AA
Wederuitvoer van Indische helikopters naar Myanmar (Schriftelijke vraag E-3956/07)

*** Ingediend samen met de Europese Groenen Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer ***

In 2006 vernieuwde de EU haar wapenembargo tegen Myanmar. De Raad achtte dit volledig gerechtvaardigd. Het embargo is juridisch bindend. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en daaraan verwant materieel van alle soorten is verboden.

In o.a. het rapport geheten ‘Indische helikopters voor Birma' beklaagt Amnesty International (AI) zich over het feit dat ten minste 10 bedrijven uit 6 lidstaten onderdelen hebben geleverd voor de bouw van de zgn. Indian Advanced Light Helicopter (ALH). India zal naar alle waarschijnlijkheid een aantal van deze ALH's aan Myanmar verkopen. Het rapport vermeldt: "Er wordt niet gesuggereerd dat deze bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van huidige wetten of regels, of opzettelijk het EU-wapenembargo tegen Myanmar geschonden hebben. Echter, in bijna al deze gevallen zou de uitvoer niet toegestaan zijn geweest vanuit het land waar de moederonderneming is gevestigd indien het een directe levering aan Myanmar betrof.”

Amnesty International is tevens bezorgd over het feit dat "uitgebreide wederexportbepalingen die voorzien in de heroverdracht van uitrustingen door ongeacht welke uitvoerder (bedrijven of regeringen) niet bestaan in gestandaardiseerde vorm als juridisch bindende en handhaafbare verplichtingen.”

Het is duidelijk dat de mogelijke verkoop van deze Indische ALH’s de inspanningen van de lidstaten om hun wapenexport te controleren ondermijnt.

- Is de Raad bereid zich te wenden tot de Indische autoriteiten om te achterhalen of de verkoop van deze helikopters al heeft plaatsgevonden, of in de (nabije) toekomst zal plaatsvinden? Indien niet: waarom?

- Welk advies zal de Raad geven aan de Indische autoriteiten betreffende de mogelijke verkoop van deze ALH's? Zal de Raad proberen India ervan te weerhouden deze militaire uitrusting te exporteren? In welk opzicht zal het beleid van de EU betreffende de overdracht van militaire uitrusting en technologie naar India veranderen indien voorwerpen of technologieën die oorspronkelijk afkomstig zijn van EU-grondgebied in enig opzicht deel uitmaken van de overdracht van ALH’s vanuit India naar Myanmar?

- Welk advies zal de Raad geven aan de lidstaten indien India volhardt in zijn intentie deze helikopters te leveren aan Myanmar?

- Is de Raad bereid binnen de EU een voorstel te doen voor een juridisch bindende oplossing ter preventie van de illegale wederuitvoer van Europees wapentuig (bijv. een clausule "geen wederuitvoer zonder toestemming")? Is de Raad tevens bereid een juridisch kader te creëren om deze nieuwe juridisch bindende oplossing te handhaven en er toezicht op te houden? Indien niet: waarom?

***

ANTWOORD VAN DE RAAD (19 september 2007)

De kwestie van het vermeende voornemen van India om helikopters te verkopen aan Myanmar is in de Raad besproken. Er is een demarche in New Delhi ondernomen en de Indiase autoriteiten hebben verklaard dat zij helemaal niet plan zijn toestemming te verlenen voor een dergelijke verkoop.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?