AA
Wijziging van artikel 296, lid 1, punt b) van het EG-verdrag

In antwoord op vraag E-1323/01(1) stelt de Commissie dat ze geen voorstel zal indienen bij de Raad om alle militaire producten te verwijderen van de lijst waarop de bepalingen van artikel 296, lid 1, punt b) van toepassing zijn. Ze verwijst hiervoor naar haar mededeling van december 1997(2) over de defensie-industrie. "Het standpunt van de Commissie bestaat eruit de totstandkoming te bevorderen van voor de wapensector specifieke instrumenten, teneinde aldus de voorwaarden te creëren voor de totstandkoming van een interne Europese markt voor deze goederen, en een beroep op artikel 296 zodoende overbodig te maken," aldus commissaris Chris Patten.

Deze aanpak biedt geen enkele garantie voor de aankoop van militair materiaal zonder economische compensaties, zoals gevraagd in E-1323/01. Compensaties voor legeraankopen gaan steeds gehuld in een sfeer van protectionisme en affairisme omdat de besluitvorming afwijkt van het marktmechanisme. In die zin was de beslissing van de Belgische federatie om een einde te maken aan nationaal-economische compensaties een belangrijk signaal. Patten erkent dat trouwens in antwoord op vraag E-1323/01: "De Commissie is verheugd over het besluit van de Belgische overheid om de aankoop van militair materiaal niet langer te koppelen aan economische compensaties voor bedrijven in Vlaanderen en Wallonië."

1. Waarom is de Commissie van oordeel dat mededeling COM(1997) 583 over de defensie-industrie meer garanties biedt voor de transparante en marktconforme aankoop van militair materiaal, wars van protectionisme en affairisme, dan de verwijdering van alle militaire producten van de lijst waarop de bepalingen van artikel 296, lid 1, punt b) van toepassing zijn?

2. Op welke wijze zal de mededeling van COM(1997) 583 over de defensie-industrie leiden tot de transparante en marktconforme aankoop van militair materiaal, wars van protectionisme en affairisme?

3. Zal de Commissie in het licht van de antwoorden op de vragen 1 tot en met 3 conform artikel 296, lid 2 van het EG-verdrag een voorstel voorleggen aan de Raad om alle militaire "producten" te schrappen van de lijst met producten waarop de bepalingen van lid 1, punt b), van toepassing zijn, en die de Raad op 15 april 1958 heeft vastgesteld? Zo neen, waarom weigert de Commissie zo'n voorstel uit te werken, gezien de antwoorden op de vragen 1 tot en met 3?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?