AA
Doofpotoperatie rond hormonenmaffia

De Vlaamse landbouwminister weet al maanden van malafide praktijken binnen de Vlaamse vetmesterij. Ik kon daaromtrent een intern rapport van het federale voedselagentschap inkijken. Het jaarrapport met de vanmorgen bekend geworden alarmerende cijfers over het illegale gebruik van groeibevorderaars door onze vetmesters ligt bovendien al sinds juni 2006 ongebruikt op de kabinetten van de federale ministers van Volksgezondheid en Justitie. Dit lijkt steeds meer op een pure doofpotoperatie. Ik roep dan ook de politici op om – in het belang van de consumenten – duidelijkheid te scheppen én de hormonenbestrijders extra middelen te geven. Onze laboratoria moeten de middelen krijgen om de strijd te winnen tegen de hoogtechnologische aanpak van de hormonenmaffia.

België beschikt sinds de vele hormonenschandalen in het begin van de jaren negentig en de moord op dierenarts-keurder Karel Vannoppen over één van de strengste anti-hormonenwetten van Europa. De aanstelling van een nationaal hormonenmagistraat en de oprichting door paars-groen van het federale voedselagenstchap (FAVV) bleken een adequaat antwoord op malafide praktijken in de vetmesterij.

Nu is echter het moment om over te schakelen op een nog hogere versnelling. Recent cijfermateriaal toont dat weer 10 tot 15 procent van de vetmesters hun toevlucht nemen tot illegale praktijken. Daarbij worden steeds meer en meer hoogtechnologische praktijken ontwikkeld, gaande van het gebruik van de zogenaamde pro-hormonen over kruidenmengsels en het gebruik van cortecosteroïden. De labo’s hebben het alsmaar moeilijker om de hormonen te achterhalen. Desondanks worden nu toch weer meer hormonen aangetroffen in vlees.

RAPPORTEN LIGGEN MAANDEN IN KABINETSKASTEN

Het is dan ook totaal onaanvaardbaar dat het jaarverslag met de alarmerende cijfers over de controleresultaten op het illegale gebruik van groeibevorderaars al sinds juni 2006 ongebruikt op de kabinetten van de ministers van Volksgezondheid (Demotte) en Justitie (Onckelinckx) ligt.

Bovendien blijkt uit interne rapporten van het FAVV dat het gewicht van de rundercarcassen in vele gevallen hoog boven de normale natuurlijke waarden ligt. Hoge carcasgewichten zijn een belangrijke aanwijzing dat er terug iets fout loopt in de vetmesterij. Deze cijfers zijn niet alleen bekend bij het FAVV maar evenzeer bij de Gewesten die nauwgezet een overzicht krijgen van alle statistieken terzake. Deze rapporten zijn reeds maanden in het bezit van Vlaamse landbouwminister Yves Leterme.

De politieke overheid moet zo vlug mogelijk duidelijkheid scheppen. De mensen hebben recht te weten wat er op hun bord terecht komt.

DRIE AANDACHTSPUNTEN

1. Geen doofpotoperatie . De jaarverslagen en de statistieken over het gebruik van illegale groeibevorderaars en de onnatuurlijk hoge carcasgewichten moeten onmiddellijk worden vrijgegeven. Ze moeten de basis vormen van een politiek debat, zeker nu blijkt dat nog steeds 10 tot 15 procent van de vetmesters zijn toevlucht zoekt tot illegale methoden.

2. Meer middelen voor hormonenspeurders . De federale regering moet meer middelen, zowel financieel als op personeelgebied, investeren in de strijd tegen de hormonenmaffia. De laboratoria moeten in staat worden gesteld de strijd te winnen tegen de meer en meer hoogtechnologische aanpak van de handelaars en producenten van deze illegale producten.

3. Vlaams landbouwminister moet duidelijkheid scheppen . Gezien ook de Vlaamse regering beschikt over alle statistieken inzake het toenemend carcasgewicht van runderen - wat een duidelijke aanwijzing is van illegale praktijken - moet ook de Vlaamse landbouwminister dringend optreden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Dua zal de Vlaamse landbouwminister hieromtrent interpelleren. In het federale parlement ondervraagt Ecolo de federale ministers van volksgezondheid en justitie.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?