Persberichten

AA
Systematische controle containertrafiek nog niet voor morgen
Benjaminson bevestigde dat de Bush-administratie voorstelde om de veiligheid in de havens en van het maritieme verkeer te vergroten. Zij deed dat tijdens een recente bijeenkomst van de International Maritime Organisation (IMO). Alle regeringen die lid zijn van de IMO namen kennis van dit voorstel. De Bush-administratie beoogt, 'in gezamenlijk overleg' met de IMO-leden, algemene regels inzake veiligheid. Directe aanleiding daartoe waren de aanslagen van 11 september ll. Ook de luchtvaart kent sinds toen verscherpte veiligheidsmaatregelen. Gedacht wordt aan bv. adequate verzegelingsprocedures van containers, controles op het crimineel verleden van het havenpersoneel en het voorafgaandelijk melden van containervrachten aan de douanediensten van het land van bestemming. De VS-regering stelt voor om na een grondige studie van de bestaande voorschriften van de tien grootste havens de basisregels voor deze veiligheidsvoorschriften samen te stellen. Ook Antwerpen hoort daartoe. Deze manier van werken is ingegeven vanuit de filosofie dat deze voorschriften best worden aangeleverd vanuit de praktijk en niet vanuit de technocratie. Los hiervan startte in de Amerikaanse Senaat de bespreking van een wetsvoorstel dat werd ingediend door de invloedrijke senator Hollings (Democraten/South-Carolina). Deze 'Port and Maritime Security Act' bevat een hele reeks voorstellen m.b.t. de veiligheid van havens en maritiem verkeer binnen de VS zelf. Inzake het internationale maritieme verkeer spreekt dit voorstel van wet over (vrij vertaald): “Het Amerikaans Secretariaat van Transport behoudt zich het recht voor om een voldoende niveau van veiligheid voorop te stellen. Dit betekent ondermeer het recht om, in geval van onveiligheid, schepen te verbieden aan te meren. Ook zal zij een lijst van havens opstellen die niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. In zo'n geval behoudt het Amerikaans Secretariaat van Transport zich het recht de schepen de toegang te ontzeggen.” Deze wet bevindt zich nog in het allereerste stadium van de de parlementaire besprekingen en moet nog het volledige wetgevende parcours doorlopen. Er loopt m.a.w. nog veel water door de Schelde vooraleer de president een soortgelijke wet mogelijk zal ondertekenen. De wet bevat geen specificaties inzake het handhaven van veiligheidsniveaus. "De verhalen dat de VS unilateraal andere havens zou opleggen om alle uitgaande containertrafieken naar de VS systematisch te scannen zijn volledig uit de lucht gegrepen", aldus VS-zaakgelastigde Benjaminson. De VS-ambassade verzekerde zijn gasten dat alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in uitvoering van deze wet zullen worden uitgewerkt binnen het multilaterale karakter van de IMO. Dat betekent dat ook de Belgische regering nog inspraak zal hebben. De Spirit-parlementsleden Borginon en Staes blijven de totstandkoming van deze wet van nabij volgen. Daartoe nemen ze eerstdaags contact op met Hollings. Ze zullen hem verzoeken om uitdrukkelijk in de wet in te schrijven dat veiligheidscriteria en maatregelen inderdaad multilateraal tot stand moeten komen binnen het kader van de IMO. Fons Borginon zal in de Kamer minister Annemie Neyts ondervragen en haar verzoeken de werkzaamheden van de Belgische afgevaardigden af te stemmen op de behoeftes en mogelijkheden van de Vlaamse zeehavens.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?