AA
Vervuiling D'Hoppebos (Schriftelijke vraag E-0416/06)

Verwijzend naar de antwoorden van de Commissie op de vragen P-2849/02 en E-0082/05NL gaf zij te kennen een onderzoek te zijn gestart met betrekking tot de exploitatie van een afvalstortplaats in de gemeente Flobecq (Vloesberg).

Volgens mijn informatie heeft de Commissie op 21 maart 2005 een ingebrekestelling gestuurd naar de Belgische staat wegens het niet naleven van de Europese afvalrichtlijnen en heeft zij, bij gebrek aan afdoende informatie, bijkomend op 7 juli 2005 een met redenen omkleed advies verstuurd, waarin de Belgische staat werd aangemaand om uiterlijk tegen 5 september 2005 aan te tonen dat de Europese regelgeving niet wordt geschonden in dit gebied.

Inmiddels is de stortplaats verzegeld, maar de vervuiling blijft.

Heeft de Belgische staat inderdaad vóór 5 september 2005 volledige en afdoende informatie verschaft aan de Commissie?

- Vindt de Commissie dat deze informatie volledig was en op welke argumenten baseert zij zich hiervoor?

- Kan zij in voorkomend geval meedelen of België in dit specifieke geval tegemoetkomt aan de Europese regelgeving mbt. afvalverwerking en het waterbeleid?

- Indien de Commissie vindt dat de informatie nog steeds onvoldoende is, welke verdere stappen zal zij dan ondernemen?

- Hoe zal de Commissie er bij de Belgische autoriteiten op aandringen dat gestart wordt met de sanering van de vervuilde bodem?

Kan de Commissie inmiddels meedelen welke de resultaten zijn van haar studie van de door de Belgische autoriteiten en de klager verstrekte informatie (zoals vermeld in vraag E-0082/05)?

Is de Commissie op de hoogte van het feit dat er in het d'Hoppebos inmiddels bomen worden gekapt en dit een Natura 2000-gebied is? Gaat zij derhalve akkoord met deze kap?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (23 maart 2006)

In het kader van de inbreukprocedure betreffende de stortplaats in de gemeente Flobecq heeft de Commissie België in juli 2005 een met redenen omkleed advies toegezonden om de lidstaat te wijzen op mogelijke inbreuken op de EU-wetgeving inzake waterverontreiniging en afval. In het antwoord van de Belgische autoriteiten van september 2005 wordt de verzegeling van de stortplaats bevestigd en wordt gewezen op de maatregelen die de autoriteiten treffen om verdere verontreiniging door de stortplaats tegen te gaan. Voorts wordt er verwezen naar de geplande sanering van het gebied.

België heeft verduidelijkt dat de schoonmaak van het gebied deel uitmaakt van een saneringsplan dat momenteel wordt voorbereid. De Commissie is voornemens om de opstelling en uitvoering van dat saneringsplan nauwgezet te volgen opdat kan worden gewaarborgd dat er een einde komt aan de door de stortplaats veroorzaakte verontreiniging.

Grote delen van de bossen die de stortplaats omringen zijn als gebieden van communautair belang aangewezen overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora. Zoals vermeld in het antwoord van de Commissie op de eerdere schriftelijke vraag E-0082/05 van het geachte Parlementslid heeft de Commissie, in het licht van de verontreiniging van de nabijgelegen stortplaats, de door de Belgische autoriteiten verstrekte informatie over de huidige toestand van die gebieden onderzocht. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er onvoldoende gronden zijn om aan te nemen dat er sprake is van een schending van Richtlijn 92/43/EEG.

Wat het kappen van bomen in het d'Hoppebos betreft, wil de Commissie erop wijzen dat indien de Belgische autoriteiten zich voornemen om een plan of project te verwezenlijken dat niet direct verband houdt met of noodzakelijk is voor het beheer van het gebied, maar dat voor het gebied significante gevolgen kan hebben, er een passende beoordeling dient te worden gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied overeenkomstig artikel 6, lid 3 en lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad. De lidstaten dienen controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat bij alle activiteiten de beschermingsregeling van deze richtlijn wordt nageleefd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?