp maken ervan. Het gaat om een dispuut van ongeveer 15 miljoen euro. Ik vind dat zoiets thuishoort in dit rapport omdat het EP daarmee de Belgische regering blijvend onder druk kan zetten. Het zorgt er ook voor dat de onderhandelaars van het EP zich voldoende geruggensteund weten.

DIALOOG MET DE BUURTBEWONERS

In overleg met het bewonerscomité van de Leopoldwijk heb ik het EP er ook van kunnen overtuigen een feitelijke dialoog op te starten tussen vertegenwoordigers van het EP en deze van de buurt. De vestiging van het EP heeft immers een enorme impact op het verkeer, de huisvesting en de arbeids- en leefomstandigheden ter plekke. Samen moet nu gezocht worden naar oplossingen voor de negatieve impact op de wijk, die er door de komst van het EP onmiskenbaar is.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

Een Kyoto-plus-plan voor het Europees Parlement

(aangenomen tekst)

Het Europees Parlement,

1. herinnert aan enkele centrale cijfers, waaruit het enorme effect van het Europees Parlement op het milieu blijkt (cijfers voor 2004):

-- verbruik elektriciteit: 6,2 miljoen euro

-- verwarming & gas: 235.364 GJ/jaar

-- CO2-uitstoot: 11.245 ton/jaar

-- papier/drukkerij: 846,3 ton

-- water: 167.830 m3 (258.836 euro)

-- gewoon afval: 2.098 ton (347.387 euro)

-- 5.156 parkeerplaatsen

2. verzoekt de Secretaris-generaal de bevoegde parlementaire commissie een analyse te doen toekomen over de gevolgen voor het milieu van het handhaven van de drie vergaderplaatsen van het Parlement, zowel in totaal als per plaats en van de daarmee verband houdende verkeersbewegingen;

3. is verheugd over het besluit van het Bureau van 19 april 2004 om overeenkomstig de EMAS-verordening (milieubeheer- en milieuauditsysteem) een milieubeheerssysteem in het Europees Parlement in te stellen, dat een uitstekend hulpmiddel biedt om met de milieueffecten van de activiteiten van het Parlement om te gaan;

4. is ook verheugd over andere initiatieven ter vermindering van zijn milieueffecten , zoals de reorganisatie van de drukkerij, de invoering van nieuwe, lichtere kisten voor documentenvervoer, de beschikbaarheid van fietsen in Brussel en in Luxemburg, de organisatie van videoconferenties en recycling van inktpatronen;

5. juicht de EMAS-registratie toe als een zeer positieve stap; betreurt het evenwel dat in het EMAS-actieplan slechts zeer bescheiden reductiedoelstellingen staan (bijvoorbeeld 5% voor verwarming en airconditioning), lange termijnen worden voorgesteld (bijvoorbeeld 2011 voor verlaging van het energiegebruik voor verlichting) en diverse studiegroepen worden ingesteld die aan afzonderlijke verbeteringen werken;

6. wijst erop dat de Europese Unie internationaal een vooraanstaande rol speelt in het debat over klimaatverandering; is daarom van mening dat het Parlement niet alleen actief dient bij te dragen tot de verwezenlijking van de verplichtingen die de EU in het kader van het Kyoto-protocol is aangegaan, maar ook tot het halen van de streefdoelen in zijn eigen resoluties over klimaatverandering , met name een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% in 2020;

7. verzoekt zijn administratie een Kyoto-plus-plan op te stellen met een actieplan dat ambitieuzer is en meer omvat dan de maatregelen die in het kader van EMAS zijn gepland, teneinde het brede publiek te bewijzen dat het streeft naar realisering van de doelstellingen die het anderen voorhoudt;

8. is van mening dat het Kyoto-plus-plan de volgende acties dient te omvatten:

*** waarborgen dat de uitbreiding van het KAD-gebouw in Luxemburg een voorbeeldfunctie heeft door gebruik te maken van de beste milieupraktijken (bijvoorbeeld installatie van een systeem voor het opvangen, opslaan en hergebruik van regenwater, gebruik van ecotechnologie ter vermindering van het energieverbruik, gebruik van moderne technologie zoals geavanceerde warmte- isolatie of luchtbehandelingssystemen die warmteterugwinning of gratis koeling mogelijk maken, gebruik van zonnepanelen voor waterverwarming en de mogelijkheid van een eenheid voor warmtekrachtkoppeling),

*** opstellen van een geïntegreerd energie-efficiëntieplan op basis van een audit waarin niet alleen het energieverbruik wordt onderzocht, maar ook de belangrijkste oorzaken van energieverliezen; energieverlies kan worden gevisualiseerd in thermografische afbeeldingen van de gebouwen,

*** overwegen van stroomleverancier te veranderen of opnieuw te onderhandelen over het contract met de bestaande leverancier(s), om energie in te kopen bij bedrijven die het milieu het minst belasten,

*** verder verminderen van het papiergebruik (dat in 2004 846 ton bedroeg),

*** streven naar een aanzienlijke verlaging van het watergebruik (wat geen doelstelling schijnt te zijn in het huidige EMAS-actieplan),

*** verminderen van de emissies van zijn dienstauto's tot 130 g CO2/km in 2012,

*** overwegen om waar mogelijk hybride voertuigen als dienstauto's te gebruiken,

*** een voorlichtingscampagne in het Parlement organiseren waarin, uitgaande van de reeds via enquêtes gedocumenteerde vervoersbehoeften en -voorkeuren van ambtenaren en andere personeelsleden - een parlementair mobiliteitsplan wordt gepresenteerd, waarin de voordelen van duurzame vervoersmiddelen (bijvoorbeeld lopen, fietsen, openbaar vervoer, auto delen, carpoolen, enz.) worden belicht en het gebruik ervan wordt aangemoedigd,

*** leggen van contacten met lokale en regionale aanbieders van openbaar vervoer om een efficiënter openbaarvervoersnet aan te bieden en zo onder het personeel van het Parlement en andere instellingen meer klanten te winnen,

*** het Bureau verzoeken om inrichting van een permanent, zichtbaar informatiepunt over mobiliteitsbeheer , dat klanten met raad en daad bijstaat op het gebied van duurzame mobiliteit,

*** aanmoedigen van het gebruik van IT-apparatuur en videoconferenties om het aantal reizen te verminderen ,

*** streven naar vermindering van de afstand die levensmiddelen die in de kantines en restaurants van het Parlement worden verkocht, afleggen voordat zij de consument bereiken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?