AA
Toestand Vogeljacht Malta - (Schriftelijke vragen E-4353/05 tot en met E-4358/05)

Ingediend door Bart Staes (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Marie Isler Béguin (Verts/ALE), Sepp Kusstatscher (Verts/ALE), Paulo Casaca (PSE), Dorette Corbey (PSE), Robert Evans (PSE), Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE), Karin Scheele (PSE), Caroline Jackson (PPE-DE), Péter Olajos (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE), John Bowis (PPE-DE) en Jonas Sjöstedt (GUE/NGL)

E-4353/05 - Populatietrends en pogingen tot instandhouding met betrekking tot de Streptopelia turtur en de Coturnix coturnix in de Europese Unie en in Malta

Volgens Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (Cambridge, VK, BirdLife International, 2004) neemt de populatie van de tortelduif in Europa gestaag af en is die van de kwartel sterk uitgedund. Uit de cijfers voor Malta blijkt dat de broedpopulaties van beide soorten sterk in aantal afnemen, zo niet beginnen uit te sterven, hoewel ze op de Maltese eilanden natuurlijke broedvogels zijn. De huidige Maltese wetgeving laat de jacht op tortelduiven en kwartels toe van 1 september t/m 31 januari en van 25 maart t/m 22 mei.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1 van de EU-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de jacht op de soorten in bijlage II de pogingen tot instandhouding in hun verspreidingsgebied niet in gevaar brengt.

Overeenkomstig artikel 13 van dezelfde richtlijn mag de toepassing van de maatregelen die overeenkomstig deze richtlijn worden genomen, niet leiden tot een verslechtering van de huidige situatie met betrekking tot het behoud van vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de EU-lidstaten.

Heeft de Commissie weet van het feit dat de populatie van tortelduiven en kwartels in Europa en Malta afneemt en erkent ze deze evolutie? Zo ja, zal de Commissie blijven toestaan dat er buiten de toegestane periode op deze soorten in Malta wordt gejaagd en hoe zou de Commissie een dergelijke beslissing rechtvaardigen?
Erkent de Commissie dat het toelaten van de lentejacht op tortelduiven en kwartels op Malta strijdig is met artikel 7, lid 1 en artikel 13, zoals hierboven is vermeld? Erkent de Commissie eveneens dat deze soorten door de lentejacht in Malta niet meer regelmatig in Malta kunnen broeden, zodat de kwijnende populaties niet kunnen worden aangevuld?


E-4354/05 - Maltese verklaring inzake een voorbarig beroep op een 'verdere' afwijking voor de lentejacht in Malta

De Maltese overheid, vertegenwoordigd door de minister van Milieu, de heer Pullicino, heeft op 6 september 2005 het volgende persbericht vrijgegeven: “Zoals in het gemeenschappelijke standpunt van de Europese Unie (CONF-M 110/02) van 27 september 2002, hoofdstuk 22: Milieu, is vastgelegd, zal dit artikel voor ‘de vangst van Streptopelia turtur (tortelduif) en Coturnix coturnix (kwartel) in de lente worden gebruikt’. Door de toepassing van dit artikel mag de jacht op de tortelduif en de kwartel in Malta bijgevolg nog steeds in de lente plaatsvinden”.

Heeft de Commissie weet van het bestaan en de inhoud van het voornoemde document (CONF-M 110/02)?
Is ze het eens met de verklaring van de Maltese regering als zou de voortzetting van de lentejacht op de tortelduif en de kwartel na de toetreding van Malta tot de EU tijdens de toetredingsonderhandelingen goedgekeurd zijn volgens de bepalingen in het voornoemde document?
De Commissie zette in haar antwoord op de vragen E-2396/05 t/m E-2406/05 uiteen dat: “De Commissie er niet mee heeft ingestemd dat Malta of enige andere lidstaat deze vereiste naast zich neerlegt” en dat “het toelaten van de jacht buiten de toegestane periode uitsluitend bij hoge uitzondering mogelijk is onder de strikte afwijkende bepalingen van artikel 9 van de Richtlijn”. Erkent de Commissie dan ook dat de Maltese nationale wetgeving de bepalingen van Richtlijn 79/409/EEG inzake de lentejacht sinds de toetreding van Malta tot de EU heeft overtreden? Zo ja, welke actie zal de Commissie dan ondernemen om de Maltese overheid ervan te overtuigen dat ze de hierboven vermelde bepalingen van de EU-richtlijn inzake het behoud van de vogelstand niet naleeft? Zo niet, hoe legt de Commissie dan uit dat Malta de lentejacht op de kwartel (Coturnix coturnix) en de tortelduif (Streptopelia turtur) heeft toegelaten zonder van de Commissie een officiële uitzonderingsbepaling of toestemming tot afwijking te hebben verkregen, overeenkomstig de procedure die in artikel 9, lid 3 uiteen wordt gezet?


E-4355/05 - Malta's officiële verslag aan de Commissie over de verenigbaarheid van de afwijkende bepaling betreffende de voorjaarsjacht en de vereisten van de Vogelrichtlijn

Tijdens een vergadering van de Commissie milieubeheer van het Parlement op 14 september heeft de Commissie in haar antwoord op een mondelinge vraag (2 juni 2005) van de heer BOWIS (ENVI/6/29640) gezegd dat ze voor eind september 2005 een verslag van Malta verwachtte betreffende een verzoek om (eventueel) een afwijkende bepaling betreffende de voorjaarsjacht te krijgen. Volgens artikel 9, lid 1 van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) mag een lidstaat enkel van de bepalingen van artikel 7 afwijken indien “er geen andere bevredigende oplossing bestaat”, in welk geval een hele reeks andere strikte en specifieke voorwaarden van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.

Heeft de Commissie Malta’s verslag met het afwijkingsverzoek eind september 2005 ontvangen? Zo niet, en aangezien dit verslag tegen juni 2005 moest worden ingediend (artikel 9, lid 3 van de Vogelrichtlijn), is de Commissie het ermee eens dat de Maltese autoriteiten met deze herhaaldelijke vertragingen bijkomende inbreuken op de Vogelrichtlijn plegen?
Heeft de Commissie dit verslag intussen ontvangen? Zo ja, zal ze Malta toestaan om van het verbod van de Vogelrichtlijn betreffende de voorjaarsjacht af te wijken en zo ja, op basis van welke bepalingen van de richtlijn? Zo niet, welke actie zal de Commissie ondernemen om de inbreuk op de bepalingen van artikel 7 van de Vogelrichtlijn door de nationale wetgeving te stoppen?
Is de Commissie het ermee eens dat de jacht op tortelduiven en kwartels tussen 1 september en 31 januari als “een bevredigende oplossing” moet worden beschouwd voor wat de toepassing van artikel 9, lid 1 van de richtlijn betreft, wat Malta dus in de onmogelijkheid stelt om conform artikel 9, lid 1 een afwijking te krijgen? Zo niet, waarom niet?
Erkent de Commissie dat de huidige Maltese wetgeving, die de jacht op tortelduiven en kwartels in Malta in het voorjaar toelaat, door de jagers wordt misbruikt om alle soorten vogels, waaronder veel beschermde soorten, neer te schieten? Als de Commissie ertoe beslist om de voorjaarsjacht niet te verbieden, welk soort doeltreffende actie zal ze dan ondernemen om de grootschalige illegale jachtpraktijken in Malta in het voorjaar een halt toe te roepen?
E-4356/05 - Objectieve wetenschappelijke informatie over de illegale jacht in Malta

Hoewel de Commissie toegeeft dat ze ‘weet’ heeft van illegale jachtpraktijken in Malta, stelt ze in haar antwoord op schriftelijke vragen E-2396/05 tot E-2406/05 dat ‘objectieve wetenschappelijke informatie’ terzake ontbreekt. Tijdens een debat op de vergadering van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Parlement op 14 september heeft de Commissie herhaald dat ze niet over voldoende bewijsmateriaal beschikt.

Erkent de Commissie dat het bijna onmogelijk is om ‘objectieve wetenschappelijke informatie’ over illegale praktijken te vinden en aanvaardt ze bijgevolg artikels in de pers en verslagen van vogelwaarnemers en officiële wachters als afdoend bewijs van illegale jachtpraktijken?
Als de Commissie geen persartikels en verslagen van vogelwaarnemers aanvaardt, welk soort bewijsmateriaal wil de Commissie dan precies en welke voorstellen kan de Commissie doen om deze informatie op een onbetwistbare manier te verzamelen? Erkent de Commissie dat het Carnet de Chasse, dat elke jager bij de verlenging van zijn jachtvergunning moet voorleggen, neergeschoten beschermde vogelsoorten blijkbaar uitsluit, maar wildsoorten bevat die haast nooit in Malta worden aangetroffen zoals wilde ganzen?
De bewijslast ligt bij de Commissie om voldoende bewijs voor te leggen. Heeft de Commissie, zoals beloofd in haar antwoord op schriftelijke vragen E-2396/05 tot E-2406/05, “het nodige gedaan om nadere informatie te verzamelen en er, binnen de door het Verdrag vastgestelde regels, voor te zorgen dat het Gemeenschapsrecht wordt nageleefd”? Wat zijn de resultaten van haar actie tot nu toe?


E-4357/05 - Toezegging van de Commissie om met Malta samen te werken om de plaatselijke naleving van jacht- en valwetten te verbeteren

In haar antwoord op schriftelijke vragen E-2396/05 t/m E-2406/05 stelt de Commissie dat ze “bereid is met de Maltese autoriteiten samen te werken om te bekijken op welke gebieden de naleving kan worden verbeterd”.

Kan de Commissie laten weten of ze deze zaak al met de Maltese autoriteiten heeft besproken en wat tot nu toe de resultaten van haar acties zijn? Zo niet, wanneer zal ze deze besprekingen starten?

E-4358/05 - Toezegging van de Commissie om nadere informatie over de handel in vogels op Malta te verzamelen

In haar antwoord op schriftelijke vragen E-2396/05 t/m E-2406/05 stelt de Commissie dat “zij de nodige maatregelen zal nemen om gedetailleerde informatie te krijgen en om, binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar krachtens het EG-Verdrag zijn verstrekt, te waken over de toepassing van het Gemeenschapsrecht” om de kwestie van de illegale handel in vogels in Malta aan te pakken.

Heeft de Commissie al onderzoek verricht en kan ze de resultaten van dit onderzoek al bekendmaken?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DIMAS (3 januari 2006)

De vragen van de geachte Parlementsleden hebben betrekking op de afwijking die Malta toestaat ten aanzien van de lentejacht op tortelduiven en kwartels, illegale jacht en handel met betrekking tot de Vogelrichtlijn.

Op basis van informatie in de meest recente wetenschappelijke beoordeling die door BirdLife International voor de EU is gepubliceerd (Vogels in de EU, 2004), merkt de Commissie op dat tortelduiven een ongunstige staat van instandhouding hebben, terwijl kwartels een goede staat van instandhouding hebben.

Zoals reeds is vermeld in het antwoord op de schriftelijke vragen E-2396/05 tot en met E-2406/05 mag de jacht op bejaagbare vogelsoorten buiten de toegestane periode alleen bij uitzondering door de lidstaten worden toegestaan overeenkomstig de strenge afwijkende bepalingen die in artikel 9 van de Vogelrichtlijn zijn vastgesteld. De Maltese regering heeft besloten gebruik te maken van haar recht tot toepassing van deze afwijking met betrekking tot de jacht in mei 2004 op een gering aantal kwartels en tortelduiven.

De Commissie heeft onlangs het jaarrapport inzake afwijkingen waarin de Vogelrichtlijn voorziet, van Malta ontvangen. Malta heeft gegevens en feiten verstrekt om te rechtvaardigen dat dit de enige mogelijkheid is om op deze vogelsoorten te jagen, omdat tortelduiven en kwartels alleen tijdens hun voorjaarstrek in groten getale aanwezig zijn. Het rapport wordt momenteel geëvalueerd door deskundigen van de Commissie en er wordt informatie uitgewisseld met de Maltese autoriteiten, om ervoor te zorgen dat de afwijkingen voldoen aan alle voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 9 van de richtlijn.

De Commissie is op de hoogte van het bestaan van het document CONF-M 110/02, dat in feite het Gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie met betrekking tot Malta van 27 september 2002 is.

De Commissie is eveneens op de hoogte van het feit dat de Maltese regering in haar afwijkingsrapport op grond van artikel 9 van de Vogelrichtlijn heeft vermeld dat tijdens de onderhandelingen over Malta’s toetreding tot de EU werd overeengekomen dat Malta in aanmerking zou komen voor een afwijking krachtens artikel 9 van de Vogelrichtlijn van de EU vanwege het onttrekken van twee vogelsoorten in het voorjaar. Hierbij wordt verwezen naar hoofdstuk 22 (“Milieu”) van het Gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie met betrekking tot Malta van 27 september 2002, waarin het volgende is bepaald:

“Wat betreft de tenuitvoerlegging van artikel 7 inzake de regulering van de jacht en jachtseizoenen heeft de Europese Unie kunnen vaststellen dat Malta het voorjaar als belangrijkste jachtseizoen aanduidt. Teneinde op het moment van toetreding aan de verplichtingen van artikel 7 te voldoen, zullen de Verordeningen inzake de bescherming van vogels en wilde konijnen met ingang van het derde kwartaal van 2003 worden gewijzigd. De EU neemt kennis van de verklaring van Malta dat het zich zal beperken tot het onttrekken van slechts twee vogelsoorten (Streptopelia turtur en Coturnix coturnix) als toepassing van de afwijking krachtens artikel 9 van de richtlijn. In dit kader benadrukt de EU dat volgens de richtlijn op bepaalde vogelsoorten mag worden gejaagd vanwege hun hoge populatieniveau, hun geografische verspreiding en de omvang van hun voortplanting in de hele Gemeenschap, voor zover de in de richtlijn vastgestelde limieten worden gerespecteerd en de populatie van deze soorten op een bevredigend niveau wordt gehandhaafd.”

Dit is niet strijdig met wat de Commissie op 31 augustus 2005 op de schriftelijke vragen E-2096/05 tot E-2406/05 van de geachte parlementsleden heeft geantwoord, dat wil zeggen dat er over de eventuele lentejacht op tortelduiven en kwartels op Malta niet is onderhandeld tussen de regering en de EU.

De Commissie is zich bewust van het voortdurende probleem van illegale jacht op beschermde vogelsoorten en is vastbesloten alle beschikbare maatregelen in te zetten om de tenuitvoerlegging en toepassing van de Vogelrichtlijn te garanderen. De Commissie onderkent inderdaad dat het binnen de door het Verdrag vastgestelde regels en met de middelen waarover zij beschikt moeilijk is om objectieve wetenschappelijke informatie over illegale jachtpraktijken te verkrijgen. In dit kader wordt de Commissie in haar beoordeling van de situatie bijgestaan door de rapportages van alle relevante organisaties die betrokken zijn bij de instandhouding dan wel de duurzame jacht op vogels op Malta.

Er zijn bilaterale contacten gelegd met de Maltese autoriteiten om lopende aangelegenheden met betrekking tot zowel naleving als handhaving van de communautaire milieuwetgeving te bespreken, en er zullen in dit verband verdere stappen worden gezet.

De Commissie neemt nota van de vorderingen die Malta heeft gemaakt bij het naleven van de Vogelrichtlijn (bijvoorbeeld recente veranderingen in de jachtregelgeving, strengere sancties, versterkte samenwerking met de politie, onderwijsprogramma’s). De Commissie is ervan op de hoogte dat er nog steeds handhavingsproblemen zijn, deels als gevolg van de beperkte middelen die de Maltese autoriteiten ter beschikking staan om inbreuken op de richtlijn volledig tegen te gaan.

De Commissie voert momenteel besprekingen met de Maltese autoriteiten over mogelijke gebieden van samenwerking om betere handhaving te ondersteunen, zoals communautaire steun voor opleidingsprogramma’s die zich richten op het verbeteren van de doelmatigheid van de handhaving.

De Commissie heeft geen gedetailleerde feitelijke en concrete informatie ontvangen die de specifieke bewering over illegale handel in zangvogels ondersteunt. De Commissie onderhoudt regelmatig contact met de Maltese autoriteiten om de correcte omzetting van de Vogelrichtlijn en de handhaving ervan te beoordelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?