AA
Witboek inzake voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (13)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De rol van de Autoriteit bij crisissituaties is voorwaardenscheppend en ondersteunend (eventueel ook uitvoerend) (onderdeel 52 e.v.). De Autoriteit zal geen besluiten nemen over concrete maatregelen bij crisissituaties. Dit blijft een taak van de Commissie en de regelgevende comités bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Erkent de Commissie dat de huidige besluitvormingsprocedures bij crisissituaties niet altijd bevredigend hebben gewerkt ingevolge de verschillende inzichten tussen de lidstaten? Zo neen, is de Commissie dan van oordeel dat de aanpak van crisissituaties totnogtoe voorbeeldig is verlopen? Zo ja, overweegt de Commissie om de Autoriteit in de toekomst verantwoordelijkheden te geven bij de aanpak van crisissituaties?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?