AA
Verouderde pesticiden in Georgië (Schriftelijke vraag E-1135/05)

Nabij de Georgische stad Kakheti liggen, te midden van grote wijngaarden en in de open lucht, over een oppervlakte van meer dan 1 ha naar een eerste schatting (minimaal) 50 tot 60 ton verouderde en schadelijke pesticiden weg te rotten. Tijdens natte periodes dringt het spul moeiteloos de bodem in, tijdens droogte waait het weg met de wind. Ook vee loopt regelmatig over de rondslingerende pesticiden. Het is niet uit te sluiten dat wijn, gemaakt van druiven van deze wijngaard, in de Europese Unie wordt geïmporteerd.

Volgens het Georgische Ministerie van Milieu zijn er een groot aantal van deze vervallen pesticidenopslagplaatsen die een ernstige bedreiging vormen voor mens en milieu.

In antwoord op vraag E-1951/02 laat de Commissie verstaan dat de nieuwe onafhankelijke staten (NOS) geen expliciete vraag voor de financiering van projecten met betrekking tot verouderde pesticiden tot de Commissie hebben gericht. Anderzijds antwoordt ze dat "als hier uitdrukkelijk om gevraagd wordt, kan de Commissie niettemin verschillende instrumenten aanwenden om de verwijdering van dit soort afval in deze landen te bevorderen en te financieren."

Heeft de Commissie inmiddels een vraag in die zin ontvangen van Georgië en indien een zulke vraag door Georgië gesteld wordt zal zij desgevallend middelen uittrekken om dit gevaarlijk afval mee te helpen vernietigen?

Zal de Europese Commissie meer in het algemeen op een meer structurele manier middelen vrijmaken om ook de landen van de Kaukasus en de NOS meer in het algemeen specifiek te helpen bij het duurzaam vernietigen van hun voorraden oude pesticiden zodat voedsel- en gezondheidscrises kunnen worden voorkomen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS

In de nieuwe wetgeving die Georgië ontwikkeld heeft op het gebied van afvalbeheer zijn gezondheidsbepalingen en hygiënenormen opgenomen. Daarnaast is er een Wet betreffende pesticiden en landbouwchemicaliën van 1998 en werd in 2003 een nationaal actieplan voor milieu en gezondheid goedgekeurd.

Er is evenwel nog een lange weg te gaan voor een degelijke toepassing van deze wetgeving. De Commissie heeft van Georgië nog geen verzoek ontvangen om steun voor de verwijdering van pesticiden en heeft in het kader van het TACIS-programma dan ook nog geen concrete projecten gefinancierd. De Commissie verleent via het voedselveiligheidsprogramma daarentegen wel bijstand voor gewasbeschermingsdiensten om de Georgische regelgeving, onder meer op het gebied van het gebruik en de goedkeuring van pesticiden, op het niveau van de EU te brengen.

De financiële bijstand die in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid aan een aantal landen (aangevuld met Rusland) wordt verleend, zal na 2007 worden opgenomen in een nieuw Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI). De Commissie heeft voorgesteld het totale budget voor deze groep landen aanzienlijk te verhogen in vergelijking met de huidige financiële vooruitzichten. Het Commissievoorstel inzake het ENPI wordt momenteel door de Raad en het Parlement bestudeerd. Het is nog te vroeg om te weten welke bijdrage aan een bepaald land of een specifieke sector zal worden toegewezen.

Voorts wil de Commissie erop wijzen dat in het kader van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) is begonnen met het verlenen van financiële bijstand voor de toepassing van de bepalingen van het verdrag, waaronder een milieuhygiënisch verantwoord beheer van voorraden POP’s of andere stoffen die POP’s bevatten dan wel ermee zijn verontreinigd. Het Verdrag van Stockholm werd op 23 mei 2001 door Georgië ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

De Commissie deelt de bezorgdheid van het geachte Parlementslid over het risico dat deze pesticiden in de voedselketen terecht zouden komen. Om dit risico te vermijden heeft de Commissie maximumgehalten voor residuen (MRL’s) vastgesteld voor verouderde pesticiden en de lidstaten verzocht in hun bewakingsprogramma’s oog te hebben voor deze pesticiden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?