AA
Vragenpakket 'Castratie van biggen'

*** Vragen samen ingediend met Kathalijne Maria Buitenweg (Groenen/EVA), David Hammerstein (Groenen/EVA), Paulo Casaca (PSE), Karin Scheele (PSE), John Bowis (EVP-DE) en Neil Parish (EVP-DE) ***

Schriftelijke vraag E-3036/07

Een onderzoek van de Eenheid Dier van het Instituut Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) binnen de Nederlandse varkensindustrie, waarvan de resultaten in september 2006 zijn gepubliceerd, geeft aan dat de castratie van biggen een negatieve invloed kan hebben op het immuunsysteem van deze dieren, waardoor ze vatbaarder worden voor infecties.

Wat is de conclusie van de Europese Commissie naar aanleiding van deze bevindingen, in de wetenschap dat ziekten zoals varkenspest in het vorige decennium tot enorme problemen hebben geleid?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KYPRIANOU (8 juli 2007)

De Commissie was niet bekend met het door het geachte Parlementslid bedoelde onderzoek, maar zal het met grote belangstelling bestuderen. De negatieve invloed van chirurgische castratie op het immuunsysteem van varkens was al gemeld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in een specifiek wetenschappelijk advies .

Volgens het EFSA-panel kan chirurgische castratie leiden tot een verhoogde prevalentie van chronische infecties als pneumonie, pleuritis, chronische pericarditis en ontstekingen aan staart en poten.

De Commissie beschikt echter niet over aanwijzingen dat de castratie van varkens de verspreiding van klassieke varkenspest in de hand werkt.

Wat het zonder verdoving castreren van varkens betreft, zoekt de Commissie nog steeds naar een betere oplossing voor de gezondheid en het welzijn van varkens en verwijst zij naar haar antwoorden op de schriftelijke vragen van het geachte Parlementslid E-3035/07 , E 3037/07 , E-3038/07 , E-3040/07 en E-3041/07 .

*********

Schriftelijke vraag E-3037/07

In plaats van het onverdoofd castreren van biggen zou een techniek genaamd ‘immunocastratie’ een alternatief kunnen bieden om te voorkomen dat de dieren pijn lijden. Alleen vaccinatie is vereist. Het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), getiteld ‘Welfare aspects of the castration of piglets’ (EFSA Journal (2004) 91, 1-18, blz. 31 & 59) bevat een beoordeling van deze techniek. Hoewel het EFSA-advies een aantal vragen aan de orde stelt aangaande de toepassing op grote schaal van deze techniek, is deze wijze van castreren van varkens toegestaan in Nieuw-Zeeland en Australië en wordt deze methode toegepast voor het castreren van biggen. In Zwitserland is dit product ook sinds februari 2007 erkend.

1. Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van de toepassing op grote schaal van een dergelijk vaccin in Nieuw-Zeeland en Australië? Is het toegestaan varkensvlees in te voeren dat afkomstig is van biggen die zijn behandeld door middel van immunocastratie?

2. Pfizer heeft al een verzoek om erkenning bij de EU ingediend om het veehouders mogelijk te maken een product voor de immunocastratie van biggen te gebruiken. Kan de Commissie iets zeggen over de stand van zaken in deze procedure tot nu toe?

3. Is de Commissie bereid om – in afwachting van de erkenning van immunocastratie en met het oog op het verminderen van het lijden van biggen – de castratie van biggen alleen onder (lokale) verdoving toe te staan, ongeacht hun leeftijd? Zo nee, waarom (gelet op het feit dat de Commissie erkent dat dieren ’wezens met gevoel’ zijn)?

4. Is de Commissie bereid een voorstel op te stellen tot wijziging van artikel 6, lid 1, onder b, van Richtlijn 64/433/EEG , teneinde de verhandeling toe te staan van beren - met een gewicht van meer dan 80 kg en behandeld door middel van immunocastratie - zonder dat ze zijn voorzien van het merkteken dat nu wordt gebruikt voor het vlees van varkens die niet zijn gecastreerd? Zo nee, waarom niet?

Schriftelijke vraag E-3038/07

Volgens artikel 6, lid 1, onder b, van Richtlijn 64/433/EEG moeten de karkassen van niet-gecastreerde beren met een gewicht van meer dan 80 kg voorzien worden van een speciale stempel.

Mogen de kopers van vlees van beren met een gewicht van minder dan 80 kg een dergelijke stempel ook als eis stellen?

Schriftelijke vraag E-3041/07

In haar antwoord op vraag E-0267/05 stelt de Commissie onder verwijzing naar het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), getiteld ‘Welfare aspects of the castration of piglets’ (EFSA Journal (2004) 91, 1-18), dat immunocastratie momenteel niet kan worden aanbevolen.

Zou de Commissie ons kunnen laten weten op basis van welke exacte bewoordingen in dit advies zij tot een dergelijke conclusie komt?

ANTWOORDEN OP VRAGEN E-3037/07, E-3038/07, E-3041/07 VAN COMMISSARIS KYPRIANOU (6 augustus 2007)

De Commissie is op de hoogte van de immunocastratietechniek die in bepaalde derde landen toegestaan is en wordt toegepast. Zij is van oordeel dat alles wat tot het welzijn van varkens kan bijdragen, moet worden toegejuicht, op voorwaarde dat het geen andere nadelen met zich brengt. Daarom is immunocastratie waarschijnlijk een interessant alternatief dat naast andere mogelijkheden moet worden overwogen. De EU wetgeving voorziet niet in specifieke beperkingen op de invoer van vlees van varkens die op welke wijze ook werden gecastreerd.

Het bedrijf Pfizer Animal Health heeft aangekondigd in de komende maanden een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van een diergeneeskundig product voor immunocastratie van biggen te zullen indienen. De gevalideerde aanvraag zal vervolgens worden geëvalueerd door het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau; het wetenschappelijk comité zal met name de voordelen van het product voor het dierenwelzijn afwegen tegen de mogelijke risico's voor het dier, de gebruiker, de consument en het milieu.

In bijlage I, sectie II, hoofdstuk V, punt 1, onder p), van Verordening (EG) nr. 854/2004 , die Richtlijn 64/433/EEG gedeeltelijk vervangt, wordt bepaald dat vlees onder meer ongeschikt voor menselijke consumptie moet worden verklaard als het "organoleptische anomalieën vertoont, in het bijzonder een sterke seksuele geur". Bijgevolg wordt in de EU-wetgeving alleen nog rekening gehouden met de uiteindelijke kwaliteit van het vlees, ongeacht het soort dier waarvan het afkomstig is.

Het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-0267/05 van mevrouw Liotard , waarin staat dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) immunocastratie niet aanbeveelt, is gebaseerd op punt 5.4.2 van het advies waarin het EFSA panel met name verklaart dat immunocastratie op grond van de meest recente gegevens momenteel onder meer om de onderstaande redenen niet kan worden aanbevolen:

- Het is niet bekend hoe doeltreffend immunocastratie in de EU varkensbestanden is om de beregeur in commerciële EU varkensbestanden te verminderen.

- Varkens waarop immunocastratie is toegepast, moeten aan de slachtlijn elk afzonderlijk op beregeur worden gecontroleerd. In deze context kan eventueel worden gestreefd naar niveaus van beregeur bij varkens waarop immunocastratie is toegepast die vergelijkbaar zijn met de niveaus die na chirurgische castratie zijn vastgesteld.

- De veiligheid van de toediener.

- Het welzijn van de dieren moet bij deze methode minstens even goed zijn als bij chirurgische methoden.

De EFSA is evenwel van mening dat indien deze punten van zorg worden aangepakt, immunocastratie een waardevol instrument voor de Europese varkensteelt kan blijken te zijn.

Wat mogelijke wetgevingsinitiatieven met betrekking tot de castratie van varkens betreft, verwijst de Commissie de geachte Parlementsleden naar haar gezamenlijk antwoord op hun vorige schriftelijke vragen E-3035/07 en E-3040/07 over hetzelfde onderwerp.

*********

Schriftelijke vraag E-3039/07

Er bestaan naast het castreren van biggen andere methoden om te testen of het vlees van beren geen berengeur heeft. Een van de alternatieven is het aan de slachtlijn opsporen van berengeur in varkenskarkassen (EFSA-advies ‘Welfare aspects of the castration of piglets’ (EFSA Journal (2004) 91, 1-18, blz. 66).

De Commissie heeft al wetenschappelijk onderzoek naar deze methode gefinancierd. Aangezien de varkens bij deze methode niet behoeven te worden gecastreerd, is zij natuurlijk veel minder schadelijk voor de dieren. Is de Commissie ook verder bereid dit veelbelovende alternatief voor castratie te financieren?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK (11 juli 2007)

Het door de EU medegefinancierde onderzoeksproject PIGCAS ("Attitudes, practices and state of the art regarding piglet castration in Europe", een specifieke ondersteuningsactiviteit met een EU-subsidie van 0,1 miljoen euro) is op 1 januari 2007 voor een periode van twee jaar van start gegaan. Doel van het project is informatie te verzamelen over de praktijk van het castreren van biggen en over de standpunten van relevante belanghebbenden, alsook onderzoek en andere informatie te evalueren om zo prioriteit te geven aan onderzoek naar alternatieven voor chirurgische castratie. Het opsporen van berengeur in varkenskarkassen is een van de mogelijke alternatieven.

Een ander door de EU medegefinancierd project dat is toegespitst op diergenomica, SABRE ("Cutting edge genomics for sustainable animal breeding"; een geïntegreerd project met een EU-subsidie van 13,9 miljoen euro), bevat een werkpakket om met berengeur geassocieerde genen en proteïnen te beschrijven om zo de kwaliteit van vlees te verbeteren en door selectieprocessen de behoefte aan castratie weg te nemen.

Het belang van het voorstellen van verder onderzoek in het kaderprogramma zal worden beoordeeld op basis van de resultaten van deze twee projecten en met het oog op andere onderzoeksbehoeften.

*********

Schriftelijke vraag E-3035/07

Uit de resultaten van een speciale Eurobarometer-enquête naar de opvattingen van de Europese burgers over het welzijn van landbouwhuisdieren (gepubliceerd in juni 2006) blijkt dat een meerderheid van de bevolking denkt dat het welzijn van varkens niet bevredigend is. Een van de dingen die zeker bijdragen aan het verminderde welzijn van biggen is castratie zonder verdoving. Het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), getiteld ‘Welfare aspects of the castration of piglets’ (EFSA Journal (2004) 91, 1-18, blz. 18) stelt dat dit pijnlijk is en voor pasgeboren biggetjes nog veel pijnlijker. In 1997 is het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren tot de conclusie gekomen dat castratie ernstige pijn en schade berokkent, die waar mogelijk “moeten worden voorkomen”.

Thans, meer dan tien jaar later, staat de EU nog steeds het onverdoofd castreren toe van biggen tot zeven dagen oud. Hoewel het Europees Parlement hieraan in een resolutie van 12 oktober 2006 zijn goedkeuring heeft gegeven, is dit niet verenigbaar met het officiële beleid van de Europese Commissie dat uitgaat van de erkenning dat dieren wezens met gevoel zijn.

Waarom heeft de Commissie ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs en een brede publieke consensus over het feit dat varkens een betere behandeling verdienen, nog steeds geen maatregelen genomen om te zorgen dat veehouders afzien van het onverdoofd castreren van biggen, ongeacht hun leeftijd?

Schriftelijke vraag E-3040/07

Sommige lidstaten hebben onderzoek gedaan naar alternatieven voor het voorkomen en opsporen van berengeur. Aangezien niet iedere lidstaat dezelfde methode gebruikt, mag het varkensvlees dat is goedgekeurd voor de thuismarkt dan vaak niet in andere landen worden verkocht?

Is de Commissie bereid de mogelijkheid te onderzoeken voor één enkele diervriendelijke EU wetgeving betreffende de castratie van biggen, niet alleen uit het oogpunt van dierenwelzijn maar ook om een eventuele verstoring van de interne markt te voorkomen?

Zo ja, hoe denkt ze dit te kunnen realiseren?

Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN E-3035/07& E-3040/07 VAN COMMISSARIS KYPRIANOU (27 juli 2007)

In januari 2007 heeft de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid een workshop over de castratie van biggen georganiseerd. De lidstaten werden daar van de recentste ontwikkelingen inzake de wetenschappelijke en praktische aspecten op de hoogte gebracht. Gedetailleerde informatie over de workshop vindt u op de website van de Commissie .

De Commissie zette eveneens PIGCAS op, een onderzoekprogramma inzake de castratie van biggen. Het project heeft tot doel informatie te verstrekken ter ondersteuning van het EU beleid inzake de gevolgen van castratie voor het welzijn van varkens. Dit doel wordt bereikt doordat bestaande informatie wordt herzien en nieuwe informatie over de castratie van varkens in de EU, attitudes van belanghebbenden ten aanzien van die praktijk en mogelijke alternatieven voor de bestaande chirurgische ingrepen wordt verzameld.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de praktijk van de castratie van biggen in de EU van lidstaat tot lidstaat sterkt verschilt. Varkens worden niet of zeer zelden gecastreerd wanneer er vraag is naar varkens met een laag slachtgewicht, terwijl varkens zowat systematisch worden gecastreerd wanneer er vraag is naar varkens met een hoog slachtgewicht, bijvoorbeeld voor de productie van rauwe ham. Naar raming wordt in de Gemeenschap ongeveer 80% van de beren gecastreerd.

Het verkeer van varkensvlees tussen de lidstaten, dat met het oog op de diergezondheid aan een aantal beperkingen onderworpen is, is momenteel vrij, ongeacht het (eventuele) systeem om beregeur op te speuren. Niets wijst erop dat dergelijke verschillen tussen de lidstaten de interne markt hebben verstoord.

De Commissie heeft in 2006 het communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren goedgekeurd, waarin zij diverse acties opsomt die tijdens de periode 2006-2010 moeten worden uitgevoerd. Volgens dat actieplan zal de Commissie in 2009 met name een verslag over de bescherming van varkens aan het Parlement en de Raad voorleggen.

In dat verslag zal onder meer de castratie van biggen aan bod komen en zal aandacht worden besteed aan het wetenschappelijk advies en sociale, economische en milieuaspecten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?