AA
Verlaagd BTW-tarief arbeidsintensieve diensten - Kappers (Schriftelijke vraag E-0717/06)

De verlaging van het BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten kan niet verhinderen dat verleners van zulke diensten die in de grensstreek wonen klanten dreigen te verliezen aan dienstverleners van buurlanden waar het BTW-tarief nog lager is. Dit geldt bijvoorbeeld voor kappersdiensten in het grensgebied België (waar er géén verlaagd tarief is) en Nederland (dat wél een verlaagd tarief aanhoudt).

Erkent de Commissie dit?

- Indien neen: welke argumenten draagt zij aan om dit te ontkennen?

- Indien ja: welke maatregelen zal zij nemen om dit te voorkomen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KOVACS (23 maart 2006)

In het kader van het experiment met verlaagde tarieven voor arbeidsintensieve diensten hebben drie lidstaten momenteel een verlaagd tarief voor kappersdiensten, nl. Spanje, Luxemburg en Nederland. In haar evaluatieverslag over de resultaten van dit experiment is de Commissie tot de conclusie gekomen dat, gelet op de door de lidstaten verstrekte informatie en de beperkingen die inherent zijn aan de gebruikte analysemethoden, niet op overtuigende wijze kan worden aangetoond dat deze BTW-verlaging een gunstig effect heeft op de werkgelegenheid. Voor de ondergrondse economie geldt dezelfde conclusie.

Toch heeft de Commissie, na zes jaar waarin dit verlaagde tarief wordt toegepast, geen weet van concurrentievervalsing die het gevolg zou zijn van dit facultatieve verlaagde tarief voor kappersdiensten, die van nature vooral lokaal zijn.

De Commissie brengt in herinnering dat de Raad net een nieuwe richtlijn betreffende de verlaagde BTW-tarieven heeft aangenomen . Daarin is het volgende bepaald: “De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 2007 aan het Europees Parlement en aan de Raad een algemeen evaluatieverslag voor over het effect van de verlaagde tarieven op lokale diensten, inclusief restauratie, waarin met name aandacht wordt geschonken aan het scheppen van werkgelegenheid, de economische groei en de goede werking van de interne markt, en dat gebaseerd is op een studie van een onafhankelijke economische-reflectiegroep.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?