AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (10)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil het bestaande WTO-kader verduidelijken en versterken (onderdeel 108). Het voorzorgsbeginsel moet in acht genomen worden op het gebied van voedselveiligheid. Het is vooral nodig een eenduidige methodologie te vinden voor de toepassing van dit principe. Maatregelen die andere landen nemen om producten van de EU te weren moeten worden bestudeerd in het kader van de mogelijkheden die de SPS-overeenkomst hiertoe biedt. De EU wil lid worden van de Codex Alimentarius en het International Office of Epizootics.

Acht de Commissie de bestaande regels van de SPS-overeenkomst ontoereikend om het voorzorgsprincipe adequaat toe te passen? Zo ja, welke onvolkomenheden stelt de Commissie vast met betrekking tot de SPS-overeenkomst? En welke voorstellen zal de Commissie doen om hieraan te verhelpen? Zo neen, zal de Commissie desondanks wijzigingen voorstellen?


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?