AA
Voorrang internationaal recht op EU-richtlijn en nationale milieuwetgeving

De Commissie stelt dat een studie naar de milieueffecten van de IJzeren Rijn noodzakelijk is omdat "het Nederlandse gedeelte van het traject door gebieden met een kwetsbaar milieu loopt die onder de toepassing van richtlijn 92/43/EEG(1) van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna vallen" (E-0525/00)(2).

Met dit antwoord gaat de Commissie er impliciet van uit dat de in vraag E-2381/99(3) genoemde internationale verdragen over de IJzeren Rijn ondergeschikt zijn aan de Habitatrichtlijn en de Nederlandse milieuwetgeving. Nochtans bepaalt het Verdrag van Wenen uitdrukkelijk dat internationaal recht voorrang heeft op nationaal recht. Eén van de contractanten van het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag is trouwens geen EU-lidstaat, met name Rusland.

In antwoord op vraag E-2381/99 achtte de Commissie "de vraag over de rangorde van de internationale verdragen en nationale wetgeving niet relevant aangezien de toepassing van de communautaire wetgeving de toepassing van de verdragen niet noodzakelijk in de weg staat". Gezien haar stellingname in E-0525/00 dient zo snel mogelijk juridische duidelijkheid te worden gecreëerd over het al dan niet ondergeschikt zijn van de Habitatrichtlijn en de Nederlandse milieuwetgeving aan de in E-2381/99 genoemde internationale verdragen.

Zijn de Habitatrichtlijn en de daaruit voortvloeiende Nederlandse milieuwetgeving ondergeschikt aan de in E-2381/99 genoemde internationale verdragen, mits a) één van de contractanten van het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag geen EU-lidstaat is, met name Rusland en b) het Verdrag van Wenen uitdrukkelijk bepaalt dat internationaal recht voorrang heeft op nationaal recht? Zo neen, welke argumenten hanteert de Commissie om te stellen dat de Habitatrichtlijn en de Nederlandse milieuwetgeving voorrang hebben op het internationaal recht?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?