AA
Zwarte lijst luchtvaartmaatschappijen en Verordening (EG) nr. 474/2006 (Schriftelijke vraag E-2805/06)

Op 23 maart 2006 verscheen in het Publicatieblad de zgn. 'zwarte lijst' van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (Verordening 474/2006 ). Deze lijst is een uitstekend initiatief. Toch zijn er enkele vragen met betrekking tot de volledigheid van deze lijst. Wat volgt zijn enkele voorbeelden uit België met de daaraan gekoppelde vraag.

1. par. 97: België gaf eind augustus 2005 een zwarte lijst vrij met daarop 9 vrachtmaatschappijen. Enkele staan inmiddels op de lijst van de Commissie, andere zijn failliet of hebben significante veiligheidsverbeteringen ingevoerd. Er blijven niettemin 2 maatschappijen - Johnsons Air en Air Memphis - op de Belgische lijst staan zonder dat de EU deze heeft overgenomen. Hoe verklaart de Commissie deze situatie en welke actie zal zij ondernemen?

2. Naar aanleiding van een vliegtuigongeval in oktober 2004, mag de luchtvaartmaatschappij MK Airlines geen activiteiten meer ontplooien in de VS omdat deze maatschappij is geregistreerd in Ghana. Pogingen sindsdien om een certificaat van het Verenigd Koninkrijk te bekomen, bleken vruchteloos. Niettemin doet MK Airlines nog steeds Europese luchthavens aan. Welke argumenten gebruikt de Commissie om te verantwoorden dat MK Airlines nog steeds binnen de EU kan opereren en is zij bereid deze maatschappij bij een herziening van de Europese lijst mee op te nemen onder bijlage A?

3. Erkent de Commissie dat de verwarring rond het al dan niet bestaan van een nauwkeurige lijst van luchtvaartmaatschappijen nog steeds bestaat?

- indien neen: hoe verklaart zij dan de feiten zoals hierboven en in vraag (1) beschreven?

- zo ja: welke stappen zal zij ondernemen om bij de toekomstige samenstelling van deze lijsten zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten, zodat degene die deze lijsten haar raadpleegt 100% zeker kan zijn dat deze lijsten inderdaad ook volledig juist zijn?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS BARROT (3 augustus 2006)

1. De lijst van Verordening (EG) nr. 474/2006 is opgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/205 van het Parlement en de Raad . Op grond van artikel 3, lid 3, van deze verordening diende elke lidstaat de Commissie uiterlijk op 16 februari 2006 mee te delen aan welke luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op het nationale grondgebied was opgelegd zodat de Commissie een communautaire lijst kon opstellen. De Belgische autoriteiten hebben de Commissie bij brief van 20 februari 2006 meegedeeld dat in België op dat moment voor vier luchtvaartmaatschappijen een vliegverbod gold. Naar deze vier maatschappijen werd een onderzoek ingesteld overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 2111/2005 en haar toepassingsverordening vastgestelde procedure . Aan twee maatschappijen werd inderdaad een vliegverbod opgelegd voor de hele Gemeenschap, de andere hebben vóór de vaststelling van de lijst een bevredigend antwoord kunnen geven op de gesignaleerde problemen.

2. Het dossier van de maatschappij MK airlines wordt op dit moment door de Commissie onderzocht. Indien zou blijken dat de maatschappij beantwoordt aan de criteria van Verordening (EG) nr. 2111/2005, zal zij eveneens aan de lijst worden toegevoegd.

3. Door de goedkeuring van de voornoemde verordeningen en de publicatie van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen welke binnen de Gemeenschap een exploitatieverbod opgelegd hebben gekregen, vervallen alle nationale lijsten en worden de verbodsmaatregelen in de hele Gemeenschap van kracht. Er is bijgevolg geen verwarring meer mogelijk. Voorts werkt de Commissie nauw samen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om de situatie van de luchtvaartmaatschappijen permanent te evalueren en de lijst van de betrokken luchtvaartmaatschappijen regelmatig bij te werken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2111/2005.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?