AA
Vernietiging verouderde pesticiden

In haar gewaardeerd antwoord op vraag P-480/03 geeft de Commissie aan dat nog géén van de uitbreidingslanden heeft gereageerd op een schrijven van 28 EP-leden inzake het verkrijgen van financiële steun bij het inventariseren en opruimen van verouderde pesticiden. Anderzijds heeft de Commissie reeds meerdere malen het probleem van deze verouderde pesticiden onderkend.

Tegelijk laat zij in het midden of de uitbreidingslidstaten inmiddels beschikken over voldoende daartoe aangewezen én efficiënte verbrandingsovens om de voorraden verouderde pesticiden (en eventueel andere in de huidige EU verboden gevaarlijke afvalstoffen) te vernietigen.

Kan de Commissie meedelen of de verbrandingsovens in de uitbreidingslanden inmiddels voldoen aan de vereisten om verouderde pesticiden te verbranden op een manier conform de veiligste maatstaven die de Commissie terzake hanteert en welke stappen zal zij ondernemen indien dit niet het geval is?

Kan de Commissie meedelen welk aandeel de verouderde pesticiden bij benadering hebben in de aanvragen voor financiële steun door zeven lidstaten voor de inventarisatie van de vervuiling die samenhangt met pop's en hoeveel dit aandeel bedraagt op het (geschatte) totaal van de verouderde pesticiden in het algemeen?

Blijft de Commissie bij haar standpunt dat de uitbreidingslidstaten op eigen initiatief contact met haar moeten opnemen inzake de fincanciële steun voor de vernietiging van verouderde pesticiden in de vaststelling dat de kandidaat-lidstaten blijkbaar na herhaaldelijk aandringen van onder meer het Europees Parlement niet tot het inzicht zijn gekomen dat dit probleem ernstig moet worden genomen met het oog op de Europese gezondheid en zo ja met welke argumenten volhardt de Commissie in deze stellingname?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?