AA
Vraag aan de Raad: Uniform Europees registratiesysteem voor wapens
Nogal wat wapenproducenten hebben een systeem om de wapens die ze produceren te identificeren en te registreren. Er worden meestal serienummers aangebracht op één of meerdere onderdelen van het wapen. De informatie-uitwisseling onder de EU-landen over de gevolgde werkwijze is echter onvolledig. Bovendien kunnen de huidige markeringen soms op zeer eenvoudige wijze worden verwijderd. Een en ander zet de vraag naar een eenvoudige, efficiënte en universeel toepasbare techniek kracht bij. De markeringen kunnen in een nationaal register worden bijgehouden zodat achteraf kan worden nagegaan welke route wapens aangetroffen in een conflictzone, hebben afgelegd. Deelt de Raad mijn oordeel dat de EU best zo snel mogelijk werk maakt van een uniform, sluitend registratiesysteem voor wapens? Zo ja: welke stappen heeft hij ondernomen en zal hij nog ondernemen om dit te bewerkstelligen? Zal de Raad er in dit geval bij de lidstaten op aandringen om een efficiënte informatie-uitwisseling op poten te zetten en nationale registers aan te leggen opdat de wapens, zeker deze in het illegaal circuit, kunnen worden getraceerd? Z
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?