AA
Vogelvangst in Malta (Schriftelijke vragen E-2396/05 tot en met E-2406/05)

De schriftelijke vragen werden mee ondertekend door Margrete Auken (Groenen/EVA), Marie Isler Béguin (Groenen/EVA), Paulo Casaca (PSE), Dorette Corbey (PSE), Robert Evans (PSE), Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (EVP-DE), Péter Olajos (EVP-DE), Neil Parish (EVP-DE) en Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie.

E-2396/05 - Schendingen van de Vogelrichtlijn in Malta

Is de Commissie zich ervan bewust dat er bijna dagelijks verschillende artikels in de Maltese pers verschijnen over schendingen van de Vogelrichtlijn en de afwijkende bepaling betreffende de vangst met vallen die aan Malta is toegestaan tijdens de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie?

Erkent de Commissie dat er nog steeds een enorm probleem bestaat met betrekking tot de illegale jacht en het vangen van (beschermde) vogels en zo ja, welke maatregelen zal zij nemen om dergelijke praktijken stop te zetten?

E-2397/05 - Voorjaarsjacht in Malta

In de afwijkende bepaling die is vastgelegd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 23 september 2003 (L 236) wordt de voorjaarsjacht niet vermeld. Kan de Commissie ons meedelen welke rechtsgrondslag er voor de voorjaarsjacht in Malta bestaat?

In de krant ‘Malta Today’ (8 mei 2005) zegt Nicholas Hanley, hoofd van DG Uitbreiding, Eenheid biodiversiteit: “We zijn er niet van overtuigd dat de wet inzake de voorjaarsjacht in overeenstemming is met de richtlijn en moet derhalve worden herzien.”

Is de Commissie zich bewust van het feit dat tijdens de voorjaarsjacht in Malta niet alleen op tortelduiven en kwartels wordt gejaagd, maar ook op verschillende andere soorten vogels, waaronder veel beschermde soorten?

Is de Commissie het ermee eens dat deze manier van jagen een inbreuk vormt op artikel 7, lid 4 van de Vogelrichtlijn, waarin de jacht op trekvogels tijdens de broedperiode en tijdens de terugkeer van deze vogels naar hun nestplaatsen wordt verboden?

Welke actie zal de Commissie ondernemen om te garanderen dat de voorjaarsjacht in Malta wordt stopgezet?

E-2398/05 - Europese onderzoeksmissie naar Malta

Op 13 en 14 april 2005 organiseerde de Europese Commissie een onderzoeksmissie naar Malta om te onderzoeken of de Maltese autoriteiten voldoende inspanningen leveren om de (illegale) vangst van en jacht op (beschermde) vogels stop te zetten. De komst van de delegatie was vooraf in verschillende kranten aangekondigd.

Is de Europese Commissie het ermee eens dat deze openbare aankondigingen van de komst van de onderzoeksmissie een sterk signaal gaven aan de Maltese jagers en zo het werk van de door de Commissie gestuurde delegatie ondermijnden?

Is de Commissie van plan om in het voorjaar van 2006 opnieuw een onderzoeksmissie naar Malta te organiseren? En zal zij besluiten om dan op een andere, discretere manier te handelen?

E-2399/05 - Schendingen van Bijlage IV van de Vogelrichtlijn in Malta

Bijlage IV, letter a) van de Vogelrichtlijn verbiedt het gebruik van onder andere (levende) lokvogels en andere (elektronische) apparatuur om vogels te vangen of te bejagen.

Is de Europese Commissie zich bewust van het feit dat deze middelen nog steeds op grote schaal door Maltese jagers en vallenzetters worden gebruikt? Wat voor maatregelen zal zij nemen om deze manier om vogels te vangen te voorkomen?

E-2400/05 - Schendingen van Bijlage IV van de Vogelrichtlijn in Malta

Volgens letter b) van Bijlage IV van de Vogelrichtlijn mag jacht op zee niet plaatsvinden in vaartuigen die een snelheid van meer dan 5 km/h bereiken of die een maximumsnelheid van 18 km/h hebben in open zee.

Tijdens de laatste onderzoeksmissie van de Europese Commissie naar Malta konden de vertegenwoordigers van de Commissie vaststellen dat de Maltese politie te maken heeft met zeejagers met motorboten die zijn uitgerust met motoren die veel hogere snelheden bereiken (‘Malta Today’ – zondag 8 mei 2005).

Welke actie zal de Europese Commissie ondernemen om de Maltese autoriteiten aan te sporen om de EU-verordening betreffende jagen op zee na te leven?

E-2401/05 - De voortgang van het vangen van vogels in Malta na 2008

Een woordvoerder van het Directoraat milieu van de Europese Commissie vertelde aan de krant ‘Times of Malta’ (6 mei 2005) dat de voortgang van het vangen van vogels na 2008 moeilijk zal zijn, “maar niet onmogelijk”.

Is de Commissie echt van plan om na 31 december 2008 extra afwijkende bepalingen toe te staan betreffende de Vogelrichtlijn?

Zo ja: waarom heeft de Commissie dan al deze overgangsmaatregelen getroffen om de vangst met vallen (van zeven soorten vinken) tegen het eind van december 2008 geleidelijk af te schaffen?

Zo nee: welke actie zal de Commissie ondernemen om het bewustzijn onder de Maltese bevolking te vergroten, vooral onder jagers en vallenzetters, dat de afwijkende bepaling betreffende de Vogelrichtlijn ten laatste op 31 december 2008 eindigt?

E-2402/05 - Invoer van beschermde vogelsoorten naar Malta

Is de Commissie zich bewust van het feit dat beschermde vogelsoorten (zoals vinken) voornamelijk vanuit Italië, Griekenland en Egypte naar Malta worden ingevoerd om door vallenzetters als lokvogels te worden gebruikt?

Wat voor actie is de Commissie van plan te ondernemen om deze illegale invoer stop te zetten?

E-2403/05 - Naleving van de Vogelrichtlijn in Malta

Malta heeft slechts 24 officiële politieagenten in dienst, die in twee ploegen werken, om toe te zien op de naleving van de Maltese jacht- en valwetten, terwijl er in Malta meer dan 12 500 officieel geregistreerde jagers zijn.

Is de Commissie het ermee eens dat dit aantal politieagenten absoluut niet genoeg is om het probleem van de illegale jacht aan te pakken?

Is de Commissie daarom bereid de Maltese autoriteiten aan te sporen om het aantal politieagenten dat moet toezien op de naleving van de jacht- en valwetten te verhogen?

Zo ja, met welke middelen? Zou er financiële hulp kunnen zijn voor capaciteitsvergroting en/of de aankoop van nieuwe uitrusting?

E-2404/05 - Vooruitgang bij de tenuitvoerlegging van de afwijkende bepaling betreffende Natuurbescherming in Malta

De afwijkende bepaling betreffende Natuurbescherming voor Malta (Publicatieblad van de Europese Unie, L 236 – 23 september 2003) vereist: "uiterlijk op de datum van de toetreding is het Maltese Ornis-Comité ingesteld, zijn alle locaties waar vangst met vallen is toegestaan in kaart gebracht, zijn een proefstudie naar een project betreffende het fokken in gevangenschap en een studie over de mortaliteit van vinken in gevangenschap gepresenteerd, zijn het aantal en de soorten in volières gehouden en gefokte vogels geëvalueerd en is aan de Commissie een informatieprogramma voor de uitvoering van een systeem voor het fokken in gevangenschap gepresenteerd".

Een artikel in de krant ‘Malta Today’ van zondag 8 mei 2005 beweert dat “zelfs de vallenzetters het project niet steunen (het programma voor het fokken in gevangenschap/ noot van de auteurs van deze vraag). Bijgevolg is het geheel gedoemd te mislukken. Ten tweede zijn de meeste locaties van vangst met vallen niet geregistreerd en de meeste locaties liggen op particulier of staatsterrein.”

Kan de Commissie ons bevestigen of

1. Het Maltese Ornis-Comité al is opgericht? En of het naar behoren functioneert?

2. Alle locaties van vangst met vallen op 1 mei 2004 waren geregistreerd en de informatie in ‘Malta Today’ bijgevolg onjuist is?

3. Er een proefstudie voor een project betreffende het fokken in gevangenschap en een studie naar de mortaliteit van vinken in gevangenschap is gepresenteerd?

4. Het aantal en de soorten in volières gehouden en gefokte vogels zijn geëvalueerd?

5. Er een informatieprogramma voor de invoering van een systeem voor het fokken in gevangenschap aan de Commissie is gepresenteerd?

Als het antwoord op een van deze vragen negatief is, wat voor actie zal de Commissie dan ondernemen om Malta te dwingen deze criteria te vervullen?

Welke sancties zal de Commissie de Maltese autoriteiten opleggen met betrekking tot mogelijke schendingen?

E-2405/05 - Verkoop van vinken op lokale Maltese vogelmarkten

De afwijkende bepaling betreffende Natuurbescherming voor Malta (Publicatieblad van de Europese Unie van 23 september 2003 (L 236)) stipuleert: “De maatregelen die tijdens de overgangsperiode worden genomen, moeten in alle opzichten voldoen aan de beginselen inzake het jachtseizoen voor trekvogels als omschreven in Richtlijn 79/409/EEG. Tijdens de overgangsperiode zal worden verwacht dat het aantal gevangen genomen vogels drastisch zal worden verlaagd."

De afwijkende bepaling stelt ook dat vinken “opzettelijk worden gevangen (…) uitsluitend met de bedoeling die soorten in gevangenschap te houden.”

Volgens artikel 9, lid 1, letter c) van de Vogelrichtlijn mogen afwijkende bepalingen voor de vangst en het houden van bepaalde vogels alleen worden toegestaan als ze bestaan uit “kleine hoeveelheden”.

1. Is de Commissie zich bewust van het feit dat vinken in overeenstemming met Maltese wetten tot 10 april worden gevangen, wat overeenkomt met hun trek- en broedseizoen? Zo ja, is de Commissie voornemens om maatregelen te nemen tegen deze duidelijke inbreuk op de Vogelrichtlijn en op de afwijkende bepaling zelf?

2. Is de Commissie zich ervan bewust dat de Maltese overheid geen vangstcontingent heeft vastgesteld om de vangst van vinken in het wild te reguleren? Zo ja, op welke statistieken baseert de Commissie zich bij het beoordelen of het aantal in het wild gevangen vogels daadwerkelijk en bovendien “drastisch” wordt verlaagd?

Is de Commissie zich ervan bewust dat vinken, samen met andere beschermde soorten, op lokale vogelmarkten worden verkocht? Zo ja, is de Commissie van plan om deze illegale handelsactiviteit te beëindigen?

E-2406/05 - Het Maltese jaarverslag over de geboekte vooruitgang bij de toepassing van overgangsmaatregelen inzake Natuurbescherming

De afwijkende bepaling betreffende Natuurbescherming voor Malta (Publicatieblad van de Europese Unie, L 236 – 23 september 2003) bepaalt: “Malta brengt elk jaar verslag uit bij de Commissie over de toepassing van deze overgangsmaatregel en de geboekte vooruitgang.”

1. Hebben de Maltese autoriteiten hun jaarverslag aan de Commissie al gepubliceerd om te bewijzen dat er vooruitgang is geboekt met betrekking tot het geleidelijk afschaffen van de vangst met vallen in Malta?

2. Welke conclusies trekt de Commissie na het lezen van de informatie in dit jaarverslag? Met andere woorden: is de Commissie ervan overtuigd dat Malta voldoende inspanningen levert om het geleidelijk afschaffen van de vangst met vallen in Malta uit te voeren?

Zo ja: waarom berichten Maltese kranten bijna dagelijks over schendingen van de Vogelrichtlijn?

Zo nee: welke sancties zal de Commissie treffen om Malta aan te sporen de klaarblijkelijk voortdurende illegale jacht in Malta doeltreffender aan te pakken?

Antwoorden van Commissaris Dimas (31 augustus 2005)

Bovenvermelde vragen betreffen de uitvoering door Malta van de bepalingen van de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad) inzake de jacht. Hieronder volgt een gecombineerd antwoord met betrekking tot de diverse punten die in deze vragen aan de orde worden gesteld.

Overgangsperiode met betrekking tot de vogelvangst

In het kader van de overgangsmaatregelen die krachtens het Toetredingsverdrag voor Malta gelden, is met betrekking tot dat land voorzien in een overgangsperiode tijdens welke de vangst m.b.v. slagnetten is toegestaan van zeven zangvogelsoorten (vinken), uitsluitend met het oog op het houden in gevangenschap en het opstarten van een duurzaam fokprogramma voor deze soorten. De overgangsperiode verstrijkt op 31 december 2008. Overeenkomstig de aan de overgangsmaatregelen verbonden voorwaarden dient de vangst van zangvogels die plaatsvindt gedurende de overgangsfase, in overeenstemming te zijn met de beginselen van de Vogelrichtlijn inzake de jachttijden voor trekvogels. De vangst van vinken tijdens de voorjaarstrek is bijgevolg niet toegestaan.

Overeenkomstig de richtlijn is na het verstrijken van de overgangsperiode (op 31 december 2008) het vangen van vogels niet meer toegestaan. De enige mogelijke uitzondering betreft het aan de natuur onttrekken van kleine aantallen exemplaren teneinde indien nodig vers genetisch materiaal te introduceren in de in gevangenschap gehouden fokpopulaties. Een dergelijke uitzondering kan alleen worden toegestaan krachtens artikel 9, dat alle lidstaten de mogelijkheid biedt om in zeer bijzondere omstandigheden en onder strikte voorwaarden af te wijken van de kernbepalingen van de richtlijn.

Met betrekking tot de overgangsmaatregelen inzake de vangst van bepaalde vogelsoorten kan de Commissie bevestigen dat er inmiddels een Maltees Ornis-comité is opgericht. Het lijkt niettemin noodzakelijk dat nog meer vooruitgang wordt geboekt.

Andere specifieke bepalingen die deel uitmaken van de overgangsmaatregelen behelzen de vaststelling van doelstellingen betreffende, bijvoorbeeld, de registratie van vangstlocaties, het fokprogramma, onderzoek naar de mortaliteit van vinken in gevangenschap, de aantallen exemplaren van elke soort die in gevangenschap worden gehouden en het informatieprogramma ter implementering van het fokprogramma. Met betrekking tot deze kwesties moet Malta de Commissie tegen eind december 2005 een uitvoerig verslag voorleggen over de genomen maatregelen en de geboekte vooruitgang.

Zodra de Commissie dit verslag in het licht van de overgangsdoelstellingen en maatregelen heeft beoordeeld, zal zij bij machte zijn te bepalen of de door Malta getroffen maatregelen toereikend zijn en zal zij indien nodig de passende stappen kunnen ondernemen om er, binnen de door het Verdrag vastgestelde regels, op toe te zien dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd.

Jacht tijdens het voorjaar

Het bejagen van de in bijlage II van de Vogelrichtlijn genoemde trekvogels tijdens de voorjaarstrek naar hun voortplantingsgebieden is verboden krachtens de algemene bepalingen inzake de jacht van artikel 7 van de richtlijn. De Commissie heeft geen enkele lidstaat een ontheffing van deze bepaling verleend, ook Malta niet.

Buiten de toegelaten jachtperiode kan de jacht alleen bij uitzondering worden toegestaan, overeenkomstig de strikte regels inzake afwijkingen waarin artikel 9 van de richtlijn voorziet. Deze interpretatie is door het Hof van Justitie bekrachtigd.

De Maltese overheid heeft gemeend gebruik te moeten maken van haar bevoegdheid terzake om afwijkingen toe te staan voor de jacht op kwartels en tortelduiven tijdens de voorjaarstrek. De Maltese instanties zullen moeten aantonen dat deze afwijkingen geheel in overeenstemming zijn met de eisen van de richtlijn.

Elke vorm van voorjaarsjacht op soorten van bijlage II in Malta na 1 mei 2004 moet tegen einde 2005 aan de Commissie worden gemeld. De Commissie zal vervolgens alle gerapporteerde afwijkingen evalueren om te bepalen of aan alle voorwaarden van artikel 9 van de richtlijn is voldaan.

Illegale jacht

In Maltese kranten is een reeks artikelen verschenen waarin gewag wordt gemaakt van illegale jachtactiviteiten. Bijgevolg is het de Commissie bekend dat hier sprake is van een aanhoudend probleem. Het is evenwel bijzonder lastig om objectieve wetenschappelijke informatie over de precieze aard en omvang daarvan te verkrijgen. In het onderhavige geval ligt de bewijslast bij de Commissie, die aan de hand van doorslaggevende bewijzen moet kunnen aantonen dat er op niet te verwaarlozen schaal illegaal wordt gejaagd en dat er bijgevolg sprake is van een schending van het communautaire milieurecht.

In het licht van een en ander zal de Commissie passende stappen ondernemen om nadere informatie te verzamelen en er, binnen de door het Verdrag vastgestelde regels, op toe te zien dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd.

Handhavingsaspecten

De Commissie neemt akte van de middelen waarover de Maltese autoriteiten beschikken om de richtlijn onverkort te handhaven. Zij is bereid om met de Maltese autoriteiten samen te werken bij het vaststellen van de gebieden waar een betere handhaving mogelijk is.

De Commissie is zich bewust van de moeilijkheden waarmee Malta zich geconfronteerd ziet bij het toezicht op de naleving van de maximumsnelheid voor boten waarmee op zee wordt gejaagd.

Handel in vogels

Van een probleem in samenhang met het verhandelen van uit Italië, Griekenland en Egypte ingevoerde zangvogels is de Commissie niets bekend. Dergelijk handelsverkeer is in strijd met artikel 6 van de richtlijn, dat het verhandelen van zangvogels niet toestaat. Mochten deze beweringen kunnen worden gestaafd, dan zal de Commissie de passende onderzoeken instellen.

Van de specifieke door de geachte Parlementsleden gesignaleerde situatie was de Commissie niet op de hoogte. Zij zal het nodige doen om nadere informatie te verzamelen en er, binnen de door het Verdrag vastgestelde regels, voor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd.

Onderzoeken ter plaatse

Binnen het kader van het EG-milieurecht beschikt de Commissie in het algemeen niet over enige specifieke bevoegdheid om inspecties of onderzoeken ter plaatse uit te voeren. Alleen in het geval van specifieke inbreuken kan de Commissie in samenhang met de naleving van arresten van het Europees Hof van Justitie een inspectieprocedure inleiden. Wel onderhoudt de Commissie geregelde officiële contacten met de autoriteiten van de lidstaten met het oog op het toezicht op de naleving van het EG-milieurecht.

Openheid en transparantie liggen ten grondslag aan alle onderzoeken van de Commissie. De visitatie van Malta in april 2005 heeft in dezelfde geest plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen die een belang kunnen doen gelden met betrekking tot de vogeljacht op het eiland, waaronder vogelbeschermingsorganisaties, toezichthoudende instanties en jagersverenigingen. Tijdens dit bezoek heeft de Commissie de Maltese autoriteiten er met nadruk op gewezen hoe belangrijk het is dat alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de richtlijn volledig na te leven.

*** OP 18 NOVEMBER 2005 HOUDT VOGELBESCHERMING VLAANDEREN EEN THEMA-AVOND OVER DIT ONDERWERP - KLIK HIER ***

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?