AA
Transparantie rond EU-middelen voor de ontwikkeling van drones en beoordeling van de gevolgen voor de mensenrechten

Betreft: Transparantie rond EU-middelen voor de ontwikkeling van drones en beoordeling van de gevolgen voor de mensenrechten

Op 27 februari 2014 heeft het Europees Parlement met 534 stemmen voor en 49 tegen bij 10 onthoudingen een resolutie over de inzet van gewapende drones aangenomen[1]. In paragraaf 5 verzocht het "de Commissie verder om het Parlement naar behoren op de hoogte te houden van het gebruik van EU-middelen voor alle onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in verband met de bouw van drones", en drong het aan "op beoordelingen van het effect op de mensenrechten van verdere ontwikkelingsprojecten van drones". In paragraaf 179 van zijn resolutie van 14 december 2016 over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 heeft het Europees Parlement deze twee wensen nogmaals uitgesproken[2].

1. Wil de Commissie reageren op de twee zeer precieze wensen die het Parlement in de paragrafen 5 en 179 heeft gereageerd? Zo ja, wanneer kan het Parlement een antwoord verwachten? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft de Commissie projecten voor de ontwikkeling van drones beoordeeld op hun effect op de mensenrechten en, zo ja, wanneer zal de Commissie deze beoordeling openbaar maken? Zo neen, waarom niet?

3. Heeft de Commissie in de context van het proefproject "defensieonderzoek" en de desbetreffende voorbereidende actie de relevante technologie beoordeeld op het effect op de mensenrechten?

[1]     Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0172.

[2]     Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0502

Antwoord van Commissaris Bieńkowska

Overeenkomstig de comitologieregels[1] en het besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020[2] worden de besluiten van de Commissie met betrekking tot alle subsidies voor onderzoek en innovatie aan het bevoegde programmacomité toegezonden; ofwel voor advies indien de bijdrage van de Commissie 2,5 miljoen EUR of meer bedraagt, of ter informatie indien de bijdrage minder dan 2,5 miljoen EUR bedraagt.

In het comitologieregister[3] wordt een lijst bijgehouden van alle comitologiecomités en worden documenten geplaatst die op hun werkzaamheden betrekking hebben. Het Europees Parlement kan gebruikmaken van het algemene recht op informatie en heeft toegang tot dit register. Langs deze weg wordt het Europees Parlement op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen wat betreft subsidies voor onderzoek en innovatie, waaronder mogelijke projecten op het gebied van drones.

De voor EU-financiering geselecteerde onderzoeksvoorstellen worden binnen de werkingssfeer van artikel 19 van de verordening tot vaststelling van Horizon 2020[4] aan ethische controles onderworpen. Zo worden respectvolle behandeling van de betrokken personen, eerbiediging van de menselijke waardigheid en rechtvaardige verdeling van de baten en lasten van het onderzoek gewaarborgd, en wordt gezorgd dat projectvoorstellen altijd met de waarden, rechten en belangen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de aanvullende protocollen in overeenstemming zijn.

In het kader van het proefproject inzake defensieonderzoek heeft er geen beoordeling van de impact op de mensenrechten plaatsgevonden vanwege de beperkte omvang en reikwijdte en het sterk technische karakter van de betrokken projecten, en vanwege de beperkte tijd waarbinnen het proefproject is opgezet.

Een evaluatie op ethische, juridische en maatschappelijke aspecten is wel gepland voor alle projecten die in aanmerking kunnen komen voor financiering in het kader van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek. Deze evaluatie, die door onafhankelijke deskundigen wordt uitgevoerd, moet toezien op de naleving van ethische voorschriften en normen en het EU- en internationaal recht.

[1]     Verordening nr. 182/2011, PB L 55 van 28.2.2011.

[2]     Besluit nr. 2013/743/EU van de Raad, PB L 347 van 20.12.2013.

[3]     http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=nl

[4]     Verordening (EU) nr. 1291/2013, PB L 347 van 20.12.2013.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?