AA
Vervuiling D'Hoppebos (Schriftelijke vraag E-0082/05)

In antwoord op vraag P-2849/02 meldt de Commissie dat zij een klacht heeft ontvangen in verband met de exploitatie van een technisch afvalbedrijf in het D'Hoppebos. Ze suggereert dat ze in verband hiermee contact zou kunnen opnemen met de Waalse regering.

Heeft de Commissie inderdaad contact opgenomen met de Waalse regering in verband met de klacht die ze heeft binnengekregen? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Zo neen, waarom niet? Is de Commissie in dat geval zinnens om alsnog contact op te nemen?

Kan de Commissie meedelen of het Waals Gewest inmiddels is ingegaan op haar vraag om de lijst met Natura 2000-gebieden over te leggen en of zij anderzijds is overgegaan tot het schorsen van de betalingen van twee maatregelen van EPD Doelstelling 1 Henegouwen 2000-2006?

Klopt het dat de Europese Commissie vaststellingen is komen doen in het Brakelbos om de mate van vervuiling na te gaan? Kan zij desgevallend de exacte locatie van deze vaststellingen meedelen? Beschikt zij al over resultaten van dit onderzoek?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS

De Commissie heeft zaak nr. 2002/5349 geopend naar aanleiding van een klacht met betrekking tot de exploitatie van een afvalstortplaats in het d'Hoppebos in de gemeente Flobecq (Vloesberg). Deze stortplaats is gelegen nabij het Pottelbergbos en het Brakelbos, die beide als gebieden van communautair belang zijn aangemerkt uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna . In samenhang met deze zaak heeft de Commissie contact opgenomen met de Belgische instanties - met inbegrip van de regering van het Waalse Gewest - over de naleving van de EU-wetgeving inzake natuurbehoud, afvalbeheer en water, nu uit rapporten is gebleken dat de bodem en het oppervlaktewater door de stortplaats zijn verontreinigd. De Commissie bestudeert momenteel de door de Belgische autoriteiten en de klager verstrekte informatie en zal vervolgens een beslissing treffen over de eventueel te nemen maatregelen.

Op 26 september 2002 en 4 februari 2004 heeft de regering van het Waalse Gewest uitvoerige nieuwe lijsten vastgesteld van gebieden die vervolgens bij de Commissie zijn aangemeld als gebieden van communautair belang overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG. Daarmee hebben de Waalse instanties voldaan aan het verzoek van de Commissie in die zin.

Nadat de Commissie in november 2002 de lijsten van gebieden had ontvangen welke door de regering van het Waalse Gewest in september 2002 waren aangenomen, heeft het voor regionaal beleid bevoegde lid van de Commissie de Waalse autoriteiten in kennis gesteld van de opheffing van de opschortende voorwaarde met betrekking tot de uitbetalingen voor de maatregelen die zijn opgenomen in het EPD voor Henegouwen en het EPD van doelstelling 2. Op te merken valt dat het Commissielid bij die gelegenheid zijn voldoening heeft uitgesproken over de omvang van het areaal dat door Wallonië ter bescherming is voorgesteld: in het totaal 215 000 ha, d.w.z. 13 % van het Waalse grondgebied.

In het kader van de contacten die de Commissie in samenhang met het onderzoek naar bovengenoemde klacht met de Belgische autoriteiten heeft gehad, hebben deze haar de resultaten medegedeeld van de recente onderzoeken naar de huidige toestand van het Brakelbos, met name in het licht van de op de nabijgelegen stortplaats vastgestelde verontreiniging. Ook deze informatie wordt thans door de Commissie bestudeerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?