AA
Voorkomen van de schending van de Habitat-, de Vogel- en MER-richtlijnen bij de het heropstarten van de werken aan het Deurganckdok

Op 14 december 2001 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waarbij de werken, handelingen en inrichtingen nodig om het Deurganckdok op de linkeroever van de Schelde aan te leggen en operationeel te maken van dwingend groot algemeen en strategisch belang verklaard werden (Belgisch Staatsblad, 20/12/2001). In toepassing van artikel 6, leden 2, 3 en 4, van de habitatrichtlijn 92/43/EEG werden de volgende compenserende maatregelen opgelegd: a) weidevogelgebied gelegen in een gecontroleerd overstromingsgebied binnen het gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde; b) Paardenschor; c) kreek ter hoogte van het Paardenschor; d) zoetwaterkreek in de buffer (Zuid-West B); e) plas "Drydijck" met inbegrip van ecologische buffer; f) weidevogelgeieden gelegen in zoekzone "Doelpolder noord" (V) en in tijdelijk weidevogelgebied "Putten west" (ZTA); g) verbetering ecologische kwaliteit polder op percelen in eigendom van de Vlaamse overheid; h) tijdelijk en permanent beheer van waterplassen gelegen in de zone "Putten Plas" en overige waterplassen in Z2-gebied; i) tijdelijke inrichting van de spuitvelden "Zwijndrecht", "ex-Doeldok" en "Z2-gebied".
Artikel 4 van het decreet stelt dat de Vlaamse Regering voorafgaand aan het verlenen van de nodige bouwvergunningen de juiste toepassing moet waarborgen van de MER-richtlijn 85/337/EEG, de artikelen 3 en 4 van de vogelrichtlijn 79/409/EEG en artikel 6, leden 2 tot 4, van de Habitat-richtlijn 92/43/EEG.
In uitvoering van de artikelen 3 en 4 van de vogelrichtlijn 79/409/EEG en artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG worden de aanvragers van de stedenbouwkundige vergunningen bovendien verplicht alle nodige maatregelen te nemen om de compenserende maatregelen te realiseren en om te waarborgen dat de algemene samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.
Ondertussen bekrachtigde het Vlaams Parlement op 29 maart 2002 de stedenbouwkundige vergunningen die door de Vlaamse Regering op 18 maart 2002 werden verleend in toepassing van het decreet van 14 december 2001.

Kan de Commissie mij meedelen of ze tengevolge van deze nieuwe situatie bereid is de ingebrekestelling van 20 maart 2002 wegens inbreuken gepleegd op art. 4,1 van de Vogelrichtlijn en artikel 6, leden 3 en 4 van de Habitat-Richtlijn die betrekking heeft op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 inzake de derde wijziging van het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren en de daarin bepaalde havenuitbreiding, in te trekken?
Zo neen, kan de Commissie mij meedelen welke bijkomende stappen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering dienen te ondernemen teneinde zich in regel te stellen met de door de Europese Unie opgelegde eisen?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?