AA
Uitstapregeling EU-ambtenaren - parlementaire vraag E-000410/2011

Verwijzend naar de door mij ingediende schriftelijke vragen E-4057/05 aan de Raad en E-4058/05 aan de Commissie over de uitstapregeling van ambtenaren, blijven talloze brieven en mails over dit onderwerp mij bereiken die extreem negatief zijn voor de Unie en haar instellingen. Ondanks het nieuwe van kracht zijnde statuut van de Europese ambtenaren heerst hierover duidelijk nog grote onrust onder de burgers en bestaat het risico op uiterst negatieve berichtgeving, die de Unie bijzonder veel schade toebrengt. Zo wordt beweerd dat ambtenaren exuberante pensioenen van 9000 euro per maand zouden ontvangen.

Gezien het feit dat vijf jaar na mijn vragen nog steeds negatieve geruchten circuleren omtrent deze beweerde hoge uitstapregeling voor EU-ambtenaren en ondertussen het nieuwe statuut van de Europese ambtenaren van kracht is, is het van belang dat over dit nieuw statuut en de daaraan gekoppelde uitstapregeling voldoende transparantie bestaat, zodat hierover klaarheid kan geschapen worden en negatieve geruchten over dit onderwerp de wereld kunnen uit geholpen worden.

Ten einde hierover correcte informatie te kunnen verschaffen aan de burgers en voldoende duidelijkheid te scheppen, vraag ik de Commissie om opheldering en toelichting over de uitstapregeling voor EU-ambtenaren onder het nieuwe van kracht zijnde statuut. Is het juist het dat sommige ambtenaren een pensioen van 9000 euro per maand kunnen ontvangen? Zo niet, wat is dan de toepasselijke regelgeving terzake? Is het daarbij mogelijk een gedetailleerd overzicht te krijgen van de huidige verschillende mogelijke uitstapregelingen voor EU-ambtenaren, de voorwaarden waaraan hierbij dient te worden voldaan en cijfers van het aantal ambtenaren dat van deze regelingen heeft kunnen genieten sinds 2004?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS SEFCOVIC (op 10 maart 2011) *** Van afvloeiingen in technische zin is na 2004 geen sprake meer geweest. Over de pensioenen en vervroegde pensioenen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Unie heeft de Commissie zich al eerder uitgesproken. Het geachte Parlementslid zou het uitvoerige verslag kunnen raadplegen dat de Commissie in 2010 over dit onderwerp heeft opgesteld en dat aan het Parlement is toegezonden . Gelet op de tijdvakken waarover pensioenbijdragen moeten zijn afgedragen om vóór de normale pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking te komen voor het maximale of bijna maximale pensioen (bij de pensioenhervorming in 2004 is de periode waarin het maximale pensioen kan worden bereikt op 37 bijdragejaren gesteld), is er slechts een heel klein aantal leden van het hoger management dat in aanmerking komt voor een vervroegd pensioen zonder vermindering van pensioenrechten, en voor een bruto bedrag dat hoger is dan het door het geachte parlementslid genoemde bedrag. Overigens is geen van deze pensioenen, na aftrek van de verplichte heffingen die gelden voor de pensioenen van gewezen ambtenaren, netto uitgekomen boven het genoemde bedrag. Bij de Commissie, de grootste instelling van de Unie, gaat het om gemiddeld een à twee personen per jaar. De Commissie heeft over dit onderwerp niet alleen het in het vorige punt bedoelde verslag uitgebracht, maar ook al vragen van gelijke strekking van het geachte Parlementslid beantwoord. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden zijn voor iedereen toegankelijk.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?